คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชผ.ม616
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30100-0001งานเทคนิคเบื้องต้น 0-6-26
30100-0002เขียนแบบเทคนิค 1-3-24
30100-0005งานวัดละเอียด 1-2-23
30100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป 1-3-24
30100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
30000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2-2-34
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30102-2003โปรแกรมซีเอ็นซี 2-3-35
30102-2007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม 2-2-34
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr04-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  15-28-24 43
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30100-0009 ----------------------------›
 น.ส.จุฑารัตน์ แสงรูจี
635 
‹------------------ 30100-0101 ------------------›
 น.ส.ศิริยาพร สำเภา
 นายพงษ์ศักดิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
636 
‹------------------ 30100-0005 ------------------›
 นายศักรินทร์ ไชยปัญญา
‹---------------------------- 30100-0002 ----------------------------›
 นายกายสิทธิ์ นามลาด
‹---------------------------- 30100-0006 ----------------------------›
 น.ส.เกษมณี ไชยมาตย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
225 
‹---------------------------- 30000-1201 ----------------------------›
 น.ส.ปรานี ศรีมันตะ
613 
‹--------- 30102-2007 ---------›
 น.ส.เกษมณี ไชยมาตย์
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นายพงษ์ศักดิ์ สีลาคม
613 
‹--------- 30102-2007 ---------›
 น.ส.เกษมณี ไชยมาตย์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 30100-0001 ----------------------------›
 นายอุทัย พลเขตต์
‹--------- 30100-0001 ---------›
 นายอุทัย พลเขตต์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
512 
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 นางทิพวรรณ สายพิณ
614 
‹------------------------------------- 30102-2003 -------------------------------------›
 นายพิริยะ ข่ายกระโทก
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายบัณฑิตย์ เหลาทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี