คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชค.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 1-3-24
20128-2001ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 1-3-24
20128-2009พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1-2-23
20128-2010การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก 1-2-23
20128-2012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  12-20-19 32
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
535 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
521 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 นายณราวิตญ์ มีดี
333 
‹------------------ 20128-2009 ------------------›
 น.ส.สุนันท์นุช มีแสง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹---------------------------- 20128-2001 ----------------------------›
 นายณัฐภัทร เหมือนคิด
513 
‹--------- 20001-1001 ---------›
 น.ส.วรางคณา สายใหม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
322 
‹---------------------------- 20128-2012 ----------------------------›
 น.ส.ภัทรวริน บุญทา
543 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 นางจินตนา จินดาศรี
 
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายณัฐภัทร เหมือนคิด
333 
 น.ส.สุนันท์นุช
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
332 
‹------------------ 20128-2010 ------------------›
 น.ส.นลินทิพย์ กิจจา
321 
‹---------------------------- 20100-1005 ----------------------------›
 นายพงศ์ธร ปานรัตน์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 นายภัทรพนธ์ ไชยคำภาวีราธัช
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายณัฐพล เทพมา )
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี