ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
1      
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1   สัญชัย   สุขเกษม
2   สุพจน์   พันธ์พิพัฒน์
3   ทิพวรรณ   สายพิณ
4   พนิดา   องค์สวัสดิ์
5   สรัญญา   งานสัมพันธฤทธิ์
6   ธานินทร์   สันตะวงษ์
7   ปาริฉัตร   หารคำอุ้ย
8   สุภัดสา   ศิริชนะ
9   ศิรินณา   ดอนชัย
10   ทิพยดา   สาระชาติ
11   ดวงกมล   สุริยงค์
12   กฤติกา   แตงโสภา
13   สุธาสินี   หาญชนะ
14   ปราโมทย์   สายภา
15   ศิริภรณ์    สิงห์คง
16   ณัฐวัฒน์   ฤทธิมนตรี
17   เสาวรส   แซ่แดง
18   ปรานี   ศรีมันตะ
19   ชญานันทน์   หอมจิตร
20   ภัทรศักดิ์   ภัทรธรรมพิบูล
21   อัครวินท์   พละศักดิ์
22   ดาราวรรณ   รอดสิน
23   เกียรติพล   บุญหล่อ
24   สายใจ   สง่าจิตร
25   ธนพงษ์   ศักดิ์เจริญ
26   ณราวิตญ์   มีดี
27   อิทธิวัฒน์   ไทยแท้
28   พิมพ์อธิชา   จันทร์สุตะ
29   รุ่งอรุณ   ไตรวงษ์
30   อรทัย   ซาเสน
31   รัญยารัตน์   สิงห์คำ
32   ศรีอุดร   ศิริปริญญานันท์
33   ขนิษฐา   ดาโรจน์
34   ชารินทร์   ลาฤทธิ์
35   นฤมล   ดวงชาทม
36   ชนิศากาญจน์   ธรรมวัติ
37   มนัสนันท์   ไทยแท้
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/เทคนิคสถาปัตยกรรม
1   ธิดารัตน์   บุญดล
2   กนกพร   ไชยวิเศษ
3   อุทัย   ไชยวิเศษ
4   พรรัตน์   เรืองเสรี
5   กร   วนะรมย์
6   สงบ   ฉ้งทับ
7   นายกรกฎ   บุญศิริโชควัฒนา
8   ภาวัช   วรกฤษเรืองกุล
9   วิศวชิต   จันทร์เกษ
10   อุดมศักดิ์   ตั้งอุดมโชคไพศาล
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
1   ธีรวัฒน์   ศิลาวรรณ์
2   ศวิตา   แสงงาม
3   พัชรา   สุภาวงษ์
4   เอกฉัตร   พลรัตน์
5   ธเนศ   ป้องคำกวย
6   แสนบุษกาญจน์   ภูครองทุ่ง
7   กรีฑาวุฒิ   ทนงจิตร
8   ยศสรัล   แสงสาย
9   รังสรรค์   สะสมผลสวัสดิ์
10   พีรวัฒน์   สายภา
11   สิริลักษณ์   รักสกุล
12   ชาญวิทย์   กอแก้ว
13   สถิระ   กาญจันดา
14   เถลิง   บุญเสนา
15   ณัฐพล   สุนทร
16   สุวรรณา   โกศัลวัฒน์
17   สุขวิทย์    จันทวารี
18   สุวภัทร   อมรคำตัน
19   เทพฤทธิ์   สมจิต
20   สุกรี   พรมนิกร
21   ปัญจพร   พฤกษชาติ
22   แสงเดือน   เพชรผดุง
23   ประสิทธิ์   ทุมนัน
24   พนักงานราชการ   1
25   พงษ์ธนวุฒิ   ใจกล้า
26   คุณากร   ผ่านสำแดง
27   ภาสกร   ศรีขาว
28   รณฤทธิ์   อมรสิน
29   สุนทร   ดอนชัย
30   มนตรี   บุญชู
31   โชคชัย   แสนโท
32   เจนวิทย์   ศรีพิมพ์
33   เจริญพร   เจตอธิการ
34   ชัยชนะ   จารุกรสกุล
35   อนุรักษ์   กลางแก้ว
36   สมลักษณ์   ศรีพนากุล
37   สาวิตรี   คำศิริ
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1   จุฬาพรรณ์   คณารักษ์
2   คารมย์   แก้วกันยา
3   ภัทรพนธ์   ไชยคำภาวีราธัช
4   วิเชียร   กำทอง
5   วัชระ   ประคองพันธ์
6   สุรชาติ   วิชาชัย
7   อดิศักดิ์   แหวนวงษ์
8   อนุสรณ์   จารุกมูล
9   สุรพงษ์   สามแก้ว
10   ชูเกียรติ   ประมุขกุล
11   ทรงศักดิ์   สัตนาโค
12   พรศักดิ์   บุญพา
13   ศตวัฒน์   มงคลดิษฐ์
14   พุฒิพิชัย   นาคสุวรรณ
15   เกียรติศักดิ์   ชินาภาษ
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1   สนอม   ทิพยรัตน์สุนทร
2   นราวัฒน์   เขียวอ่อน
3   ธนวัฒน์   พร้อมสุข
4   ณัฐพล   เทพมา
5   ชนินทร์   พบลาภ
6   วันชัย   ศุภธีรารักษ์
7   นลินทิพย์   กิจจา
8   ชวินทร์   พลหาญ
9   สวัสดิ์   ธงไชย
10   พงศ์ธร   ปานรัตน์
11   วิทยา   เจริญทัศน์
12   อิทธิพล   นราชัย
13   สุภภณ   สวาสดิพันธ์
14   กชพรรณ   พัฒนภูทอง
15   ภัทรพงศ์   สารักษ์
16   สุนันท์นุช   มีแสง
17   เปรมศักดิ์   ศรีลรินทร์
18   อิทธิพล   สุขเติม
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
1   ประดิษฐ์   เทศาราช
2   พงษ์ธวัช   พวงศรี
3   อุทัย   พลเขตต์
4   สมปอง   เพิ่มพูล
5   ปรีดาพร   วงษา
6   ธนาคาร   กอมณี
7   ฐิติพันธ์   พิมพ์ชาย
8   สุพัฒน์   แนวจำปา
9   กายสิทธิ์   นามลาด
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ
1   ขวัญชัย   เนืองเนตร
2   ศตวรรษ   วารินทร์
3   วิทยา   กองตระกูลดี
4   ปัญญา   จินดามาตย์
5   โชคชัย   สายสะอาด
6   เกรียงไกร   สายสุพรรณ์
7   เอกพร   วรรณประภา
8   วีระชัย   คำมา
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
1   ปราณี   กอเมืองน้อย
2   วิสันต์   ขาววงค์
3   อนุพันธ์   จารุพงษ์
4   ศักดิ์นรินทร์   สถิตรัชตสถาพร
5   บุญจิราธร   สมสุพรรณ
6   พยุงศักดิ์   ทศไกร
7   ชนะ   สุทธิประภา
8   ธราดล   สุโยธา
9   สถิตย์   เทศาราช
10   พงศ์พิสิฐ   ตันติเศรษฐ
11   บัณฑิตย์   เหลาทอง
12   ณรงค์   สุรินทร์
13   กัลยาณี   บุญสุข
14   ธีรภัทร   มณีวงษ์
15   ศักรินทร์   ไชยปัญญา
16   พิริยะ   ข่ายกระโทก
17   เชาวลิต   บุญมา
18   ประสิทธิ์   พลศรี
19   ตฤณ   แสนลา
แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
1   ถาวร   สีถาการ
2   รัฐฉัตร   จันทป
3   จตุรงค์   อ่อนสาร
4   ปฏิพาน   เสระทอง
5   พงษ์ศักดิ์   เนตรสง่า
6   ฐิติกร   ยืนยั่ง
7   พิศาล   ทันทะสาร
8   อนุชิต   มุงคุณการ
9   วีระพงศ์   รองทอง
10   กตนนท์   นาทัน
11   อภิสิทธิ์   โคนพันธ์
12   ธีระศักดิ์   สัตย์ธิพันธ์
13   สุนันท์   อินทร์งาม
14   สมบัติ   แนวจำปา
15   ธีรเดช   ทิมา
16   วสันต์   สุดหา
17   กิตติพงษ์   จันทร์งาม
18   อินทรายุธ   เชสูงเนิน
19   ว่าที่ ร.ต.วิรัตน์   สว่างศักดิ์
20   พรรณเชษฐ์   ทองคำใส
21   ครูพิเศษ 4   4
22   ไพลิน   แนวจำปา
23   อาคม   ปาสีโล
24   สมชาย   แววศรี
25   จิรภา   เลือกนารี
26   นรา   เดชะคำภู
27   ทินกร   พาหา
28   สานิต   อัคชาติ
29   ชัยวัฒน์   เหล่าบุตรสา
30   ครูพิเศษ 3   3
31   อิทธิพล   บุดดีคำ
32   วันชัย   นิยมวงศ์
33   สรรพสิทธิ์   ละออเอี่ยม
34   ครูพิเศษ 2   2
35   อนุชิต   ศรีสมบูรณ์
36   วีระพล   นันตะเสน
37   ครูพิเศษ 1   1
แผนกวิชาการบัญชี
1   เบญญาดา   อ่อนน้อม
2   ทิพากร    แต้ศิริเวชช์
3   กัลยกร   อมรคำตัน
4   ธันยาภักค์   ธนชัยผลฐานิส
5   จุไรรัตน์   อักโข
6   มลีทอง   จารุพงษ์
7   ณภัสภรณ์   บุตรเงิน
8   นุชจานี   กล้าลอด
9   สุภาวรรณ   อุ่นชื่น
แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
1   ศุภพงศ์   บุญประสม
2   เผด็จศึก   แสนุวงศ์
3   คมกริช   สายพิณ
4   เจษฎาภรณ์   สุทธิกุล
แผนกวิชาโยธา
1   ดุลยวัต   รักษ์พงศ์
2   เดชณรงค์   ดอกบัว
3   อดิศักดิ์   เจริญพงษ์
4   ศิริทรัพย์   สุราทิพย์
5   วิรัลรัตน์   ปางชาติ
6   ปิยรัตน์   คันธจันทร์
7   ธนวัต   ปลั่งกลาง
8   กมลชนาฏ   แสนพันธ์
9   ภาสกร   จวนสาง
10   กิติศักดิ์   แนวบุตร
11   กีรติ   ธานี
12   วิรุฬพรรณ   บุญรมย์
13   ปริวัฒน์   ยืนยิ่ง
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1   นิสิต   ตันติวัฒนไพศาล
2   เสาร์วันดี   ผ่านเมือง
3   เทพลิขิต   ศิริวงศ์
4   ณภัทร   พรกิตติกมล
5   สุภาพร   ไชยชนะ
6   ภัทรวริน   บุญทา
แผนกวิชาช่างอากาศยาน
1   กาญจนาวรรณ   พรมสอน
2   วิทยา   สายลาด
3   อภิสิทธิ์   พรมดอน
4   สุรพงศ์   กันตะบุตร

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2021 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.