ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
1. นายวิทยา    กองตระกูลดี
 ครูเชี่ยวชาญ คศ.4
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2240
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   24 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   24 ชั่วโมง
 
2. นายเอกพร    วรรณประภา
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-020
30100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-240
30103-2005วัสดุและโลหะวิทยา1-6-370
30103-2103การทดสอบงานเชื่อมโดยไม่ทำลาย1-6-370
hr05-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   21 ชั่วโมง     รวม   21 ชั่วโมง
 
3. ว่าที่ ร.ต.ขวัญชัย    เนืองเนตร
 พนักงานราชการ(ครู)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
30103-0001กระบวนการเชื่อม2-0-220
30103-0002งานเทคนิคโลหะเบื้องต้น0-6-260
30103-2003มาตรฐานงานเชื่อม 13-0-330
30103-2004เทคโนโลยีการเชื่อม1-6-370
30103-2105โลหะวิทยางานเชื่อม2-3-350
hr04-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   26 ชั่วโมง     รวม   26 ชั่วโมง
 
4. นายปัญญา    จินดามาตย์
 ครูผู้ทรงคุณค่า
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2160
20103-2002เชื่อมอาร์กด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักซ์ 20-6-260
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   22 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   22 ชั่วโมง
 
5. นายวีระชัย    คำมา
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-020
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2160
20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์1-3-240
20103-1001งานเชื่อมโลหะเบื้องต้น0-6-260
20103-2008กระบวนการเชื่อม2-0-220
home-roomโฮมรูม0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   31 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
6. นายเกรียงไกร    สายสุพรรณ์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-020
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2200
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-240
20103-2102งานออกแบบผลิตภัณฑ์0-6-260
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   32 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
7. นายโชคชัย    สายสะอาด
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2200
20101-2009งานวัดละเอียดช่างยนต์1-3-240
20103-2006เชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคลุม 10-6-260
hr02-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   33 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
8. นายศตวรรษ    วารินทร์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-020
20000-xxxxกิจกรรมสถานประกอบการ0-2-020
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น1-3-2120
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-240
20101-9008พลังงานทดแทน2-0-220
20103-2011ผลิตภัณฑ์และโลหะแผ่น 10-6-260
20103-2111วัสดุช่างเชื่อม2-0-220
20103-8001ฝึกงาน2-0-420
home-roomโฮมรูม0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   33 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.