ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวช.1   ชธ.11    คณะวิชา โยธา   สาขาวิชา โยธา  สาขางาน โยธา
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
12000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
22000-1504อาเซียนศึกษา 1-0-11 แก้ไข   ลบ
32001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23 แก้ไข   ลบ
42121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา 2-0-22 แก้ไข   ลบ
52121-1003วัสดุก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
62121-2008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
72121-2101งานไม้ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
82100-1301เขียนแบบเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
92109-2004การระดับ 1 1-6-37 แก้ไข   ลบ
102000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
11home-roomโฮมรูม 0-1-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 32 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
122000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
132000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 แก้ไข   ลบ
142000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
152000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 แก้ไข   ลบ
162000-1507ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 แก้ไข   ลบ
172121-1002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
182121-1005เทคนิคก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
192121-1006หลักการพิ้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24 แก้ไข   ลบ
202121-2009เทคนิคงานโยธา 2-0-22 แก้ไข   ลบ
212121-2010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
222121-2103เครื่องจักรกลงานไม้ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
232121-2107การอ่านแบบ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
242109-2005การระดับ 2 1-6-37 แก้ไข   ลบ
252000-2002กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
26hr01-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  25 หน่วย 41 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 08/06/2014 21:10:22

ปวช.1   ชธ.   ห้อง  1    คณะวิชา โยธา   สาขาวิชา โยธา  สาขางาน โยธา
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
272000-1403คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 1 2-0-22 แก้ไข   ลบ
282000-1202ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2-0-22 แก้ไข   ลบ
292121-1004การสำรวจเบื้องต้น 1-3-24 แก้ไข   ลบ
302121-2003การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
312121-2006การเขียนแบบงานก่อสร้าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
322121-2011กลศาสตร์โครงสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
332121-2102งานปูน 0-6-26 แก้ไข   ลบ
342121-2104งานก่อสร้างอาคารไม้ 0-6-26 แก้ไข   ลบ
352121-2114การตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
362000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
37hr02-0001โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  18 หน่วย 35 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
382121-8001ฝึกงาน *-*-44 แก้ไข   ลบ
 รวม  4 หน่วย 4 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 08/06/2014 21:10:22

ปวช.1   ชธ.   ห้อง  1    คณะวิชา โยธา   สาขาวิชา โยธา  สาขางาน โยธา
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
392000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
402000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 แก้ไข   ลบ
412000-1601พลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
422001-1001ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
432121-2005งานสำรวจและงานระดับ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
442121-2007การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 1 1-3-24 แก้ไข   ลบ
452121-2105งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 0-6-26 แก้ไข   ลบ
462121-2106งานโยธา 0-6-26 แก้ไข   ลบ
472121-2115ความปลอดภัยในงานโยธา 2-0-22 แก้ไข   ลบ
482001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11 แก้ไข   ลบ
492121-2113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา 1-3-24 แก้ไข   ลบ
502000-2005กิจกรรมเสริมหลักสูตร 3 0-2-02 แก้ไข   ลบ
512100-1304กฏหมายก่อสร้าง 2-0-22 แก้ไข   ลบ
52hr03-0001โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 หน่วย 40 
ปีการศึกษา  2563  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
532000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12 แก้ไข   ลบ
542000-1207ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง 0-2-12 แก้ไข   ลบ
552000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
562001-1002การเป็นผู้ประกอบการ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
572121-2001การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
582121-2002การสำรวจเส้นทาง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
592121-2004การประมาณราคางานโยธา 1-3-24 แก้ไข   ลบ
602121-2012เครื่องจักรกลงานโยธา 2-0-22 แก้ไข   ลบ
612121-2111การทำหุ่นจำลอง 1-3-24 แก้ไข   ลบ
622121-2112การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์ 2 1-3-24 แก้ไข   ลบ
632121-8501โครงการ 4-0-44 แก้ไข   ลบ
642000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 แก้ไข   ลบ
65hr03-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  21 37 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 08/06/2014 21:10:22
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562] [1/2563] [2/2563]

reg/planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.