ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1   ภัทรศักดิ์   ภัทรธรรมพิบูล
2   ธนาธร   กว้างขวาง
3   ทิพวรรณ   สายพิณ
4   ปราโมทย์   สายภา
5   ทิพยดา   สาระชาติ
6   สุภัดสา   ศิริชนะ
7   อรทัย   ซาเสน
8   ณราวิตญ์   มีดี
9   พิมพิไล   วุ่นอภัย
10   สรัญญา   งานสัมพันธฤทธิ์
11   กฤติกา   แตงโสภา
12   วรางคณา   สายใหม
13   อัครวินท์   พละศักดิ์
14   พิมพ์อธิชา   จันทร์สุตะ
15   ดุษฎีพร   ดวงศรี
16   รัญยารัตน์   สิงห์คำ
17   ศิรินณา   ดอนชัย
18   ชญานันทน์   หอมจิตร
19   ณชิตา   เถาว์โท
20   ฐิตารีย์รัตน์   อาญาเมือง
21   เกียรติพล   บุญหล่อ
22   วรรณพร   พุทธบุญ
23   ปรานี   ศรีมันตะ
24   พนิดา   องค์สวัสดิ์
25   อิทธิวัฒน์   ไทยแท้
26   นัทธ์ชนันท์   ช่องวารินทร์
27   ธานินทร์   สันตะวงษ์
28   ดวงกมล   สุริยงค์
29   ดาราวรรณ   รอดสิน
30   มนัสนันท์   ไทยแท้
31   สัญชัย   สุขเกษม
32   ขนิษฐา   ดาโรจน์
33   จินตนา   จินดาศรี
34   รุ่งอรุณ   ไตรวงษ์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/เทคนิคสถาปัตยกรรม
1   กนกพร   ไชยวิเศษ
2   ภาวัช   วรกฤษเรืองกุล
3   ธิดารัตน์   บุญดล
4   ภัททิรา   ศรีนัครินทร์
5   พีรคุปต์   ทิพย์จันทร์
6   จิญาศิณี   ศิริกิจ
7   อุทัย   ไชยวิเศษ
8   ครูพิเศษ 1   ชส.
9   กรกฎ   บุญศิริโชควัฒนา
10   อุดมศักดิ์   ตั้งอุดมโชคไพศาล
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
1   สุกรี   พรมนิกร
2   ปัญจพร   พฤกษชาติ
3   สุวรรณา   โกศัลวัฒน์
4   ก่อเกียรติ   ศรีมันตะ
5   หิรัญทรัพย์   แสนทวีสุข
6   พงศ์ดนัย    รายน้ำเงิน
7   ปิยะดา   เดชประทุม
8   สฤษดิ์   วิเศษปั้น
9   บรรชัย   นาคสุวรรณ
10   ศักดิ์สิทธิ์   จันทะแสง
11   โชคชัย   แสนโท
12   กรีฑาวุฒิ   ทนงจิตร
13   เจริญพร   เจตอธิการ
14   อาทิตย์   พุฒพิม
15   อนาวิล   บุญศิริโชควัฒนา
16   สุขวิทย์    จันทวารี
17   เจษฎาภรณ์   ศรีหาพงษ์
18   สุนทร   ดอนชัย
19   อนุรักษ์   กลางแก้ว
20   กฤษณะ   เพชรไพร
21   ศุภกร   ลูกแก้ว
22   วรินทร   นรมาตย์
23   ก้องไกร   สุทธิ
24   สมลักษณ์   ศรีพนากุล
25   ศวิตา   แสงงาม
26   แสงเดือน   เพชรผดุง
27   จำรัส   ชนะสิงห์
28   ยศสรัล   แสงสาย
29   สถิระ   กาญจันดา
30   เศรษฐา   วงศ์สวัสดิ์
31   นิภาพร   พันลำ
32   เอกฉัตร   พลรัตน์
33   รณฤทธิ์   อมรสิน
34   ภาสกร   ศรีขาว
35   กฤษฎา   อ่อนศรี
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1   ศตวัฒน์   มงคลดิษฐ์
2   อรุณ   ชุมอาจ
3   คารมย์   แก้วกันยา
4   ประภาพรรณ   กำทอง
5   ทรงศักดิ์   สัตนาโค
6   จุฬาพรรณ์   คณารักษ์
7   สุรชาติ   วิชาชัย
8   อรุณ   ทองกลม
9   ชูเกียรติ   ประมุขกุล
10   ภัทรพนธ์   ไชยคำภาวีราธัช
11   พรศักดิ์   บุญพา
12   วิเชียร   กำทอง
13   สุรพงษ์   สามแก้ว
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1   ธัชวัฒน์   ศรีพนากุล
2   ชนินทร์   พบลาภ
3   ชวาล   แข็งแรง
4   นลินทิพย์   กิจจา
5   เปรมศักดิ์   ศรีลรินทร์
6   ณัฐพล   เทพมา
7   สุนันท์นุช   มีแสง
8   พงศ์ธร   ปานรัตน์
9   ฐาปกรณ์   บุภู่
10   นราวัฒน์   เขียวอ่อน
11   อิทธิพล   สุขเติม
12   สุภภณ   สวาสดิพันธ์
13   ณัฐภัทร   เหมือนคิด
14   สวัสดิ์   ธงไชย
15   ธนวัฒน์   พร้อมสุข
16   ชวินทร์   พลหาญ
17   บัญชา   หาแก้ว
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
1   อุทัย   พลเขตต์
2   ปรัชญา   คำแหง
3   ธนาคาร   กอมณี
4   สมปอง   เพิ่มพูล
5   วุฒินันท์   วงค์อินทร์
6   สุพัฒน์   แนวจำปา
7   กายสิทธิ์   นามลาด
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ
1   ศตวรรษ   วารินทร์
2   ขวัญชัย   เนืองเนตร
3   โชคชัย   สายสะอาด
4   วิทยา   กองตระกูลดี
5   ปัญญา   จินดามาตย์
6   เกรียงไกร   สายสุพรรณ์
7   เอกพร   วรรณประภา
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคการผลิต
1   พิริยะ   ข่ายกระโทก
2   พงษ์ศักดิ์   สีลาคม
3   เกษมณี   ไชยมาตย์
4   ปัญญวัฒน์   จันทร์ชัยภักดิ์
5   อนุพันธ์   จารุพงษ์
6   ชนะ   สุทธิประภา
7   อุกฤษฎ์    จันดาบุตร
8   ศักรินทร์   ไชยปัญญา
9   นราธร   เขื่องดี
10   ธีรวัฒน์   ศรีกะกุล
11   ตฤณ   แสนลา
12   ศิริยาพร   สำเภา
13   นุชจิรา   วรรณสิทธิ์
14   จุฑารัตน์   แสงรูจี
15   ชุติกาญจน์   สุขเกษม
16   กัลยาณี   บุญสุข
17   บัณฑิตย์   เหลาทอง
แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
1   วีระพงศ์   รองทอง
2   ไพลิน   แนวจำปา
3   หลักชัย   เล็กเมฆา
4   อนุชิต   ศรีสมบูรณ์
5   สมบัติ   แนวจำปา
6   ธีรเดช   ทิมา
7   นรา   เดชะคำภู
8   สถาพร   แสวงแก้ว
9   เดชศรี   พนมเขต
10   วีระพล   นันตะเสน
11   พิศาล   นันทะสาร
12   สรรพสิทธิ์   ละออเอี่ยม
13   มาฆะสิทธิ์   แก้วลา
14   สุนันท์   อินทร์งาม
15   วันชัย   นิยมวงศ์
16   สานิต   อัคชาติ
17   วสันต์   สุดหา
18   วราวุฒิ   วงศ์ชาลี
19   อินทรายุธ   เชสูงเนิน
20   อภิสิทธิ์   โคนพันธ์
21   วัฒนา   ทองเทพ
22   ฐิติกร   ยืนยั่ง
23   ภัทราวรรณ    ชิมชม
24   อนุชิต   มุงคุณการ
25   อาคม   ปาสีโล
26   ธนากร   คณาจันทร์
27   ถาวร   สีถาการ
28   จตุรงค์   อ่อนสาร
29   กตนนท์   นาทัน
30   อิทธิพล   บุดดีคำ
31   อิศรา   เปลี่ยมไธสง
32   วีรสิทธิ์   นาทัน
แผนกวิชาการบัญชี
1   ณัฐธิดา   ประดับจันทร์
2   ทิพากร    แต้ศิริเวชช์
3   ธันยาภักค์   ธนชัยผลฐานิส
4   กัลยกร   อมรคำตัน
5   เบญญาดา   อ่อนน้อม
6   มลีทอง   จารุพงษ์
7   ณภัสภรณ์   บุตรเงิน
แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
1   คมกริช   สายพิณ
แผนกวิชาโยธา
1   ประไพสุข   เกษมสุข
2   ปิยรัตน์   คันธจันทร์
3   ครูโยธา 2   หญิง
4   กีรติ   ธานี
5   ณัฐวรรธน์   เกษกุล
6   ดุลยวัต   รักษ์พงศ์
7   เดชณรงค์   ดอกบัว
8   จริญญา   หล้าลุน
9   วิรุฬพรรณ   บุญรมย์
10   ศุภสิทธิ์   สายขุน
11   ปริวัฒน์   ยืนยิ่ง
12   ปัญญา   บุญเล่ห์
13   ปฎิภาน   ชมภูมาศ
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1   ณภัทร   พรกิตติกมล
2   นิสิต   ตันติวัฒนไพศาล
3   สุภาพร   ไชยชนะ
4   ภัทรวริน   บุญทา
5   เทพลิขิต   ศิริวงศ์
6   เสาร์วันดี   ผ่านเมือง
แผนกวิชาช่างอากาศยาน
1   อภิสิทธิ์   พรมดอน
2   สุรพงศ์   กันตะบุตร

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
travestiler bodrum travesti beylikduzu travesti izmir travesti diyarbakir travestileri
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.