คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชฟ.21
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1602ทักษะชีวิตในการพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
2100-1007งานถอดประกอบเครื่องกลเบื้องต้น 1-3-24
2104-2008มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 2-3-35
2104-2009การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า 2-3-35
2104-2106เครื่องปรับอากาศ 1-6-37
2104-2111งานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1-3-24
2001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
2000-1306โครงงานวิทยาศาสตร์ 0-2-12
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
hr02-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  10-28-19 38
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7B1 
‹------------------------------------- 2104-2009 -------------------------------------›
 นายสุพัฒน์ นามเหลา
‹---------------------------- 2100-1007 ----------------------------›
 นายอินทรายุธ เชสูงเนิน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7A5 
‹------------------------------------- 2104-2008 -------------------------------------›
 นายคุณากร ผ่านสำแดง
7B9 
‹---------------------------- 2104-2111 ----------------------------›
 นายสมพงศ์ จำปาวงศ์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
546 
‹------------------ 2000-1302 ------------------›
 น.ส.สายใจ สง่าจิตร
514 
‹--------- 2000-1306 ---------›
 นางมนัสนันท์ ไทยแท้
743 
 นายวุฒินันท์
‹--------- 2000-2004 ---------›
 นายสมลักษณ์ ศรีพนากุล
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
525 
 น.ส.ชนิศากาญจน์
7A2 
‹-------------------------------------------------------- 2104-2106 --------------------------------------------------------›
 นายประสิทธิ์ ทุมนัน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
511 
‹--------- 2000-1602 ---------›
 นางสุภัดสา ศิริชนะ
542 
‹--------- 2000-1203 ---------›
 น.ส.อุษา คำหลอม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายอนุรักษ์ กลางแก้ว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี