คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชย.13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างยนต์
สาขางาน ยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20101-2001งานเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 1-6-37
20101-2002งานเครื่องยนต์ดีเซล 1-6-37
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  9-31-19 40
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2001 ----------------------------›
 นายอิศรา เปลี่ยมไธสง
‹------------------ 20101-2001 ------------------›
 นายอิศรา เปลี่ยมไธสง
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
 นายชนะ สุทธิประภา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 นายเกียรติพล บุญหล่อ
‹--------- 20100-1003 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.วิทยา สายลาด
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.วิทยา สายลาด
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายครูพิเศษพละ 1
543 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 นางจินตนา จินดาศรี
 นายสถาพร
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายวีรสิทธิ์ นาทัน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20101-2002 ----------------------------›
 นายอินทรายุธ เชสูงเนิน
‹------------------ 20101-2002 ------------------›
 นายอินทรายุธ เชสูงเนิน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
 นายปัญญา จินดามาตย์
525 
 น.ส.ครูสังคม 1
525 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 น.ส.ครูสังคม 1 1
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายกตนนท์ นาทัน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี