คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชอ.11
ประเภทวิชา
สาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์
สาขางาน อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
ที่ปรึกษานายทรงศักดิ์ สัตนาโค
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30000-1303วิทยาศาสตร์งานไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสาร 2-2-34
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0-2-12
30001-1051กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30105-1002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
30105-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า 2-3-35
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30105-1003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค 2-3-35
30105-2001การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35
30105-2005การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30105-2006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr04-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  26-28-35 54
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-1002 ----------------------------›
 นายทรงศักดิ์ สัตนาโค
 นายทรงศักดิ์
‹------------------------------------- 30105-2006 -------------------------------------›
 นายชูเกียรติ ประมุขกุล
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-1003 ----------------------------›
 นายคารมย์ แก้วกันยา
 นายคารมย์
‹------------------------------------- 30105-1001 -------------------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.ศตวัฒน์ มงคลดิษฐ์
524 
 น.ส.ชนิศากาญจน์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
 นายชูเกียรติ ประมุขกุล
 นายทรงศักดิ์
‹--------- 30000-2001 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.ศตวัฒน์ มงคลดิษฐ์
534 
‹--------- 30000-1404 ---------›
 นางพนิดา องค์สวัสดิ์
‹--------- 30000-1608 ---------›
 นายสัญชัย สุขเกษม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
523 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 นางขนิษฐา ดาโรจน์
534 
 นางพนิดา
225 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 น.ส.ปรานี ศรีมันตะ
‹---------------------------- 30000-1303 ----------------------------›
 นายธานินทร์ สันตะวงษ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30105-2005 ----------------------------›
 นายพรศักดิ์ บุญพา
 นายพรศักดิ์
‹------------------------------------- 30105-2001 -------------------------------------›
 นายอรุณ ชุมอาจ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายวิเชียร กำทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี