ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1   จินตนา   จินดาศรี
2   ปราโมทย์   สายภา
3   ครูพิเศษพละ   1
4   ดุษฎีพร   ดวงศรี
5   ชนิศากาญจน์   ธรรมวัติ
6   ขนิษฐา   ดาโรจน์
7   อรทัย   ซาเสน
8   กฤติกา   แตงโสภา
9   สรัญญา   งานสัมพันธฤทธิ์
10   มนัสนันท์   ไทยแท้
11   ทิพยดา   สาระชาติ
12   ดาราวรรณ   รอดสิน
13   ครูสังคม 1   1
14   รัญยารัตน์   สิงห์คำ
15   สุภัดสา   ศิริชนะ
16   รุ่งอรุณ   ไตรวงษ์
17   อัครวินท์   พละศักดิ์
18   ณชิตา   เถาว์โท
19   ธานินทร์   สันตะวงษ์
20   ภัทรศักดิ์   ภัทรธรรมพิบูล
21   นัทธ์ชนันท์   ช่องวารินทร์
22   เกียรติพล   บุญหล่อ
23   ดวงกมล   สุริยงค์
24   พนิดา   องค์สวัสดิ์
25   อิทธิวัฒน์   ไทยแท้
26   พิมพ์อธิชา   จันทร์สุตะ
27   ศิรินณา   ดอนชัย
28   ศรีอุดร   ศิริปริญญานันท์
29   ปรานี   ศรีมันตะ
30   ณราวิตญ์   มีดี
31   ทิพวรรณ   สายพิณ
32   ชารินทร์   ลาฤทธิ์
33   สัญชัย   สุขเกษม
34   วรางคณา   สายใหม
35   ชญานันทน์   หอมจิตร
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/เทคนิคสถาปัตยกรรม
1   อุทัย   ไชยวิเศษ
2   ธิดารัตน์   บุญดล
3   กนกพร   ไชยวิเศษ
4   ครูพิเศษ   ชส 1
5   ภัททิรา   ศรีนัครินทร์
6   พรรัตน์   เรืองเสรี
7   กรกฎ   บุญศิริโชควัฒนา
8   ภาวัช   วรกฤษเรืองกุล
9   พีรคุปต์   ทิพย์จันทร์
10   อุดมศักดิ์   ตั้งอุดมโชคไพศาล
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
1   ปัญจพร   พฤกษชาติ
2   ชาญวิทย์   กอแก้ว
3   ภาสกร   ศรีขาว
4   อนาวิล   บุญศิริโชควัฒนา
5   ก้องไกร   สุทธิ
6   หิรัญทรัพย์   แสนทวีสุข
7   ศวิตา   แสงงาม
8   อาทิตย์   พุฒพิม
9   พนักงานราชการ   ชฟ.1
10   สุกรี   พรมนิกร
11   ศักดิ์สิทธิ์   จันทะแสง
12   กรีฑาวุฒิ   ทนงจิตร
13   จำรัส   ชนะสิงห์
14   เจษฎาภรณ์   ศรีหาพงษ์
15   เอกฉัตร   พลรัตน์
16   สมลักษณ์   ศรีพนากุล
17   พงศ์ดนัย    รายน้ำเงิน
18   เจริญพร   เจตอธิการ
19   ปิยะดา   เดชประทุม
20   ศุภการย์   ภารสำเร็จ
21   รณฤทธิ์   อมรสิน
22   สฤษดิ์   วิเศษปั้น
23   เศรษฐสิทธิ์   วงศ์สวัสดิ์
24   สุขวิทย์    จันทวารี
25   บรรชัย   นาคสุวรรณ
26   สุวรรณา   โกศัลวัฒน์
27   ก่อเกียรติ   ศรีมันตะ
28   โชคชัย   แสนโท
29   สถิระ   กาญจันดา
30   ยศสรัล   แสงสาย
31   วัชรพงศ์   สมความตั้งใจ
32   นิภาพร   พันลำ
33   กฤษณะ   เพชรไพร
34   กฤษฎา   อ่อนศรี
35   อนุรักษ์   กลางแก้ว
36   ศุภกร   ลูกแก้ว
37   แสงเดือน   เพชรผดุง
38   สุนทร   ดอนชัย
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1   พรศักดิ์   บุญพา
2   สุรชาติ   วิชาชัย
3   คารมย์   แก้วกันยา
4   อนุสรณ์   จารุกมูล
5   จุฬาพรรณ์   คณารักษ์
6   ทรงศักดิ์   สัตนาโค
7   ภัทรพนธ์   ไชยคำภาวีราธัช
8   ศตวัฒน์   มงคลดิษฐ์
9   อรุณ   ชุมอาจ
10   ประภาพรรณ   กำทอง
11   สุรพงษ์   สามแก้ว
12   วิเชียร   กำทอง
13   ชูเกียรติ   ประมุขกุล
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1   ธัชวัฒน์   ศรีพนากุล
2   วิทยา   เจริญทัศน์
3   ชนินทร์   พบลาภ
4   ณัฐภัทร   เหมือนคิด
5   สุนันท์นุช   มีแสง
6   เปรมศักดิ์   ศรีลรินทร์
7   สุภภณ   สวาสดิพันธ์
8   นฤมล   นามบุญ
9   นราวัฒน์   เขียวอ่อน
10   ณัฐพล   เทพมา
11   พงศ์ธร   ปานรัตน์
12   บัญชา   หาแก้ว
13   อิทธิพล   สุขเติม
14   ชวินทร์   พลหาญ
15   ธนวัฒน์   พร้อมสุข
16   นลินทิพย์   กิจจา
17   ชวาล   แข็งแรง
18   สวัสดิ์   ธงไชย
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
1   ธนาคาร   กอมณี
2   สุพัฒน์   แนวจำปา
3   ฐิติพันธ์   พิมพ์ชาย
4   สมปอง   เพิ่มพูล
5   กายสิทธิ์   นามลาด
6   อุทัย   พลเขตต์
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ
1   เกรียงไกร   สายสุพรรณ์
2   เอกพร   วรรณประภา
3   ปัญญา   จินดามาตย์
4   วิทยา   กองตระกูลดี
5   ขวัญชัย   เนืองเนตร
6   ศตวรรษ   วารินทร์
7   โชคชัย   สายสะอาด
8   วีระชัย   คำมา
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
1   ธีรวัฒน์   ศรีกะกุล
2   เกษมณี   ไชยมาตย์
3   นราธร   เขื่องดี
4   ชนะ   สุทธิประภา
5   พงษ์ศักดิ์   สีลาคม
6   เชาวลิต   บุญมา
7   กัลยาณี   บุญสุข
8   ศิริยาพร   สำเภา
9   ตฤณ   แสนลา
10   ครูพิเศษ 4   ชก.
11   บัณฑิตย์   เหลาทอง
12   ศักรินทร์   ไชยปัญญา
13   พิริยะ   ข่ายกระโทก
14   จุฑารัตน์   แสงรูจี
15   อนุพันธ์   จารุพงษ์
16   ปัญญวัฒน์   จันทร์ชัยภักดิ์
แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
1   ธีรเดช   ทิมา
2   วีระพงศ์   รองทอง
3   วันชัย   นิยมวงศ์
4   อนุชิต   ศรีสมบูรณ์
5   กิตติพงศ์   จันทร์งาม
6   วีระพล   นันตะเสน
7   กตนนท์   นาทัน
8   อินทรายุธ   เชสูงเนิน
9   อภิสิทธิ์   โคนพันธ์
10   อิทธิพล   บุดดีคำ
11   สรรพสิทธิ์   ละออเอี่ยม
12   วราวุฒิ   วงศ์ชาลี
13   วัฒนา   ทองเทพ
14   ไพลิน   แนวจำปา
15   พิศาล   นันทะสาร
16   นรา   เดชะคำภู
17   รัฐฉัตร   จันทป
18   ภัทราวรรณ    ชิมชม
19   สถาพร   แสวงแก้ว
20   ฐิติกร   ยืนยั่ง
21   หลักชัย   เล็กเมฆา
22   อิศรา   เปลี่ยมไธสง
23   วีรสิทธิ์   นาทัน
24   อนุชิต   มุงคุณการ
25   ถาวร   สีถาการ
26   เดชศรี   พนมเขต
27   อาคม   ปาสีโล
28   สานิต   อัคชาติ
29   สุนันท์   อินทร์งาม
30   วสันต์   สุดหา
31   จตุรงค์   อ่อนสาร
32   สมบัติ   แนวจำปา
แผนกวิชาการบัญชี
1   เบญญาดา   อ่อนน้อม
2   ธันยาภักค์   ธนชัยผลฐานิส
3   กัลยกร   อมรคำตัน
4   ทิพากร    แต้ศิริเวชช์
5   มลีทอง   จารุพงษ์
6   ณภัสภรณ์   บุตรเงิน
แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
1   คมกริช   สายพิณ
แผนกวิชาโยธา
1   ศุภสิทธิ์   สายขุน
2   ปิยรัตน์   คันธจันทร์
3   จริญญา   หล้าลุน
4   ชาติชาตรี   เวียงจันทร์
5   ปริวัฒน์   ยืนยิ่ง
6   กีรติ   ธานี
7   อดิศักดิ์   เจริญพงษ์
8   วิรุฬพรรณ   บุญรมย์
9   ณัฐวรรธน์   เกษกุล
10   ดุลยวัต   รักษ์พงศ์
11   เดชณรงค์   ดอกบัว
12   ประไพสุข   เกษมสุข
13   ปัญญา   บุญเล่ห์
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1   ภัทรวริน   บุญทา
2   สุภาพร   ไชยชนะ
3   ณภัทร   พรกิตติกมล
4   เสาร์วันดี   ผ่านเมือง
5   เทพลิขิต   ศิริวงศ์
6   นิสิต   ตันติวัฒนไพศาล
แผนกวิชาช่างอากาศยาน
1   สุรพงศ์   กันตะบุตร
2   วิทยา   สายลาด
3   อภิสิทธิ์   พรมดอน

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.