คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางสอนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ชื่อผู้สอนน.ส.นัทธ์ชนันท์   ช่องวารินทร์
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษาศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
แผนกวิชาแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หน้าที่พิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด0-2-126
20000-1601ทักษะการดำรงชีวิตเพื่อสุขภาวะ1-0-14
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-24
20001-1004กฏหมายแรงงาน1-0-14
 จำนวนชั่วโมงสอน  38  ชั่วโมง  ปวช.  38  ชั่วโมง  ปวส.  -  ชั่วโมง
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
545 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชฟ.11,ชฟ.12
545 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชฟ.14,ชฟ.13
545 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชก.13,ชก.14
545 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชถ.11
545 
ชค.31,ชค.32
อังคารห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
545 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชก.11,ชก.12
545 
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชฟ.38,ชฟ.37
545 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชก.15
545 
ชธ.13,ชธ.14
545 
ชฟ.21,ชฟ.22
545 
ชธ.12,ชธ.11
พุธห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
545 
ชฟ.28,ชฟ.27
545 
ชฟ.26,ชฟ.25
545 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ยฟ.11
545 
ชค.24,ชค.23
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
545 
‹--------- 20001-1001 ---------›
ชก.15
545 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชค.14,ชค.13
545 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชธ.11,ชธ.12
545 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชค.12,ชค.11
545 
ชค.33,ชค.34
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม
545 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชฟ.15,ชฟ.16
545 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชธ.14,ชธ.13
545 
‹--------- 20000-1202 ---------›
ชย.15,ชย.16
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
กลุ่ม


ลงชื่อ...................................................
( นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้ )
หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี