คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชฟ.15
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานางสาวศวิตา แสงงาม
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12 2
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12 2
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 3
20000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22 2
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 1
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24 4
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26 6
20104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24 4
20104-2101กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า 2-0-22 2
20104-2106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1-6-37 7
20104-2114การส่องสว่าง 2-0-22 2
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02 2
hr01-0002โฮมรูม 1-0-01 1
 รวม  12-26-20 38 38
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
731 
 น.ส.นิภาพร พันลำ
731 
 น.ส.นิภาพร พันลำ
731 
 น.ส.นิภาพร พันลำ
731 
 น.ส.นิภาพร พันลำ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
715 
 นายศุภกร ลูกแก้ว
715 
 นายศุภกร ลูกแก้ว
715 
 นายศุภกร ลูกแก้ว
715 
 นายศุภกร ลูกแก้ว
715 
 นายศุภกร ลูกแก้ว
715 
 นายศุภกร ลูกแก้ว
715 
 นายศุภกร ลูกแก้ว
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายธนาคาร กอมณี  นายธนาคาร กอมณี  นายธนาคาร กอมณี  นายธนาคาร กอมณี  นายธนาคาร กอมณี  นายธนาคาร กอมณี  น.ส.ศวิตา แสงงาม  น.ส.ศวิตา แสงงาม
741 
hr01-0002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 น.ส.ศวิตา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
514 
 นางมนัสนันท์ ไทยแท้
514 
 นางมนัสนันท์ ไทยแท้
514 
 นางมนัสนันท์ ไทยแท้
524 
 นายธนาธร
546 
 น.ส.รุ่งอรุณ ไตรวงษ์
546 
 น.ส.รุ่งอรุณ ไตรวงษ์
 นายปรัชญา คำแหง  นายปรัชญา คำแหง  นายปรัชญา คำแหง  นายปรัชญา คำแหง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
545 
 น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์
545 
 น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์
532 
 นายเกียรติพล บุญหล่อ
532 
 นายเกียรติพล บุญหล่อ
711 
 นายเศรษฐา วงศ์สวัสดิ์
711 
 นายเศรษฐา วงศ์สวัสดิ์
711 
 นายกฤษณะ เพชรไพร
711 
 นายกฤษณะ เพชรไพร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายภาสกร ศรีขาว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี