คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชธ.11
ประเภทวิชา
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
30000-1306วิทยาศาสตร์งานก่อสร้างและตกแต่งภายใน 2-2-34
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0-2-12
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
30121-2002คอนกรีตเทคโนโลยี 2-2-34
30121-2003ปฐพีกลศาสตร 2-2-34
30121-2004การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35
30121-2005การประมาณราคางานโยธา 1-4-35
30121-2007การสำรวจเส้นทาง 2-3-35
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr04-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  23-25-33 48
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30121-2005 ----------------------------›
 นายปิยรัตน์ คันธจันทร์
 นายปิยรัตน์
531 
‹---------------------------- 30000-1306 ----------------------------›
 นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้
‹--------- 30000-1608 ---------›
 นายสัญชัย สุขเกษม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
526 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 นางดาราวรรณ รอดสิน
‹------------------------------------- 30121-2007 -------------------------------------›
 นายดุลยวัต รักษ์พงศ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30121-2004 ----------------------------›
 น.ส.จริญญา หล้าลุน
 น.ส.จริญญา
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง
‹------------------ 30100-0105 ------------------›
 นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง
 นายปริวัฒน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30121-2002 ----------------------------›
 นายณัฐวรรธน์ เกษกุล
542 
‹------------------ 30000-1203 ------------------›
 น.ส.ดุษฎีพร ดวงศรี
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
 นายกีรติ ธานี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30121-2003 ----------------------------›
 นายอดิศักดิ์ เจริญพงษ์
221 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 นางศรีอุดร ศิริปริญญานันท์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง )
หัวหน้าแผนกวิชาโยธา


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี