คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชย.ม611
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
30101-0002งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น 2-3-35
30101-0003งานเครื่องล่างและส่งกําลังรถยนต์เบื้องต้น 2-3-35
30101-0004งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น 2-3-35
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30101-2109งานยานยนต์ใช้พลังงานทางเลือก 2-3-35
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr04-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  19-22-25 41
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30100-0002 ----------------------------›
 นายกายสิทธิ์ นามลาด
523 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 นางขนิษฐา ดาโรจน์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-0002 ----------------------------›
 นายจตุรงค์ อ่อนสาร
 นายจตุรงค์
222 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 น.ส.ทิพยดา สาระชาติ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-0004 ----------------------------›
 นายวสันต์ สุดหา
 นายวสันต์  นายอินทรายุธ
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายรัฐฉัตร จันทป
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-0003 ----------------------------›
 นายจตุรงค์ อ่อนสาร
 นายจตุรงค์
534 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 นางพนิดา องค์สวัสดิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30100-0003 ----------------------------›
 นางจุฬาพรรณ์ คณารักษ์
‹------------------------------------- 30101-2109 -------------------------------------›
 นายพิศาล นันทะสาร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายกตนนท์ นาทัน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี