Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชย.16    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างยนต์  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
120000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
220000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
320000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
420000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
520000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
620100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
720100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
820100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
920101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1-6-37 แก้ไข   ลบ
1020101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล 1-6-37 แก้ไข   ลบ
1120000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
12home-roomโฮมรูม 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  19 หน่วย 40 
ปีการศึกษา  2566  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
1320000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1420000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 แก้ไข   ลบ
1520000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
1620000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1720001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
1820100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
1920100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2020100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
2120101-2101งานเครื่องยนต์เล็ก 1-6-37 แก้ไข   ลบ
2220101-2102งานจักรยานยนต์ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
2320000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
24hr01-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 38 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2024  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 13/07/2024 03:45:24

ปวช.1   ชย.   ห้อง  3    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา ช่างยนต์  สาขางาน ยานยนต์
ปีการศึกษา  2567  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
2520000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2620000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
2720000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
2820000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
2920001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
3020101-2006เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
3120101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3220101-2104งานระบบฉีดเชื้อเพลิงควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
3320101-2105งานปรับอากาศรถยนต์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3420101-2403งานเตรียมผิวงาน 1-6-37 แก้ไข   ลบ
3520101-2507งานเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
3620000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
37hr02-0001โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 39 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2024  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 13/07/2024 03:45:24
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2566 ] [2/2566 ] [1/2567 ] [2/2567 ] [1/2568 ] [2/2568 ] [1/2569 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2566] [1.5/2566] [2.5/2566] [2.5/2567] [1.5/2567] [2.5/2567] [2.5/2568] [1.5/2568] [2.5/2568] [2.5/2569]
ผลการเรียน  [1/2566] [2/2566] [1/2567]
บัตรลงทะเบียน  [1/2566] [2/2566] [1/2567]
ค่าลงทะเบียน  [1/2566] [2/2566] [1/2567]

reg/planedit1.php
istanbul travesti marmaris travesti
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2024 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.