..::::++ ระบบบริหารงานหลักสูตรออนไลน์ (Curriculum Management System Online) วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี ++:::::..

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
1      
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1   อิทธิวัฒน์   ไทยแท้
2   ทิพวรรณ   สายพิณ
3   ทิพยดา   สาระชาติ
4   มนัสนันท์   ไทยแท้
5   ศรีอุดร   ศิริปริญญานันท์
6   ศิริภรณ์    สิงห์คง
7   ภัทรศักดิ์   ภัทรธรรมพิบูล
8   ณัฐวัฒน์   ฤทธิมนตรี
9   สรัญญา   งานสัมพันธฤทธิ์
10   ชนิศากาญจน์   ธรรมวัติ
11   ณราวิตญ์   มีดี
12   ชุติมา   ศรีเมืองซอง
13   อรทัย   ซาเสน
14   นฤมล   ดวงชาทม
15   ดาราวรรณ   รอดสิน
16   สุภัดสา   ศิริชนะ
17   รุ่งอรุณ   ไตรวงษ์
18   ประภัสสร   พรมวัน
19   ปาริฉัตร   หารคำอุ้ย
20   ธานินทร์   สันตะวงษ์
21   ศิรินณา   ดอนชัย
22   ธนพงษ์   ศักดิ์เจริญ
23   พนิดา   องค์สวัสดิ์
24   อุษา   คำหลอม
25   สัญชัย   สุขเกษม
26   สายใจ   สง่าจิตร
27   สิริขวัญ   สิงห์อ่อน
28   ปราโมทย์   สายภา
29   ปรานี   ศรีมันตะ
30   ไพจิตร   โสภายิ่ง
31   ดวงกมล   สุริยงค์
32   อัครวินท์   พละศักดิ์
33   ขนิษฐา   ดาโรจน์
34   สุธาสีนี   หาญชนะ
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/เทคนิคสถาปัตยกรรม
1   ภาวัช   วรกฤษเรืองกุล
2   ธิดารัตน์   บุญดล
3   ครู ชส 1   1
4   สงบ   ฉ้งทับ
5   กนกพร   ไชยวิเศษ
6   อุทัย   ไชยวิเศษ
7   อุดมศักดิ์   ตั้งอุดมโชคไพศาล
8   ธวัชชัย   อินเนา
9   กร   วนะรมย์
10   กฤตยา   วรรณพินิจ
11   พรรัตน์   เรืองเสรี
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
1   สาวิตรี   คำศิริ
2   เศรษฐราวุฒิ   กิติราช
3   ปัญจพร   พฤกษชาติ
4   พีรวัฒน์   สายภา
5   เฉลิมชัย   ติดชม
6   ภาสรรค์   แก้ววิเศษ
7   สุวรรณา   โกศัลวัตน์
8   เถลิง   บุญเสนา
9   อนุรักษ์   กลางแก้ว
10   สิริลักษณ์   รักสกุล
11   คุณากร   ผ่านสำแดง
12   รณฤทธิ์   อมรสิน
13   สุวภัทร   อมรคำตัน
14   ธีรศักดิ์   จังภูเขียว
15   เจนวิทย์   ศรีพิมพ์
16   ชัยชนะ   จารุกรสกุล
17   ธีรวัฒน์   ศิลาวรรณ์
18   สุพัฒน์   นามเหลา
19   พงษ์ธนวุฒิ   ใจกล้า
20   ภัสธิตา   สร้อยสนธิ์
21   ยศสรัล   แสงสาย
22   สุนทร   ดอนชัย
23   ประสิทธิ์   ทุมนัน
24   สถิระ   กาญจันดา
25   สมพงศ์   จำปาวงศ์
26   เจริญพร   เจตอธิการ
27   มีนา   วงศ์ตา
28   พัชรา   สุภาวงษ์
29   ฉัตรชัย   รัชฎะ
30   วุฒินันท์   คุณแรง
31   ณัฐพล   สุนทร
32   สุกรี   พรมนิกร
33   สมลักษณ์   ศรีพนากุล
34   แสงเดือน   เพชรผดุง
35   บุศราภรณ์   ศรีมูลเขียว
36   รังสรรค์   สะสมผลสวัสดิ์
37   ฐาปกรณ์   กองษร
38   ธเนศ   ป้องคำกวย
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1   ประเสริฐ   ไกรษี
2   คารมย์   แก้วกันยา
3   พรศักดิ์   บุญพา
4   พุฒิพิชัย   นาคสุวรรณ
5   ธนิต   ป้องคำกวย
6   เกียรติศักดิ์   ชินาภาษ
7   สุรชาติ   วิชาชัย
8   สุกาย   เกื้อทาน
9   วิเชียร   กำทอง
10   บัญญัติ   สมสุพรรณ
11   อนุสรณ์   จารุกมูล
12   ภัทรพนธ์   ไชยคำภาวีราธัช
13   สุรพงษ์   สามแก้ว
14   วัชระ   ประคองพันธ์
15   จุฬาพรรณ์   คณารักษ์
16   สามารถ   เวชอุดม
17   ชูเกียรติ   ประมุขกุล
18   อดิศักดิ์   แหวนวงษ์
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1   เอมอร   สิมาทอง
2   ทรงวุฒิ    วิมลพัชร
3   คุณากร   ปั้นปรีชา
4   เสาวภา   ยุติ
5   ชนินทร์   พบลาภ
6   รัชฎาเนตร   สุรำไพ
7   สุภภณ   สวาสดิพันธ์
8   พิทักษ์   ธิบูรณ์บุญ
9   อิทธิพล   สุขเติม
10   ชวินทร์   พลหาญ
11   อิทธิพล   นราชัย
12   ปัญญวัฒน์   สุภาคาร
13   วันชัย   ศุภธีรารักษ์
14   ธนวัฒน์   พร้อมสุข
15   สวัสดิ์   ธงไชย
16   วิทยา   เจริญทัศน์
17   ภัทราภรณ์   เผือกนอก
18   สนอม   ทิพยรัตน์สุนทร
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
1   สมปอง   เพิ่มพูล
2   พงษ์ธวัช   พวงศรี
3   สุรเดช   หม่องคำหมื่น
4   อุทัย   พลเขตต์
5   สุพัฒน์   แนวจำปา
6   ฐิติพันธ์   พิมพ์ชาย
7   สันติธรรม   บุญรังษี
8   ปรีดาพร   สีลาพา
9   เดชพล   ยศพันธ์
10   กายสิทธิ์   นามลาด
11   ธนาคาร   กอมณี
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ
1   โชคชัย   สายสะอาด
2   ครู ชช 2   2
3   ปัญญา   จินดามาตย์
4   วีระชัย   คำมา
5   ครู ชช 1   1
6   สมาน   ภาณะรมย์
7   วิทยา   กองตระกูลดี
8   ขวัญชัย   เนืองเนตร
9   เกรียงไกร   สายสุพรรณ์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคเครื่องมือกล
1   ธรรมรัตน์   พรหมสาขา ณ สกลนคร
2   ตฤณ   แสนลา
3   โสภิณัฐ   แสดงจิตร
4   พิริยะ   ข่ายกระโทก
5   พยุงศักดิ์   ทศไกร
6   ศักดิ์นรินทร์   สถิตรัชตสถาพร
7   ประสิทธิ์   พลศรี
8   ปรียา   ขานอัน
9   ศักรินทร์   ไชยปัญญา
10   อนุพันธ์   จารุพงษ์
11   บุญจิราธร   สมสุพรรณ
12   วิสันต์   ขาววงค์
13   ศักดิ์ดา    แสนทวีสุข
14   ปพนธนรัฐ   รฐามัลลาธัชนิธิ
15   อรุณพงษ์   คำศรี
16   ชนะ   สุทธิประภา
17   บุญรอด   พีระเวคิน
18   สุภรัตน์   คำพรหม
19   นครินทร์   นิมิปาล
20   เชาวลิต   บุญมา
21   กฤตนันท์   สันติวงศกร
22   เกียรติศักดิ์   จันทะคาด
23   ปราณี   กอเมืองน้อย
24   ธีรภัทร   มณีวงษ์
25   ทรงพล   โสภา
26   ณรงค์   สุรินทร์
แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
1   ถาวร   สีถาการ
2   ณัฏฐ์   สุวรรณกูฎ
3   ธีระศักดิ์   สัตย์ธิพันธ์
4   อินทรายุธ   เชสูงเนิน
5   ครู ชย 1   1
6   ครู ชย 3   3
7   นรา   เดชะคำภู
8   จิรภา   เลือกนารี
9   พงศ์พันธ์   ประทุมชาติ
10   สุนันท์   อินทร์งาม
11   เชวงศักดิ์   แก้วเนตร
12   ปัญจพล    ทัดเทียม
13   จีระวุฒิ   ประกอบดี
14   จักรพงศ์   วารีพัฒน์
15   อาคม   ปาสีโล
16   ธีรเดช   ทิมา
17   วีระพล   นันตะเสน
18   พูนพงศ์   สวาสดิพันธ์
19   อธิวัฒน์   สารโพคา
20   รัฐฉัตร   จันทป
21   จตุรงค์   อ่อนสาร
22   วันชัย   นิยมวงศ์
23   วสันต์   สุดหา
24   ณภัทร   ชมเชี่ยวชาญ
25   สมชาย   แววศรี
26   พงษ์ศักดิ์   เนตรสง่า
27   อนุชิต   ศรีสมบูรณ์
28   ไพลิน   แนวจำปา
29   วีระพงศ์   รองทอง
30   พรรณเซษฐ์   ทองคำใส
31   นัฐวัฒน์   วงษา
32   อนุชิต   มุงคุณการ
33   มานะ    สุยะรา
34   ถนัดกิจ   ชะนะกุล
35   พงศกร   ภูมิพันธ์
36   อิทธิพล   บุดดีคำ
37   ธนธัส   นาทัน
38   สรรพสิทธิ์   ละออเอี่ยม
39   สมบัติ   แนวจำปา
40   เอกชัย   แก้วนิมิตดี
41   ครู ชย 2   2
42   ชัยวัฒน์   เหล่าบุตรสา
43   เกริกฤทธิ์   ส่งเสริม
แผนกวิชาการบัญชี
1   มลีทอง   จารุพงษ์
2   ณภัสนันท์   กำลังหาญ
3   กัลยกร   อมรคำตัน
4   ภานินธ์   บัวพา
5   นุชจานี   กล้าลอด
6   สุภาวรรณ   อุ่นชื่น
7   จุไรรัตน์   อักโข
8   ทิพากร    แต้ศิริเวชช์
แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
1   คมกริช   สายพิณ
2   เผด็จศึก   แสนุวงศ์
3   เจษฎาภรณ์   สุทธิกุล
4   ศุภพงศ์   บุญประสม
5   ชนาธิป   ชุนรัมย์
แผนกวิชาโยธา
1   ศรีนวล   ประเสริฐ
2   ธนวัต   ปลั่งกลาง
3   ดุลยวัต   รักษ์พงศ์
4   กิติศักดิ์   แนวบุตร
5   ปริวัฒน์   ยืนยิ่ง
6   อดิศักดิ์   เจริญพงษ์
7   ศรัณย์   ประมูลพงศ์
8   ทวี   ห้วยทราย
9   วิรัลรัตน์   ปางชาติ
10   ภาสกร(2)   วงศ์จันทร์
11   ภาสกร(1)   จวนสาง
12   ศิริทรัพย์   สุราทิพย์
13   วิรุฬพรรณ   บุญรมย์
14   ธนกฤต   สมคะเนย์
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1   พีระพงศ์   สายสีนวล
2   ณภัทร   พรกิตติกมล
3   เสาร์วันดี   ผ่านเมือง
4   ปรัชญานันท์   ญาณเพิ่ม
5   ภัทรวริน   บุญทา
6   นิสิต   ตันติวัฒนไพศาล
7   เทพลิขิต   ศิริวงศ์
8   สุภาพร   ไชยชนะ
แผนกวิชาช่างอากาศยาน
1   อภิสิทธิ์   พรมดอน
2   วิทยา   สายลาด
3   สุรพงศ์   กันตะบุตร

.::วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี เลขที่ 5 ถนนแจ้งสนิท อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000::.
.::หมายเลขโทรศัพท์ (045) 255047 หมายเลขโทรสาร (045) 261077::.
.:::+++ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอน วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี +++:::.

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-4525-5047

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2019 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.