ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชส.12    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม  สาขางาน ก่อสร้าง
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
32000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
42000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
52001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
62100-1301เขียนแบบเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
72106-1003วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
82106-1004ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
92106-2008หุ่นจำลองโครงสร้าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
102106-2106คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง 1-2-23 แก้ไข   ลบ
112000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
12home-roomโฮมรูม 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 28 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
132000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
142000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
152000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
162000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
172106-1001พื้นฐานงานไม้ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
182106-1002พื้นฐานงานปูน 0-6-26 แก้ไข   ลบ
192106-2003อ่านเเบบ เขียนเเบบงานโครงสร้าง 2-3-35 แก้ไข   ลบ
202106-2006วัสดุก่อสร้างเเละเทคนิคการทำงาน 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
212001-1004อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1-2-23 แก้ไข   ลบ
222000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
23hr01-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  16 หน่วย 30 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 08/06/2014 21:55:13

ปวช.1   ชส.   ห้อง  1    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม  สาขางาน ก่อสร้าง
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
242000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
252000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
262000-1601พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
272001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
282106-1005การสำรวจงานก่อสร้าง 1 1-3-24 แก้ไข   ลบ
292106-2002อ่านแบบ เขียนแบบงานสถาปัตยกรรม 2-3-35 แก้ไข   ลบ
302106-2004ประมาณราคางานโครงสร้าง 1-2-23 แก้ไข   ลบ
312106-2102งานปูนตกแต่งผิว 0-6-26 แก้ไข   ลบ
322106-2108ไฟฟ้าในอาคาร 1-3-24 แก้ไข   ลบ
332000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
34hr02-0001โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 35 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
352000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
362000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
372106-1006กลศาสตร์โครงสร้าง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
382106-2005ประมาณราคางานสถาปัตยกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
392106-2007การสำรวจงานก่อสร้าง 2 1-3-24 แก้ไข   ลบ
402106-2103งานระบบท่อเเละสุขภัณฑ์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
412106-2107งานอลูมิเนียมเเละประมาณราคา 0-6-26 แก้ไข   ลบ
422106-2115เทคนิคคอนกรีต 2-0-22 แก้ไข   ลบ
432001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
442106-2110งานเชื่อมเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
452000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
462100-1304กฏหมายก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
47hr02-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  20 หน่วย 36 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 08/06/2014 21:55:13

ปวช.1   ชส.   ห้อง  1    คณะวิชา ช่างก่อสร้าง   สาขาวิชา ช่างก่อสร้าง/สถาปัตยกรรม  สาขางาน ก่อสร้าง
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
482000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
492106-2010งานสีและการเคลือบผิว 1-3-24 แก้ไข   ลบ
502106-2101ปฏิบัติงานส่วนประกอบของอาคาร 0-12-412 แก้ไข   ลบ
512106-2104เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
522001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
532106-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
542106-2114การซ่อมบำรุงรักษาอาคาร 0-6-26 แก้ไข   ลบ
552000-2005กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
56hr03-0001โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 38 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
572000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
582106-2001ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร 1-9-410 แก้ไข   ลบ
592106-2009งานผลิตผลิตภัณฑ์งานไม้ด้วยเครื่องจักรกล 0-6-26 แก้ไข   ลบ
602106-2105เขียนแบบสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35 แก้ไข   ลบ
612106-2109อุปกรณ์อาคาร 2-0-22 แก้ไข   ลบ
622000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
63hr03-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  12 28 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 08/06/2014 21:55:13
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.