ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1   สุภัดสา   ศิริชนะ
2   สายใจ   สง่าจิตร
3   ไพจิตร   โสภายิ่ง
4   พนิดา   องค์สวัสดิ์
5   ศิรินณา   ดอนชัย
6   ชนิศากาญจน์   ธรรมวัติ
7   ดาราวรรณ   รอดสิน
8   มนัสนันท์   ไทยแท้
9   อิทธิวัฒน์   ไทยแท้
10   ทิพยดา   สาระชาติ
11   รุ่งอรุณ   ไตรวงษ์
12   ศรีอุดร   ศิริปริญญานันท์
13   ปาริฉัตร   หารคำอุ้ย
14   ธนพงษ์   ศักดิ์เจริญ
15   อุษา   คำหลอม
16   อัครวินท์   พละศักดิ์
17   ขนิษฐา   ดาโรจน์
18   ณัฐวัฒน์   ฤทธิมนตรี
19   เสาวรส   แซ่แดง
20   สุธาสินี   หาญชนะ
21   นฤมล   ดวงชาทม
22   ปรานี   ศรีมันตะ
23   สรัญญา   งานสัมพันธฤทธิ์
24   ศิริภรณ์    สิงห์คง
25   ธานินทร์   สันตะวงษ์
26   สัญชัย   สุขเกษม
27   ดวงกมล   สุริยงค์
28   ภัทรศักดิ์   ภัทรธรรมพิบูล
29   อรทัย   ซาเสน
30   ปราโมทย์   สายภา
31   ครูคณิตศาสตร์ 1   1
32   ทิพวรรณ   สายพิณ
33   ณราวิตญ์   มีดี
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/เทคนิคสถาปัตยกรรม
1   กร   วนะรมย์
2   พรรัตน์   เรืองเสรี
3   อุทัย   ไชยวิเศษ
4   อุดมศักดิ์   ตั้งอุดมโชคไพศาล
5   ภาวัช   วรกฤษเรืองกุล
6   กนกพร   ไชยวิเศษ
7   ครู ชส.1   1
8   สงบ   ฉ้งทับ
9   นายกรกฎ   บุญศิริโชควัฒนา
10   วิศวชิต   จันทร์เกษ
11   ธิดารัตน์   บุญดล
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
1   สุกรี   พรมนิกร
2   พงษ์ธนวุฒิ   ใจกล้า
3   สมพงศ์   จำปาวงศ์
4   ธเนศ   ป้องคำกวย
5   ณัฐพล   สุนทร
6   สิริลักษณ์   รักสกุล
7   ฐาปกรณ์   กองษร
8   เฉลิมชัย   ติดชม
9   แสงเดือน   เพชรผดุง
10   สมลักษณ์   ศรีพนากุล
11   เจริญพร   เจตอธิการ
12   พีรวัฒน์   สายภา
13   สุนทร   ดอนชัย
14   สถิระ   กาญจันดา
15   อนุรักษ์   กลางแก้ว
16   สาวิตรี   คำศิริ
17   เศรษฐราวุฒิ   กิติราช
18   ชาญวิทย์   กอแก้ว
19   ธีรศักดิ์   จังภูเขียว
20   ธีรวัฒน์   ศิลาวรรณ์
21   พัชรา   สุภาวงษ์
22   สุวภัทร   อมรคำตัน
23   รังสรรค์   สะสมผลสวัสดิ์
24   เจนวิทย์   ศรีพิมพ์
25   บุศราภรณ์   ศรีมูลเขียว
26   สุพัฒน์   นามเหลา
27   ปัญจพร   พฤกษชาติ
28   คุณากร   ผ่านสำแดง
29   มีนา   วงศ์ตา
30   ภัสธิตา   สร้อยสนธิ์
31   รณฤทธิ์   อมรสิน
32   เถลิง   บุญเสนา
33   ประสิทธิ์   ทุมนัน
34   โชคชัย   แสนโท
35   สุวรรณา   โกศัลวัตน์
36   ยศสรัล   แสงสาย
37   ชัยชนะ   จารุกรสกุล
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1   ธนิต   ป้องคำกวย
2   พุฒิพิชัย   นาคสุวรรณ
3   ชูเกียรติ   ประมุขกุล
4   อดิศักดิ์   แหวนวงษ์
5   จุฬาพรรณ์   คณารักษ์
6   ประเสริฐ   ไกรษี
7   สามารถ   เวชอุดม
8   เกียรติศักดิ์   ชินาภาษ
9   คารมย์   แก้วกันยา
10   วัชระ   ประคองพันธ์
11   สุรชาติ   วิชาชัย
12   สุรพงษ์   สามแก้ว
13   สุกาย   เกื้อทาน
14   อนุสรณ์   จารุกมูล
15   วิเชียร   กำทอง
16   ภัทรพนธ์   ไชยคำภาวีราธัช
17   พรศักดิ์   บุญพา
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1   อิทธิพล   สุขเติม
2   ปัญญวัฒน์   สุภาคาร
3   ทรงวุฒิ    วิมลพัชร
4   เสาวภา   ยุติ
5   ชนินทร์   พบลาภ
6   อิทธิพล   นราชัย
7   ภัทรพงศ์   สารักษ์
8   พิทักษ์   ธิบูรณ์บุญ
9   รัชฎาเนตร   สุรำไพ
10   คุณากร   ปั้นปรีชา
11   ชวินทร์   พลหาญ
12   ธนวัฒน์   พร้อมสุข
13   สนอม   ทิพยรัตน์สุนทร
14   ภัทราภรณ์   เผือกนอก
15   วันชัย   ศุภธีรารักษ์
16   เอมอร   สิมาทอง
17   สุภภณ   สวาสดิพันธ์
18   สวัสดิ์   ธงไชย
19   วิทยา   เจริญทัศน์
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
1   สุพัฒน์   แนวจำปา
2   ธนาคาร   กอมณี
3   กายสิทธิ์   นามลาด
4   ปรีดาพร   สีลาพา
5   อุทัย   พลเขตต์
6   พงษ์ธวัช   พวงศรี
7   สมปอง   เพิ่มพูล
8   ฐิติพันธ์   พิมพ์ชาย
9   เดชพล   ยศพันธ์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ
1   ศตวรรษ   วารินทร์
2   โชคชัย   สายสะอาด
3   สมาน   ภาณะรมย์
4   วิทยา   กองตระกูลดี
5   ปัญญา   จินดามาตย์
6   วีระชัย   คำมา
7   ขวัญชัย   เนืองเนตร
8   เกรียงไกร   สายสุพรรณ์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคเครื่องมือกล
1   โสภิณัฐ   แสดงจิตร
2   ชนะ   สุทธิประภา
3   ธีรภัทร   มณีวงษ์
4   พยุงศักดิ์   ทศไกร
5   ณรงค์   สุรินทร์
6   ปพนธนรัฐ   รฐามัลลาธัชนิธิ
7   พิริยะ   ข่ายกระโทก
8   ศักรินทร์   ไชยปัญญา
9   กฤตนันท์   สันติวงศกร
10   นครินทร์   นิมิปาล
11   ธราดล   สุโยธา
12   ตฤณ   แสนลา
13   ธนาธิป   แสงงาม
14   ศักดิ์นรินทร์   สถิตรัชตสถาพร
15   พงศ์พิสิฐ   ตันติเศรษฐ
16   อรุณพงษ์   คำศรี
17   วิสันต์   ขาววงค์
18   ประสิทธิ์   พลศรี
19   อนุพันธ์   จารุพงษ์
20   เชาวลิต   บุญมา
21   กัลยาณี   บุญสุข
22   ปราณี   กอเมืองน้อย
23   บุญจิราธร   สมสุพรรณ
แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
1   วันชัย   นิยมวงศ์
2   ชินวัตร   ทิวาพัฒน์
3   วีระพล   นันตะเสน
4   จตุรงค์   อ่อนสาร
5   อินทรายุธ   เชสูงเนิน
6   ปัญจพล    ทัดเทียม
7   อนุชิต   มุงคุณการ
8   เอกชัย   แก้วนิมิตดี
9   ไพลิน   แนวจำปา
10   ถนัดกิจ   ชะนะกุล
11   พงศ์พันธ์   ประทุมชาติ
12   วสันต์   สุดหา
13   อนุชิต   ศรีสมบูรณ์
14   ชัยวัฒน์   เหล่าบุตรสา
15   นรา   เดชะคำภู
16   ถาวร   สีถาการ
17   เกริกฤทธิ์   ส่งเสริม
18   จีระวุฒิ   ประกอบดี
19   ปฏิพาน   เสระทอง
20   อธิวัฒน์   สารโพคา
21   ณภัทร   ชมเชี่ยวชาญ
22   นัฐวัฒน์   วงษา
23   ธีรเดช   ทิมา
24   รัฐฉัตร   จันทป
25   อาคม   ปาสีโล
26   สุนันท์   อินทร์งาม
27   พงศกร   ภูมิพันธ์
28   ณัฏฐ์   สุวรรณกูฎ
29   เชวงศักดิ์   แก้วเนตร
30   สรรพสิทธิ์   ละออเอี่ยม
31   อิทธิพล   บุดดีคำ
32   พูนพงศ์   สวาสดิพันธ์
33   กตนนท์   นาทัน
34   สมชาย   แววศรี
35   พงษ์ศักดิ์   เนตรสง่า
36   ธีระศักดิ์   สัตย์ธิพันธ์
37   สมบัติ   แนวจำปา
38   จิรภา   เลือกนารี
39   วีระพงศ์   รองทอง
40   พรรณเซษฐ์   ทองคำใส
แผนกวิชาการบัญชี
1   กัลยกร   อมรคำตัน
2   นุชจานี   กล้าลอด
3   ณภัสนันท์   กำลังหาญ
4   ทิพากร    แต้ศิริเวชช์
5   สุภาวรรณ   อุ่นชื่น
6   มลีทอง   จารุพงษ์
7   จุไรรัตน์   อักโข
8   เบญญาดา   อ่อนน้อม
แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
1   คมกริช   สายพิณ
2   ชนาธิป   ชุนรัมย์
3   เผด็จศึก   แสนุวงศ์
4   เจษฎาภรณ์   สุทธิกุล
5   ศุภพงศ์   บุญประสม
แผนกวิชาโยธา
1   ธนวัต   ปลั่งกลาง
2   วิรัลรัตน์   ปางชาติ
3   ปิยรัตน์   คันธจันทร์
4   ดุลยวัต   รักษ์พงศ์
5   ศรีนวล   ประเสริฐ
6   วิรุฬพรรณ   บุญรมย์
7   ธนกฤต   สมคะเนย์
8   ปริวัฒน์   ยืนยิ่ง
9   ศิริทรัพย์   สุราทิพย์
10   อดิศักดิ์   เจริญพงษ์
11   ภาสกร(1)   จวนสาง
12   ภาสกร(2)   วงศ์จันทร์
13   ทวี   ห้วยทราย
14   กิติศักดิ์   แนวบุตร
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1   ปรัชญานันท์   ญาณเพิ่ม
2   ภัทรวริน   บุญทา
3   นิสิต   ตันติวัฒนไพศาล
4   ณภัทร   พรกิตติกมล
5   เสาร์วันดี   ผ่านเมือง
6   เทพลิขิต   ศิริวงศ์
7   พีระพงศ์   สายสีนวล
8   สุภาพร   ไชยชนะ
แผนกวิชาช่างอากาศยาน
1   อภิสิทธิ์   พรมดอน
2   วิทยา   สายลาด
3   สุรพงศ์   กันตะบุตร

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-4525-5047

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2020 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.