คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชบ.11
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
30000-1401คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3-0-33
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30001-1055กฎหมายธุรกิจ 3-0-33
30200-1001หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-33
30200-1002หลักการตลาด 2-2-34
30201-2001การบัญชีชั้นกลาง 1 2-2-34
30201-2003การบัญชีต้นทุน 1 2-2-34
30201-2005การบัญชีชั้นสูง 1 2-2-34
30201-2102โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี 2-2-34
30201-2101ระบบบัญชี 3-0-33
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr04-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  32-14-37 46
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
522 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 นางณชิตา เถาว์โท
423 
‹------------------ 30001-1055 ------------------›
 นางกัลยกร อมรคำตัน
526 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 นางดาราวรรณ รอดสิน
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
425 
‹---------------------------- 30201-2102 ----------------------------›
 นางกัลยกร อมรคำตัน
421 
‹---------------------------- 30200-1002 ----------------------------›
 น.ส.ธันยาภักค์ ธนชัยผลฐานิส
511 
‹--------- 30000-1601 ---------›
 นางสุภัดสา ศิริชนะ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
413 
‹---------------------------- 30201-2001 ----------------------------›
 นางมลีทอง จารุพงษ์
223 
‹--------- 30000-1203 ---------›
 นางสรัญญา งานสัมพันธฤทธิ์
412 
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นางทิพากร แต้ศิริเวชช์
223 
 นางสรัญญา
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
414 
‹---------------------------- 30201-2003 ----------------------------›
 นางเบญญาดา อ่อนน้อม
412 
‹------------------ 30200-1001 ------------------›
 นางทิพากร แต้ศิริเวชช์
412 
 นางทิพากร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
412 
‹---------------------------- 30201-2005 ----------------------------›
 นางทิพากร แต้ศิริเวชช์
424 
‹------------------ 30201-2101 ------------------›
 น.ส.ณภัสภรณ์ บุตรเงิน
534 
‹------------------ 30000-1401 ------------------›
 นางพนิดา องค์สวัสดิ์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นางเบญญาดา อ่อนน้อม )
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี