คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชย.12
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3O000-1101ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1-2-23
3O000-1201ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาชีพ 1-2-23
30000-1305วิทยาศาสตร์งานอาชีพเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
30001-1003การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ 2-2-34
3O000-1501สังคมไทยในยุคดิจิทัล 1-2-23
30100-1014กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30100-1016นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-3-35
30101-2001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล 3-0-33
30101-2004งานเขียนแบบชิ้นนส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30101-2008งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
30101-2009งานไฟฟ้ายานยนต์ 2-3-35
3O000-2001กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา 0-2-02
hr04-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  22-24-30 46
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-2008 ----------------------------›
 นายสานิต อัคชาติ
 นายสานิต
512 
‹---------------------------- 30000-1305 ----------------------------›
 นางทิพวรรณ สายพิณ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30100-1014 ------------------›
 น.ส.ภัทราวรรณ ชิมชม
222 
 น.ส.ทิพยดา
443 
‹---------------------------- 30001-1003 ----------------------------›
 นายณภัทร พรกิตติกมล
523 
‹------------------ 3O000-1101 ------------------›
 นางขนิษฐา ดาโรจน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-2009 ----------------------------›
 นายอภิสิทธิ์ โคนพันธ์
 นายอภิสิทธิ์  นายวสันต์
‹--------- 3O000-2001 ---------›
 นายวสันต์ สุดหา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-2004 ----------------------------›
 น.ส.ภัทราวรรณ ชิมชม
 น.ส.ภัทราวรรณ
‹------------------ 30101-2001 ------------------›
 น.ส.ไพลิน แนวจำปา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
526 
‹------------------ 3O000-1501 ------------------›
 นางดาราวรรณ รอดสิน
222 
‹--------- 3O000-1201 ---------›
 น.ส.ทิพยดา สาระชาติ
‹------------------------------------- 30100-1016 -------------------------------------›
 นายสถาพร แสวงแก้ว
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายกตนนท์ นาทัน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี