ปีที่เข้าเรียน :
หน้าที่ 1/3
  รายการที่ 0-50   ทั้งหมด 127
เข้าเรียนปีชื่อย่อชื่อกลุ่มเรียนสาขาวิชาชื่อครูที่ปรึกษาจำนวนนักศึกษา
ชายหญิงรวม
2561ชย.11ยานยนต์   000                 
2561ชย.12ยานยนต์   000                 
2561ชย.13ยานยนต์   000                 
2561ชย.14ยานยนต์   000                 
2561ชย.15ยานยนต์   000                 
2561ชย.16ยานยนต์   000                 
2561ชย.17ยานยนต์   000                 
2561ชย.18ยานยนต์   000                 
2561ชย.19ยานยนต์   000                 
2561ชย.110ยานยนต์   000                 
2561ชย.111ยานยนต์   000                 
2561ชย.112ยานยนต์   000                 
2561ชย.113ยานยนต์   000                 
2561ชย.114ยานยนต์   000                 
2561ชก.11เครื่องมือกล   000                 
2561ชก.12เครื่องมือกล   000                 
2561ชก.13เครื่องมือกล   000                 
2561ชก.14เครื่องมือกล   000                 
2561ชก.15เครื่องมือกล   000                 
2561ชก.16เครื่องมือกล   000                 
2561ชช.11ผลิตภัณฑ์   000                 
2561ชช.12ผลิตภัณฑ์   000                 
2561ชฟ.11ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2561ชฟ.12ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2561ชฟ.13ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2561ชฟ.14ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2561ชฟ.15ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2561ชฟ.16ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2561ชฟ.17ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2561ชฟ.18ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2561ชฟ.19ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2561ชฟ.110ไฟฟ้ากำลัง   000                 
2561ชอ.11อิเล็กทรอนิกส์   000                 
2561ชอ.12อิเล็กทรอนิกส์   000                 
2561ชอ.13อิเล็กทรอนิกส์   000                 
2561ชอ.14อิเล็กทรอนิกส์   000                 
2561ชค.11เทคนิคคอมพิวเตอร์   000                 
2561ชค.12เทคนิคคอมพิวเตอร์   000                 
2561ชค.13เทคนิคคอมพิวเตอร์   000                 
2561ชค.14เทคนิคคอมพิวเตอร์   000                 
2561ชท.11เทคโนโลยีโทรคมนาคม   000                 
2561ชส.11ก่อสร้าง   000                 
2561ชส.12ก่อสร้าง   000                 
2561ชถ.11สถาปัตยกรรม   000                 
2561ชถ.12สถาปัตยกรรม   000                 
2561ชธ.11โยธา   000                 
2561ชธ.12โยธา   000                 
2561ชธ.13โยธา   000                 
2561สชย.11เทคนิคยานยนต์   000                 
2561สชย.12เทคนิคยานยนต์   000                 

การตั้งชื่อห้อง อุตสาหกรรม **ห้อง 1 กลุ่มย่อยจะเป็น 1.2 ห้อง 2 กลุ่มย่อยจะเป็น 3.4 ห้อง 3 กลุ่มย่อยจะเป็น 5.6 ห้อง 4 กลุ่มย่อยจะเป็น 7.8 ห้อง 5 กลุ่มย่อยจะเป็น 9.10
บริหารธุรกิจคหกรรม **ห้องกับกลุ่มให้ใช้เลขเดียวกัน