คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชค.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20000-1402คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม 2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20001-1002พลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2-0-22
20128-2002การใช้งานระบบปฏิบัติการ 1-2-23
20128-2003ไมโครโปรเซสเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
20128-2007โปรแกรมยูทิลิตี้ 1-2-23
20128-2108โปรแกรมสำนักงาน 1-2-23
20128-2114พื้นฐานการสร้างแอนิเมชั่น 1-2-23
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02
20128-1004อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร 1-3-24
20128-1003วงจรไฟฟ้าและการวัด 1-3-24
hr01-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  13-23-21 36
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
313 
‹---------------------------- 20128-1003 ----------------------------›
 นายภัทรพงศ์ สารักษ์
641 
‹---------------------------- 20128-1004 ----------------------------›
 น.ส.รัชฎาเนตร สุรำไพ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20128-2108 ------------------›
 น.ส.รัชฎาเนตร สุรำไพ
325 
‹---------------------------- 20128-2003 ----------------------------›
 นายอิทธิพล นราชัย
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
342 
‹------------------ 20128-2114 ------------------›
 นายพิทักษ์ ธิบูรณ์บุญ
 
‹--------- 20000-2002 ---------›
 นายอิทธิพล นราชัย
546 
‹--------- 20001-1002 ---------›
 น.ส.สายใจ สง่าจิตร
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20128-2007 ------------------›
 นายพิทักษ์ ธิบูรณ์บุญ
522 
 น.ส.นฤมล
‹------------------ 20128-2002 ------------------›
 นายภัทรพงศ์ สารักษ์
532 
‹--------- 20000-1102 ---------›
 น.ส.สิริขวัญ สิงห์อ่อน
 
 นายอิทธิพล
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
544 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.ไพจิตร โสภายิ่ง
535 
‹--------- 20000-1402 ---------›
 น.ส.รุ่งอรุณ ไตรวงษ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายชวินทร์ พลหาญ )
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี