คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชฟ.15
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิค 1-2-23
20000-1403คณิตศาสตร์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20100-1001เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น 1-3-24
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20104-2003วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ 1-3-24
20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า 1-3-24
20104-2101กฏและมาตรฐานทางไฟฟ้า 2-0-22
20104-2106การติดตั้งไฟฟ้านอกอาคาร 1-6-37
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02
hr01-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  11-27-19 38
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20104-2101 ---------›
 นายชัยชนะ จารุกรสกุล
545 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.ปาริฉัตร หารคำอุ้ย
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7B3 
‹---------------------------- 20104-2003 ----------------------------›
 น.ส.พัชรา สุภาวงษ์
7A8 
‹-------------------------------------------------------- 20104-2106 --------------------------------------------------------›
 น.ส.สาวิตรี คำศิริ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
735 
‹---------------------------- 20104-2004 ----------------------------›
 นายพีรวัฒน์ สายภา
522 
 น.ส.นฤมล
 
‹--------- 20000-2002 ---------›
 นายรังสรรค์ สะสมผลสวัสดิ์
535 
‹--------- 20000-1403 ---------›
 น.ส.รุ่งอรุณ ไตรวงษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
514 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 นางมนัสนันท์ ไทยแท้
‹---------------------------- 20100-1001 ----------------------------›
 น.ส.ปรีดาพร สีลาพา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
 นายพงษ์ธวัช พวงศรี
‹--------- 20100-1003 ---------›
 นายพงษ์ธวัช พวงศรี
 
 นายภาสรรค์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอนุรักษ์ กลางแก้ว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี