คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชผ.ม616
ประเภทวิชา
สาขาวิชา เทคนิคการผลิต
สาขางาน เครื่องมือกล
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30100-0004วัสดุช่าง 2-0-22
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24
30100-0008งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1-2-23
30100-0007งานเชื่อมและโลหะแผ่น 1-3-24
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1304วิทยาศาสตร์งานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
30000-1601การพัฒนาสุขภาพ 2-0-22
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33
30102-2001เทคนิคการผลิตชิ้นส่วนเครื่องมือกล 1 1-6-37
30102-2101เทคนิคเขียนแบบเครื่องมือกล 2-3-35
30000-1605มนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน 2-0-22
30102-9006เทคนิคการปรับประกอบเครื่องมือกล 1-3-24
30000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
hr04-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  26-26-34 52
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
637 
‹---------------------------- 30102-2101 ----------------------------›
 นายชนะ สุทธิประภา
637 
 นายชนะ
‹---------------------------- 30100-0007 ----------------------------›
 นายวิทยา กองตระกูลดี
521 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 นายณราวิตญ์ มีดี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7A6 
‹---------------------------- 30100-0003 ----------------------------›
 นายบรรชัย นาคสุวรรณ
541 
 น.ส.พิมพิไล
‹---------------------------- 30102-9006 ----------------------------›
 นายปัญญวัฒน์ จันทร์ชัยภักดิ์
511 
‹--------- 30000-1601 ---------›
 นางสุภัดสา ศิริชนะ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
542 
‹------------------ 30000-1203 ------------------›
 น.ส.ดุษฎีพร ดวงศรี
525 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 น.ส.วรรณพร พุทธบุญ
‹--------- 30000-2002 ---------›
 นายศักรินทร์ ไชยปัญญา
 นายธีรวัฒน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
444 
‹------------------ 30100-0008 ------------------›
 นายณภัทร พรกิตติกมล
541 
 น.ส.พิมพิไล
‹-------------------------------------------------------- 30102-2001 --------------------------------------------------------›
 น.ส.จุฑารัตน์ แสงรูจี
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
A 
‹------------------ 30100-0105 ------------------›
 นายตฤณ แสนลา
531 
 นายอิทธิวัฒน์
‹--------- 30100-0004 ---------›
 นายกายสิทธิ์ นามลาด
531 
‹------------------ 30000-1304 ------------------›
 นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายบัณฑิตย์ เหลาทอง )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี