คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชถ ม.611
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เทคนิคสถาปัตยกรรม
สาขางาน เทคนิคสถาปัตยกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30108-0001ศิลปะภาพร่างเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24
30108-0002การเขียนแบบก่อสร้าง 1-6-37
30108-0003การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น 1-6-37
30108-0007การเขียนแบบก่อสร้างเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
30100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง 3-0-33
30108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 1 1-6-47
30108-2005แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม 2-0-22
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr04-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  22-28-31 50
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30108-0001 ----------------------------›
 น.ส.ภัททิรา ศรีนัครินทร์
‹-------------------------------------------------------- 30108-2001 --------------------------------------------------------›
 น.ส.ภัททิรา ศรีนัครินทร์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30108-0007 ----------------------------›
 น.ส.ธิดารัตน์ บุญดล
644 
‹-------------------------------------------------------- 30108-0002 --------------------------------------------------------›
 น.ส.ธิดารัตน์ บุญดล
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
526 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 น.ส.ครูสังคม 1 1
523 
 นางณชิตา
523 
‹--------- 30000-1101 ---------›
 นางณชิตา เถาว์โท
‹--------- 30000-2001 ---------›
 น.ส.ภัททิรา ศรีนัครินทร์
 น.ส.ภัททิรา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30108-0003 ----------------------------›
 น.ส.ภัททิรา ศรีนัครินทร์
‹------------------ 30108-0003 ------------------›
 น.ส.ภัททิรา ศรีนัครินทร์
‹--------- 30108-2005 ---------›
 น.ส.ภัททิรา ศรีนัครินทร์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
223 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 นางสรัญญา งานสัมพันธฤทธิ์
534 
‹------------------ 30000-1404 ------------------›
 นางพนิดา องค์สวัสดิ์
‹------------------ 30100-0301 ------------------›
 นายพีรคุปต์ ทิพย์จันทร์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอุทัย ไชยวิเศษ )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างก่อสร้างและสถาปัตยกรรม


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี