คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชก.13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือกล 2-0-22
20102-2007กรรมวิธีการผลิต 2-0-22
20102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 2-6-48
20102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 1-3-24
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02
hr01-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  16-25-24 41
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
634 
‹--------- 20102-2005 ---------›
 น.ส.ศิริยาพร สำเภา
546 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 น.ส.รุ่งอรุณ ไตรวงษ์
545 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายสัญชัย สุขเกษม
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
 นายสุพัฒน์ แนวจำปา
‹--------- 20100-1003 ---------›
 นายสุพัฒน์ แนวจำปา
532 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 นายเกียรติพล บุญหล่อ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
612 
‹---------------------------- 20102-2009 ----------------------------›
 นายพงษ์ศักดิ์ สีลาคม
635 
‹--------- 20102-2007 ---------›
 นายพงษ์ศักดิ์ สีลาคม
‹--------- 20000-2002 ---------›
 นายนราธร เขื่องดี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
 นายบัณฑิตย์ เหลาทอง
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
 นายบัณฑิตย์ เหลาทอง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
514 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 นางมนัสนันท์ ไทยแท้
524 
 นายธนาธร
544 
‹--------- 20000-1203 ---------›
 น.ส.กฤติกา แตงโสภา
627 
‹--------- 20001-1001 ---------›
 น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
 นายนราธร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายบัณฑิตย์ เหลาทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี