คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 1
กลุ่ม สชบ. ม.611
ประเภทวิชา พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
สาขาวิชา
สาขางาน การบัญชี
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30200-0001การบัญชีเบื้องต้น 2-2-34
30200-0003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 1-2-23
30200-0004การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า 2-2-34
30000-1101ทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพ 3-0-33
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
30200-1001หลักเศรษฐศาสตร์ 3-0-33
30200-1002หลักการตลาด 2-2-34
30001-1055กฎหมายธุรกิจ 3-0-33
30201-2101ระบบบัญชี 3-0-33
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr04-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  23-10-26 33
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
421 
‹---------------------------- 30200-1002 ----------------------------›
 น.ส.ธันยาภักค์ ธนชัยผลฐานิส
522 
‹------------------ 30000-1101 ------------------›
 นางณชิตา เถาว์โท
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
414 
‹---------------------------- 30200-0001 ----------------------------›
 นางเบญญาดา อ่อนน้อม
412 
‹------------------ 30200-1001 ------------------›
 นางทิพากร แต้ศิริเวชช์
414 
 นางเบญญาดา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
423 
‹------------------ 30001-1055 ------------------›
 นางกัลยกร อมรคำตัน
424 
 น.ส.ณภัสภรณ์
424 
‹--------- 30201-2101 ---------›
 น.ส.ณภัสภรณ์ บุตรเงิน
414 
‹--------- 30000-2001 ---------›
 นางเบญญาดา อ่อนน้อม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
421 
‹------------------ 30200-0003 ------------------›
 น.ส.ธันยาภักค์ ธนชัยผลฐานิส
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
424 
‹---------------------------- 30200-0004 ----------------------------›
 นางเบญญาดา อ่อนน้อม
526 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 นางดาราวรรณ รอดสิน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นางเบญญาดา อ่อนน้อม )
หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี