ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1   ศิริภรณ์    สิงห์คง
2   สุธาสีนี   หาญชนะ
3   ดวงกมล   สุริยงค์
4   อัครวินท์   พละศักดิ์
5   ธานินทร์   สันตะวงษ์
6   สายใจ   สง่าจิตร
7   ศิรินณา   ดอนชัย
8   ขนิษฐา   ดาโรจน์
9   ดาราวรรณ   รอดสิน
10   อรทัย   ซาเสน
11   รุ่งอรุณ   ไตรวงษ์
12   สิริขวัญ   สิงห์อ่อน
13   มนัสนันท์   ไทยแท้
14   ศรีอุดร   ศิริปริญญานันท์
15   ณัฐวัฒน์   ฤทธิมนตรี
16   อิทธิวัฒน์   ไทยแท้
17   ชุติมา   ศรีเมืองซอง
18   ปาริฉัตร   หารคำอุ้ย
19   ชนิศากาญจน์   ธรรมวัติ
20   อุษา   คำหลอม
21   พนิดา   องค์สวัสดิ์
22   ณราวิตญ์   มีดี
23   ปราโมทย์   สายภา
24   สรัญญา   งานสัมพันธฤทธิ์
25   ทิพวรรณ   สายพิณ
26   ทิพยดา   สาระชาติ
27   ภัทรศักดิ์   ภัทรธรรมพิบูล
28   ไพจิตร   โสภายิ่ง
29   ปรานี   ศรีมันตะ
30   สุภัดสา   ศิริชนะ
31   ธนพงษ์   ศักดิ์เจริญ
32   สัญชัย   สุขเกษม
33   นฤมล   ดวงชาทม
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/เทคนิคสถาปัตยกรรม
1   อุดมศักดิ์   ตั้งอุดมโชคไพศาล
2   กนกพร   ไชยวิเศษ
3   กร   วนะรมย์
4   ครูพิเศษ   2
5   ภาวัช   วรกฤษเรืองกุล
6   พรรัตน์   เรืองเสรี
7   ครูพิเศษ   1
8   อุทัย   ไชยวิเศษ
9   สงบ   ฉ้งทับ
10   นายกรกฎ   บุญศิริโชควัฒนา
11   ธิดารัตน์   บุญดล
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
1   ยศสรัล   แสงสาย
2   สุพัฒน์   นามเหลา
3   แสงเดือน   เพชรผดุง
4   ครูไฟฟ้า    ครูไฟฟ้า
5   รังสรรค์   สะสมผลสวัสดิ์
6   สิริลักษณ์   รักสกุล
7   ชัยชนะ   จารุกรสกุล
8   บุศราภรณ์   ศรีมูลเขียว
9   วุฒินันท์   คุณแรง
10   สมพงศ์   จำปาวงศ์
11   ธเนศ   ป้องคำกวย
12   สุกรี   พรมนิกร
13   สาวิตรี   คำศิริ
14   มีนา   วงศ์ตา
15   ณัฐพล   สุนทร
16   พงษ์ธนวุฒิ   ใจกล้า
17   รณฤทธิ์   อมรสิน
18   สมลักษณ์   ศรีพนากุล
19   ฐาปกรณ์   กองษร
20   คุณากร   ผ่านสำแดง
21   ภัสธิตา   สร้อยสนธิ์
22   สุนทร   ดอนชัย
23   ประสิทธิ์   ทุมนัน
24   สุวภัทร   อมรคำตัน
25   อนุรักษ์   กลางแก้ว
26   เฉลิมชัย   ติดชม
27   ธีรวัฒน์   ศิลาวรรณ์
28   ปัญจพร   พฤกษชาติ
29   เถลิง   บุญเสนา
30   ภาสรรค์   แก้ววิเศษ
31   พีรวัฒน์   สายภา
32   เจนวิทย์   ศรีพิมพ์
33   เจริญพร   เจตอธิการ
34   พัชรา   สุภาวงษ์
35   เศรษฐราวุฒิ   กิติราช
36   สุวรรณา   โกศัลวัตน์
37   ธีรศักดิ์   จังภูเขียว
38   สถิระ   กาญจันดา
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1   สามารถ   เวชอุดม
2   คารมย์   แก้วกันยา
3   สุกาย   เกื้อทาน
4   สุรพงษ์   สามแก้ว
5   วิเชียร   กำทอง
6   สุรชาติ   วิชาชัย
7   วัชระ   ประคองพันธ์
8   จุฬาพรรณ์   คณารักษ์
9   พรศักดิ์   บุญพา
10   ประเสริฐ   ไกรษี
11   เกียรติศักดิ์   ชินาภาษ
12   พุฒิพิชัย   นาคสุวรรณ
13   ธนิต   ป้องคำกวย
14   ภัทรพนธ์   ไชยคำภาวีราธัช
15   ชูเกียรติ   ประมุขกุล
16   อดิศักดิ์   แหวนวงษ์
17   อนุสรณ์   จารุกมูล
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1   วันชัย   ศุภธีรารักษ์
2   ภัทรพงศ์   สารักษ์
3   ชวินทร์   พลหาญ
4   พิทักษ์   ธิบูรณ์บุญ
5   สนอม   ทิพยรัตน์สุนทร
6   สุภภณ   สวาสดิพันธ์
7   ชนินทร์   พบลาภ
8   อิทธิพล   นราชัย
9   ทรงวุฒิ    วิมลพัชร
10   เสาวภา   ยุติ
11   ปัญญวัฒน์   สุภาคาร
12   อิทธิพล   สุขเติม
13   ธนวัฒน์   พร้อมสุข
14   สวัสดิ์   ธงไชย
15   รัชฎาเนตร   สุรำไพ
16   วิทยา   เจริญทัศน์
17   ภัทราภรณ์   เผือกนอก
18   คุณากร   ปั้นปรีชา
19   เอมอร   สิมาทอง
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
1   กายสิทธิ์   นามลาด
2   เดชพล   ยศพันธ์
3   ปรีดาพร   สีลาพา
4   ฐิติพันธ์   พิมพ์ชาย
5   พงษ์ธวัช   พวงศรี
6   สุพัฒน์   แนวจำปา
7   สมปอง   เพิ่มพูล
8   ธนาคาร   กอมณี
9   อุทัย   พลเขตต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ
1   สมาน   ภาณะรมย์
2   โชคชัย   สายสะอาด
3   ปัญญา   จินดามาตย์
4   เกรียงไกร   สายสุพรรณ์
5   วิทยา   กองตระกูลดี
6   ขวัญชัย   เนืองเนตร
7   ครู ชช 2   2
8   วีระชัย   คำมา
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคเครื่องมือกล
1   ปพนธนรัฐ   รฐามัลลาธัชนิธิ
2   ธีรภัทร   มณีวงษ์
3   บุญรอด   พีระเวคิน
4   ปราณี   กอเมืองน้อย
5   อรุณพงษ์   คำศรี
6   ณรงค์   สุรินทร์
7   บุญจิราธร   สมสุพรรณ
8   ประสิทธิ์   พลศรี
9   สุภรัตน์   คำพรหม
10   พยุงศักดิ์   ทศไกร
11   อนุพันธ์   จารุพงษ์
12   ครูพิเศษ   2
13   ศักรินทร์   ไชยปัญญา
14   เชาวลิต   บุญมา
15   ชนะ   สุทธิประภา
16   วิสันต์   ขาววงค์
17   นครินทร์   นิมิปาล
18   พิริยะ   ข่ายกระโทก
19   กฤตนันท์   สันติวงศกร
20   ศักดิ์นรินทร์   สถิตรัชตสถาพร
21   ครูพิเศษ   3
22   ครูพิเศษ   1
23   ตฤณ   แสนลา
24   โสภิณัฐ   แสดงจิตร
แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
1   ชัยวัฒน์   เหล่าบุตรสา
2   สุนันท์   อินทร์งาม
3   ธีระศักดิ์   สัตย์ธิพันธ์
4   ถาวร   สีถาการ
5   อาคม   ปาสีโล
6   เกริกฤทธิ์   ส่งเสริม
7   ครู ชย 2   2
8   เอกชัย   แก้วนิมิตดี
9   พงษ์ศักดิ์   เนตรสง่า
10   ปัญจพล    ทัดเทียม
11   พงศ์พันธ์   ประทุมชาติ
12   วันชัย   นิยมวงศ์
13   ธีรเดช   ทิมา
14   วีระพงศ์   รองทอง
15   รัฐฉัตร   จันทป
16   กตนนท์   นาทัน
17   พงศกร   ภูมิพันธ์
18   สมบัติ   แนวจำปา
19   อนุชิต   มุงคุณการ
20   อธิวัฒน์   สารโพคา
21   นัฐวัฒน์   วงษา
22   สมชาย   แววศรี
23   จตุรงค์   อ่อนสาร
24   ณัฏฐ์   สุวรรณกูฎ
25   อนุชิต   ศรีสมบูรณ์
26   นรา   เดชะคำภู
27   เชวงศักดิ์   แก้วเนตร
28   พูนพงศ์   สวาสดิพันธ์
29   จีระวุฒิ   ประกอบดี
30   ครู ชย 1   1
31   จิรภา   เลือกนารี
32   อินทรายุธ   เชสูงเนิน
33   ถนัดกิจ   ชะนะกุล
34   ณภัทร   ชมเชี่ยวชาญ
35   พรรณเซษฐ์   ทองคำใส
36   วีระพล   นันตะเสน
37   อิทธิพล   บุดดีคำ
38   ไพลิน   แนวจำปา
39   วสันต์   สุดหา
40   สรรพสิทธิ์   ละออเอี่ยม
แผนกวิชาการบัญชี
1   กัลยกร   อมรคำตัน
2   จุไรรัตน์   อักโข
3   สุภาวรรณ   อุ่นชื่น
4   มลีทอง   จารุพงษ์
5   ภานินธ์   บัวพา
6   ทิพากร    แต้ศิริเวชช์
7   ณภัสนันท์   กำลังหาญ
8   นุชจานี   กล้าลอด
แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
1   คมกริช   สายพิณ
2   ศุภพงศ์   บุญประสม
3   เผด็จศึก   แสนุวงศ์
4   เจษฎาภรณ์   สุทธิกุล
5   ชนาธิป   ชุนรัมย์
แผนกวิชาโยธา
1   ภาสกร(2)   วงศ์จันทร์
2   ธนกฤต   สมคะเนย์
3   ภาสกร(1)   จวนสาง
4   ดุลยวัต   รักษ์พงศ์
5   วิรัลรัตน์   ปางชาติ
6   กิติศักดิ์   แนวบุตร
7   อดิศักดิ์   เจริญพงษ์
8   ทวี   ห้วยทราย
9   ธนวัต   ปลั่งกลาง
10   ศรีนวล   ประเสริฐ
11   ศรัณย์   ประมูลพงศ์
12   ปริวัฒน์   ยืนยิ่ง
13   ศิริทรัพย์   สุราทิพย์
14   วิรุฬพรรณ   บุญรมย์
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1   นิสิต   ตันติวัฒนไพศาล
2   ภัทรวริน   บุญทา
3   เทพลิขิต   ศิริวงศ์
4   พีระพงศ์   สายสีนวล
5   ณภัทร   พรกิตติกมล
6   ปรัชญานันท์   ญาณเพิ่ม
7   สุภาพร   ไชยชนะ
8   เสาร์วันดี   ผ่านเมือง
แผนกวิชาช่างอากาศยาน
1   สุรพงศ์   กันตะบุตร
2   อภิสิทธิ์   พรมดอน
3   วิทยา   สายลาด

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-4525-5047

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2019 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.