คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชฟ.16
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20100-1002วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม 2-0-22
20104-2001เขียนแบบไฟฟ้า 0-4-24
20104-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง 1-3-24
20104-2005การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร 1-6-37
20104-2010การประมาณการติดตั้งไฟฟ้า 1-3-24
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  12-23-20 35
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
721 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 นายชัยชนะ จารุกรสกุล
546 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 น.ส.รุ่งอรุณ ไตรวงษ์
‹--------- 20100-1002 ---------›
 นายกายสิทธิ์ นามลาด
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
522 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 น.ส.นฤมล ดวงชาทม
733 
‹---------------------------- 20104-2010 ----------------------------›
 นายเศรษฐราวุฒิ กิติราช
7A7 
 นายรังสรรค์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
535 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นายครูคณิตศาสตร์ 1 1
7B3 
‹--------- 20104-2002 ---------›
 น.ส.พัชรา สุภาวงษ์
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายรังสรรค์ สะสมผลสวัสดิ์
7B3 
‹--------- 20104-2002 ---------›
 น.ส.พัชรา สุภาวงษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
744 
‹---------------------------- 20104-2005 ----------------------------›
 นายโชคชัย แสนโท
744 
‹------------------ 20104-2005 ------------------›
 นายโชคชัย แสนโท
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
545 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.ปาริฉัตร หารคำอุ้ย
7B9 
‹---------------------------- 20104-2001 ----------------------------›
 นายสมพงศ์ จำปาวงศ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นายสุนทร ดอนชัย)
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี