คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชก.13
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างกลโรงงาน
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-12
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20102-2005คณิตศาสตร์เครื่องมือ 2-0-22
20102-2007กรรมวิธีการผลิต 2-0-22
20102-2009โปรแกรมเอ็นซีพื้นฐาน 1-3-24
20102-2008ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 1 2-6-48
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02
hr01-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  14-20-20 34
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20102-2005 ---------›
 นายศักรินทร์ ไชยปัญญา
644 
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 นายเดชพล ยศพันธ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
612 
‹--------- 20102-2007 ---------›
 นายพิริยะ ข่ายกระโทก
544 
‹--------- 20000-1203 ---------›
 น.ส.ไพจิตร โสภายิ่ง
545 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.ปาริฉัตร หารคำอุ้ย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20100-1002 ---------›
 นายกายสิทธิ์ นามลาด
‹--------- 20000-1603 ---------›
 น.ส.ชุติมา ศรีเมืองซอง
‹--------- 20000-2002 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์นรินทร์ สถิตรัชตสถาพร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
 นายประสิทธิ์ พลศรี
‹---------------------------- 20102-2008 ----------------------------›
 นายประสิทธิ์ พลศรี
 น.ส.บุญจิราธร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
511 
‹--------- 20001-1001 ---------›
 นางสุภัดสา ศิริชนะ
522 
 น.ส.นฤมล
613 
‹---------------------------- 20102-2009 ----------------------------›
 นายกฤตนันท์ สันติวงศกร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอนุพันธ์ จารุพงษ์ )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี