คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนน.ส.พิมพ์อธิชา   จันทร์สุตะ
ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ
วุฒิการศึกษาศษ.ม.การบริหารการศึกษา
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษหัวหน้างานแนะแนว
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต1-2-212
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม1-2-218
4000-1201มนุษยสัมพันธ์ในองค์การ3-0-33
 จำนวนชั่วโมงสอน  33  ชั่วโมง  ปวช.  30  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง  ปริญญาตรี     3     ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
513 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
ชย.211
513 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
ชย.27,ชย.28
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
541 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
ชฟ.18,ชฟ.17
515 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
ชย.17,ชย.18
515 
‹------------------ 4000-1201 ------------------›
ทล.บ.คอมพิวเตอร์11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
513 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
ชย.210,ชย.29
541 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
ชฟ.28,ชฟ.27
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
541 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
ชฟ.21,ชฟ.22
541 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
ชค.25
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
541 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
ชอ.11,ชอ.12
541 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
ชส.21
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ )
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี