คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชฟ.13
ประเภทวิชา
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3O000-1101ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1-2-23
3O000-1201ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาชีพ 1-2-23
3O000-1302วิทยาศาสตร์งานอาชีพไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร 2-2-34
3O001-1001การเป็นผู้ประกอบการ 2-2-34
3O001-1002องค์การและการบริหารงานคุณภาพ 3-0-33
3O104-2003การติดตั้งไฟฟ้า 1 2-3-35
3O104-2002วงจรไฟฟ้า 2-3-35
3O104-2004การออกแบบระบบไฟฟ้า 2-3-35
3O104-2005เครื่องกลไฟฟ้า 1 2-3-35
3O104-2006การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
3O104-2001เครื่องมือวัดไฟฟ้า 2-3-35
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
hr04-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  22-28-31 50
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
723 
‹---------------------------- 3O104-2006 ----------------------------›
 นายสุกรี พรมนิกร
723 
 นายสุกรี
532 
‹------------------ 3O000-1101 ------------------›
 นางณชิตา เถาว์โท
737 
 นายภาสกร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
733 
‹---------------------------- 3O104-2001 ----------------------------›
 น.ส.สุวรรณา โกศัลวัฒน์
733 
 น.ส.สุวรรณา
7B4 
‹------------------------------------- 3O104-2005 -------------------------------------›
 นายสุขวิทย์ จันทวารี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
732 
‹---------------------------- 3O104-2002 ----------------------------›
 น.ส.ปิยะดา เดชประทุม
732 
 น.ส.ปิยะดา
738 
‹--------- 30000-2002 ---------›
 นายภาสกร ศรีขาว
513 
‹---------------------------- 3O000-1302 ----------------------------›
 น.ส.พิมพิไล วุ่นอภัย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
424 
‹------------------ 3O001-1002 ------------------›
 น.ส.ณภัสภรณ์ บุตรเงิน
222 
‹------------------ 3O000-1201 ------------------›
 น.ส.ทิพยดา สาระชาติ
742 
‹------------------------------------- 3O104-2004 -------------------------------------›
 นายสุนทร ดอนชัย
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7B4 
‹---------------------------- 3O104-2003 ----------------------------›
 นายสุขวิทย์ จันทวารี
7B4 
 นายสุขวิทย์
422 
‹---------------------------- 3O001-1001 ----------------------------›
 น.ส.ณัฐธิดา ประดับจันทร์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายจำรัส ชนะสิงห์ )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี