คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชฟ.15
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายก้องไกร สุทธิ/นายสมลักษณ์ ศรีพนากุล
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2O000-1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
2O000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20104-2001เขียนแบบไฟฟ้า 0-4-24
20104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
20104-2004เครื่องวัดไฟฟ้า 1-3-24
20104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 1-6-37
20104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1-3-24
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  9-29-19 38
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7B8 
‹---------------------------- 20104-2001 ----------------------------›
 นายสมลักษณ์ ศรีพนากุล
731 
‹---------------------------- 20104-2002 ----------------------------›
 น.ส.นิภาพร พันลำ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7B3 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
 นายครูไฟฟ้า 2 2
735 
‹---------------------------- 20104-2004 ----------------------------›
 น.ส.บุญญาพร วิลามาศ
727 
 นายก้องไกร
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7A3 
‹---------------------------- 20104-2005 ----------------------------›
 นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง
7A3 
‹--------- 20104-2005 ---------›
 นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายก้องไกร สุทธิ
7A3 
 นายศักดิ์สิทธิ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
535 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
532 
‹--------- 2O000-1101 ---------›
 นายเกียรติพล บุญหล่อ
524 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 น.ส.พิมพ์พัชชา แก้วมหาวงศ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
623 
‹--------- 2O000-1201 ---------›
 น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์
7A4 
‹---------------------------- 20104-2010 ----------------------------›
 นายอาทิตย์ พุฒพิม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายจำรัส ชนะสิงห์ )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี