คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชย.ม612
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
3O101-0001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซลเบื้องต้น 2-3-35
3O101-0002งานเครื่องล่างและส่งกําลังรถยนต์เบื้องต้น 2-3-35
3O101-0003งานไฟฟ้ารถยนต์เบื้องต้น 2-3-35
3O000-1101ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1-2-23
3O000-1201ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาชีพ 1-2-23
30000-1305วิทยาศาสตร์งานอาชีพเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30001-1003การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอาชีพ 2-2-34
3O101-2007งานทดลองเครื่องกล 2-3-35
30101-2011งานปรับอากาศยานยนต์ 2-3-35
3O000-2001กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา 0-2-02
hr04-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  21-28-30 49
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3O101-0002 ----------------------------›
 นายถาวร สีถาการ
 นายถาวร
‹------------------------------------- 3O101-0003 -------------------------------------›
 ส.อ.เดชศรี พนมเขต
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3O101-2007 ----------------------------›
 นายจตุรงค์ อ่อนสาร
 นายจตุรงค์
521 
‹------------------ 3O000-1101 ------------------›
 นางณชิตา เถาว์โท
512 
‹---------------------------- 30000-1305 ----------------------------›
 นางทิพวรรณ สายพิณ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-2011 ----------------------------›
 นายนรา เดชะคำภู
 นายนรา  นายธีรเดช
‹--------- 3O000-2001 ---------›
 นายพิศาล นันทะสาร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 3O101-0001 ----------------------------›
 นายถาวร สีถาการ
 นายถาวร
443 
‹---------------------------- 30001-1003 ----------------------------›
 นายณภัทร พรกิตติกมล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30100-0003 ----------------------------›
 น.ส.ประภาพรรณ กำทอง
545 
‹------------------ 3O000-1201 ------------------›
 นายธนพัฒน์ ใจตรง
534 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 นางพนิดา องค์สวัสดิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายกตนนท์ นาทัน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี