คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชธ.23
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2-0-22
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1-2-23
20121-2002การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง 1-3-24
20121-2005การประมาณราคางานโยธา 1-3-24
20121-2007การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20121-2009เทคนิคงานโยธา 2-0-22
20121-2011กลศาสตร์โครงสร้าง 2-0-22
20121-2103เครื่องจักรกลงานไม้ 0-6-26
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr02-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  14-23-21 37
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2007 ----------------------------›
 นายชาติชาตรี เวียงจันทร์
445 
‹------------------ 20001-2001 ------------------›
 น.ส.ภัทรวริน บุญทา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2005 ----------------------------›
 น.ส.ประไพสุข เกษมสุข
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
626 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 น.ส.รัญยารัตน์ สิงห์คำ
533 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 นายปราโมทย์ สายภา
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นายชาติชาตรี เวียงจันทร์
 นายชาติชาตรี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2002 ----------------------------›
 นายกีรติ ธานี
‹---------------------------------------------- 20121-2103 ----------------------------------------------›
 นายเดชณรงค์ ดอกบัว
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20121-2009 ---------›
 น.ส.จริญญา หล้าลุน
‹--------- 20121-2011 ---------›
 น.ส.จริญญา หล้าลุน
541 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
 นายชารินทร์ ลาฤทธิ์
546 
‹--------- 20001-1001 ---------›
 น.ส.รุ่งอรุณ ไตรวงษ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง )
หัวหน้าแผนกวิชาโยธา


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี