คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชฟ.15
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายก้องไกร สุทธิ/นายสมลักษณ์ ศรีพนากุล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
2O000-1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0-2-12 2
2O000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0-2-12 2
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22 2
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 2
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24 4
20104-2001เขียนแบบไฟฟ้า 0-4-24 4
20104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24 4
20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า 1-3-24 4
20104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 1-6-37 7
20104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1-3-24 4
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02 2
home-roomโฮมรูม 0-1-01 1
 รวม  9-29-19 38 38
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7B8 
 นายสมลักษณ์ ศรีพนากุล
7B8 
 นายสมลักษณ์ ศรีพนากุล
7B8 
 นายสมลักษณ์ ศรีพนากุล
7B8 
 นายสมลักษณ์ ศรีพนากุล
731 
 น.ส.นิภาพร พันลำ
731 
 น.ส.นิภาพร พันลำ
731 
 น.ส.นิภาพร พันลำ
731 
 น.ส.นิภาพร พันลำ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7B3 
 น.ส.ภัทรสุดา ศรีวะโสภา
7B3 
 น.ส.ภัทรสุดา ศรีวะโสภา
7B3 
 น.ส.ภัทรสุดา ศรีวะโสภา
7B3 
 น.ส.ภัทรสุดา ศรีวะโสภา
735 
 น.ส.บุญญาพร วิลามาศ
735 
 น.ส.บุญญาพร วิลามาศ
735 
 น.ส.บุญญาพร วิลามาศ
735 
 น.ส.บุญญาพร วิลามาศ
727 
 นายก้องไกร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7A3 
 นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง
7A3 
 นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง
7A3 
 นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง
7A3 
 นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง
7A3 
 นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง
7A3 
 นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง
 นายก้องไกร สุทธิ  นายก้องไกร สุทธิ
7A3 
 นายศักดิ์สิทธิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
535 
 น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
535 
 น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
532 
 นายเกียรติพล บุญหล่อ
532 
 นายเกียรติพล บุญหล่อ
524 
 น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
524 
 น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
623 
 น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์
623 
 น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์
7A4 
 นายอาทิตย์ พุฒพิม
7A4 
 นายอาทิตย์ พุฒพิม
7A4 
 นายอาทิตย์ พุฒพิม
7A4 
 นายอาทิตย์ พุฒพิม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายจำรัส ชนะสิงห์ )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี