ปีที่เข้าเรียน :
หน้าที่ 1/1
  รายการที่ 0-50   ทั้งหมด 9
เข้าเรียนปีชื่อย่อชื่อกลุ่มเรียนสาขาวิชาชื่อครูที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา
ชายหญิงรวม
2566ชย.11ยานยนต์   000                 
2566ชย.12ยานยนต์   000                 
2566สชย.11เทคนิคยานยนต์   000                 
2566ทล.บ.ยานยนต์11เทคโนโลยียานยนต์   000                 
2566ทล.บ.ยานยนต์12เทคโนโลยียานยนต์   000                 
2566ทล.บ.ไฟฟ้า11เทคโนโลยีไฟฟ้า   000                 
2566ทล.บ.คอมพิวเตอร์11เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์   000                 
2566ทล.บ.การผลิต12เทคโนโลยีการผลิต   000                 
2566ทล.บ.อิเล็กทรอนิกส์11เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์   000                 

การตั้งชื่อห้อง อุตสาหกรรม **ห้อง 1 กลุ่มย่อยจะเป็น 1.2 ห้อง 2 กลุ่มย่อยจะเป็น 3.4 ห้อง 3 กลุ่มย่อยจะเป็น 5.6 ห้อง 4 กลุ่มย่อยจะเป็น 7.8 ห้อง 5 กลุ่มย่อยจะเป็น 9.10
บริหารธุรกิจคหกรรม **ห้องกับกลุ่มให้ใช้เลขเดียวกัน