คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ชื่อผู้สอนน.ส.นัทธ์ชนันท์   ช่องวารินทร์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
2O000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร0-2-120
2O000-1209ภาษาอังกฤษเพื่องานช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์0-2-12
 จำนวนชั่วโมงสอน  22  ชั่วโมง  ปวช.  22  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
623 
‹--------- 2O000-1201 ---------›
ชส.11
623 
‹--------- 2O000-1201 ---------›
ชธ.11,ชธ.12
623 
‹--------- 2O000-1201 ---------›
ชก.12,ชก.11
623 
‹--------- 2O000-1201 ---------›
ชถ.11
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
623 
‹--------- 2O000-1201 ---------›
ยฟ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
623 
‹--------- 2O000-1201 ---------›
ชฟ.17,ชฟ.18
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
623 
‹--------- 2O000-1201 ---------›
ชย.14,ชย.13
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
623 
‹--------- 2O000-1201 ---------›
ชฟ.16,ชฟ.15
623 
‹--------- 2O000-1201 ---------›
ชย.11,ชย.12
623 
‹--------- 2O000-1209 ---------›
ชอ.11
623 
‹--------- 2O000-1201 ---------›
ชธ.13,ชธ.14
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ )
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
(นายชนะ สุทธิประภา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรสายเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี