คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชอ.11
ประเภทวิชา
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
3O000-1101ทักษะภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 1-2-23
3O000-1201ภาษาอังกฤษสําหรับงานอาชีพ 1-2-23
30000-1220ภาษาและวัฒนธรรมจีน 0-2-12
3O000-1501สังคมไทยในยุคดิจิทัล 1-2-23
3O000-1302วิทยาศาสตร์งานอาชีพไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และการสื่อสาร 2-2-34
3O001-1001การเป็นผู้ประกอบการ 2-2-34
30100-1003กฎหมายในงานอาชีพอุตสาหกรรมพลังงาน ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 1-0-11
30100-1020การควบคุมนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-3-35
3O105-2001การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-4-35
3O105-2005อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 2-3-35
30105-2006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30105-2029วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค 2-3-35
3O000-2001กิจกรรมเสริมสร้างสุจริต จิตอาสา 0-2-02
hr04-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  18-30-29 48
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายวิเชียร กำทอง)
หัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี