คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชย.13
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เครื่องกล
สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34
30101-2001กลศาสตร์ของไหลในงานเครื่องกล 3-0-33
30101-2004งานเขียนแบบชิ้นนส่วนเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30101-2005งานส่งถ่ายกำลัง 2-2-34
30101-2101งานระบบเครื่องยนต์ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr04-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  30-20-37 50
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
526 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 นางดาราวรรณ รอดสิน
444 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
 นายณภัทร พรกิตติกมล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-2101 ----------------------------›
 นายสุนันท์ อินทร์งาม
 นายสุนันท์
‹------------------------------------- 30101-2004 -------------------------------------›
 ส.อ.เดชศรี พนมเขต
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30101-2005 ----------------------------›
 น.ส.ไพลิน แนวจำปา
542 
‹--------- 30000-1203 ---------›
 น.ส.ดุษฎีพร ดวงศรี
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายอนุชิต ศรีสมบูรณ์
‹---------------------------- 30100-0104 ----------------------------›
 นายอิทธิพล บุดดีคำ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
225 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 น.ส.ปรานี ศรีมันตะ
 นายอนุชิต
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
 นายจตุรงค์ อ่อนสาร
‹--------- 30000-1601 ---------›
 นายสัญชัย สุขเกษม
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
533 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 นางณชิตา เถาว์โท
542 
 น.ส.ดุษฎีพร
‹------------------ 30101-2001 ------------------›
 น.ส.ไพลิน แนวจำปา
‹---------------------------- 30000-1304 ----------------------------›
 นายธานินทร์ สันตะวงษ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายกตนนท์ นาทัน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี