ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
1      
แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
1   สัญชัย   สุขเกษม
2   สิริขวัญ   สิงห์อ่อน
3   ปราโมทย์   สายภา
4   ปรานี   ศรีมันตะ
5   ไพจิตร   โสภายิ่ง
6   ภัทรศักดิ์   ภัทรธรรมพิบูล
7   ดวงกมล   สุริยงค์
8   อัครวินท์   พละศักดิ์
9   ขนิษฐา   ดาโรจน์
10   สุธาสีนี   หาญชนะ
11   นฤมล   ดวงชาทม
12   อิทธิวัฒน์   ไทยแท้
13   ทิพวรรณ   สายพิณ
14   ทิพยดา   สาระชาติ
15   รุ่งอรุณ   ไตรวงษ์
16   มนัสนันท์   ไทยแท้
17   ศรีอุดร   ศิริปริญญานันท์
18   ศิริภรณ์    สิงห์คง
19   ณัฐวัฒน์   ฤทธิมนตรี
20   สรัญญา   งานสัมพันธฤทธิ์
21   ชนิศากาญจน์   ธรรมวัติ
22   ณราวิตญ์   มีดี
23   ชุติมา   ศรีเมืองซอง
24   อุษา   คำหลอม
25   อรทัย   ซาเสน
26   สายใจ   สง่าจิตร
27   ดาราวรรณ   รอดสิน
28   สุภัดสา   ศิริชนะ
29   ประภัสสร   พรมวัน
30   ปาริฉัตร   หารคำอุ้ย
31   ธานินทร์   สันตะวงษ์
32   ศิรินณา   ดอนชัย
33   ธนพงษ์   ศักดิ์เจริญ
34   พนิดา   องค์สวัสดิ์
แผนกวิชาช่างก่อสร้าง/เทคนิคสถาปัตยกรรม
1   อุดมศักดิ์   ตั้งอุดมโชคไพศาล
2   ธวัชชัย   อินเนา
3   กร   วนะรมย์
4   กฤตยา   วรรณพินิจ
5   พรรัตน์   เรืองเสรี
6   ภาวัช   วรกฤษเรืองกุล
7   ธิดารัตน์   บุญดล
8   ครู ชส 1   1
9   สงบ   ฉ้งทับ
10   กนกพร   ไชยวิเศษ
11   อุทัย   ไชยวิเศษ
แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง/ไฟฟ้า
1   มีนา   วงศ์ตา
2   พัชรา   สุภาวงษ์
3   ฉัตรชัย   รัชฎะ
4   วุฒินันท์   คุณแรง
5   ณัฐพล   สุนทร
6   สุกรี   พรมนิกร
7   สมลักษณ์   ศรีพนากุล
8   แสงเดือน   เพชรผดุง
9   บุศราภรณ์   ศรีมูลเขียว
10   รังสรรค์   สะสมผลสวัสดิ์
11   ฐาปกรณ์   กองษร
12   ธเนศ   ป้องคำกวย
13   สาวิตรี   คำศิริ
14   เศรษฐราวุฒิ   กิติราช
15   ปัญจพร   พฤกษชาติ
16   พีรวัฒน์   สายภา
17   เฉลิมชัย   ติดชม
18   ภาสรรค์   แก้ววิเศษ
19   สุวรรณา   โกศัลวัตน์
20   เถลิง   บุญเสนา
21   อนุรักษ์   กลางแก้ว
22   สิริลักษณ์   รักสกุล
23   คุณากร   ผ่านสำแดง
24   รณฤทธิ์   อมรสิน
25   สุวภัทร   อมรคำตัน
26   ธีรศักดิ์   จังภูเขียว
27   เจนวิทย์   ศรีพิมพ์
28   ชัยชนะ   จารุกรสกุล
29   ธีรวัฒน์   ศิลาวรรณ์
30   สุพัฒน์   นามเหลา
31   พงษ์ธนวุฒิ   ใจกล้า
32   ภัสธิตา   สร้อยสนธิ์
33   ยศสรัล   แสงสาย
34   สุนทร   ดอนชัย
35   ประสิทธิ์   ทุมนัน
36   สถิระ   กาญจันดา
37   สมพงศ์   จำปาวงศ์
38   เจริญพร   เจตอธิการ
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์/อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
1   ภัทรพนธ์   ไชยคำภาวีราธัช
2   สุรพงษ์   สามแก้ว
3   วัชระ   ประคองพันธ์
4   จุฬาพรรณ์   คณารักษ์
5   สามารถ   เวชอุดม
6   ชูเกียรติ   ประมุขกุล
7   อดิศักดิ์   แหวนวงษ์
8   ประเสริฐ   ไกรษี
9   คารมย์   แก้วกันยา
10   พรศักดิ์   บุญพา
11   พุฒิพิชัย   นาคสุวรรณ
12   ธนิต   ป้องคำกวย
13   เกียรติศักดิ์   ชินาภาษ
14   สุรชาติ   วิชาชัย
15   สุกาย   เกื้อทาน
16   วิเชียร   กำทอง
17   บัญญัติ   สมสุพรรณ
18   อนุสรณ์   จารุกมูล
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
1   ชวินทร์   พลหาญ
2   ครูพิเศษ   1
3   อิทธิพล   นราชัย
4   วันชัย   ศุภธีรารักษ์
5   ธนวัฒน์   พร้อมสุข
6   สวัสดิ์   ธงไชย
7   วิทยา   เจริญทัศน์
8   เสาวภา   ยุติ
9   ภัทราภรณ์   เผือกนอก
10   สนอม   ทิพยรัตน์สุนทร
11   ทรงวุฒิ    วิมลพัชร
12   คุณากร   ปั้นปรีชา
13   ชนินทร์   พบลาภ
14   อิทธิพล   สุขเติม
15   ปัญญวัฒน์   สุภาคาร
16   รัชฎาเนตร   สุรำไพ
17   สุภภณ   สวาสดิพันธ์
18   พิทักษ์   ธิบูรณ์บุญ
19   เอมอร   สิมาทอง
แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
1   เดชพล   ยศพันธ์
2   สมปอง   เพิ่มพูล
3   พงษ์ธวัช   พวงศรี
4   ปรีดาพร   สีลาพา
5   สุรเดช   หม่องคำหมื่น
6   อุทัย   พลเขตต์
7   สุพัฒน์   แนวจำปา
8   กายสิทธิ์   นามลาด
9   ฐิติพันธ์   พิมพ์ชาย
10   สันติธรรม   บุญรังษี
11   ธนาคาร   กอมณี
แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ/เทคนิคโลหะ
1   ครู ชช 2   2
2   ปัญญา   จินดามาตย์
3   วีระชัย   คำมา
4   โชคชัย   สายสะอาด
5   วิทยา   กองตระกูลดี
6   ขวัญชัย   เนืองเนตร
7   เกรียงไกร   สายสุพรรณ์
8   ครู ชช 1   1
9   สมาน   ภาณะรมย์
แผนกวิชาช่างกลโรงงาน/เทคนิคเครื่องมือกล
1   เชาวลิต   บุญมา
2   กฤตนันท์   สันติวงศกร
3   พิริยะ   ข่ายกระโทก
4   เกียรติศักดิ์   จันทะคาด
5   ศักรินทร์   ไชยปัญญา
6   ธีรภัทร   มณีวงษ์
7   ณรงค์   สุรินทร์
8   ตฤณ   แสนลา
9   ศักดิ์ดา    แสนทวีสุข
10   พยุงศักดิ์   ทศไกร
11   ศักดิ์นรินทร์   สถิตรัชตสถาพร
12   ประสิทธิ์   พลศรี
13   อรุณพงษ์   คำศรี
14   บุญรอด   พีระเวคิน
15   อนุพันธ์   จารุพงษ์
16   บุญจิราธร   สมสุพรรณ
17   วิสันต์   ขาววงค์
18   โสภิณัฐ   แสดงจิตร
19   ปพนธนรัฐ   รฐามัลลาธัชนิธิ
20   ปราณี   กอเมืองน้อย
21   ชนะ   สุทธิประภา
22   ทรงพล   โสภา
23   สุภรัตน์   คำพรหม
24   นครินทร์   นิมิปาล
25   ธรรมรัตน์   พรหมสาขา ณ สกลนคร
แผนกวิชาช่างยนต์/เทคนิคเครื่องกล
1   อนุชิต   มุงคุณการ
2   มานะ    สุยะรา
3   ครู ชย 1   1
4   ถนัดกิจ   ชะนะกุล
5   นรา   เดชะคำภู
6   พงศกร   ภูมิพันธ์
7   อิทธิพล   บุดดีคำ
8   กตนนท์   นาทัน
9   สรรพสิทธิ์   ละออเอี่ยม
10   เอกชัย   แก้วนิมิตดี
11   ครู ชย 2   2
12   ชัยวัฒน์   เหล่าบุตรสา
13   เกริกฤทธิ์   ส่งเสริม
14   ณัฏฐ์   สุวรรณกูฎ
15   ธีระศักดิ์   สัตย์ธิพันธ์
16   อินทรายุธ   เชสูงเนิน
17   ครู ชย 3   3
18   จิรภา   เลือกนารี
19   พงศ์พันธ์   ประทุมชาติ
20   สุนันท์   อินทร์งาม
21   เชวงศักดิ์   แก้วเนตร
22   ปัญจพล    ทัดเทียม
23   สมบัติ   แนวจำปา
24   จีระวุฒิ   ประกอบดี
25   จักรพงศ์   วารีพัฒน์
26   อาคม   ปาสีโล
27   ธีรเดช   ทิมา
28   วีระพล   นันตะเสน
29   พูนพงศ์   สวาสดิพันธ์
30   อธิวัฒน์   สารโพคา
31   รัฐฉัตร   จันทป
32   จตุรงค์   อ่อนสาร
33   วันชัย   นิยมวงศ์
34   วสันต์   สุดหา
35   ณภัทร   ชมเชี่ยวชาญ
36   สมชาย   แววศรี
37   พงษ์ศักดิ์   เนตรสง่า
38   อนุชิต   ศรีสมบูรณ์
39   ไพลิน   แนวจำปา
40   วีระพงศ์   รองทอง
41   ถาวร   สีถาการ
42   พรรณเซษฐ์   ทองคำใส
43   นัฐวัฒน์   วงษา
แผนกวิชาการบัญชี
1   จุไรรัตน์   อักโข
2   ทิพากร    แต้ศิริเวชช์
3   มลีทอง   จารุพงษ์
4   ณภัสนันท์   กำลังหาญ
5   กัลยกร   อมรคำตัน
6   ภานินธ์   บัวพา
7   นุชจานี   กล้าลอด
8   สุภาวรรณ   อุ่นชื่น
แผนกวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
1   ชนาธิป   ชุนรัมย์
2   คมกริช   สายพิณ
3   เผด็จศึก   แสนุวงศ์
4   เจษฎาภรณ์   สุทธิกุล
5   ศุภพงศ์   บุญประสม
แผนกวิชาโยธา
1   ศรีนวล   ประเสริฐ
2   ดุลยวัต   รักษ์พงศ์
3   กิติศักดิ์   แนวบุตร
4   ปริวัฒน์   ยืนยิ่ง
5   อดิศักดิ์   เจริญพงษ์
6   ศรัณย์   ประมูลพงศ์
7   ทวี   ห้วยทราย
8   ภาสกร(2)   วงศ์จันทร์
9   ธนวัต   ปลั่งกลาง
10   ภาสกร(1)   จวนสาง
11   ศิริทรัพย์   สุราทิพย์
12   วิรุฬพรรณ   บุญรมย์
13   วิรัลรัตน์   ปางชาติ
14   ธนกฤต   สมคะเนย์
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1   พีระพงศ์   สายสีนวล
2   นิสิต   ตันติวัฒนไพศาล
3   เทพลิขิต   ศิริวงศ์
4   สุภาพร   ไชยชนะ
5   ณภัทร   พรกิตติกมล
6   เสาร์วันดี   ผ่านเมือง
7   ปรัชญานันท์   ญาณเพิ่ม
8   ภัทรวริน   บุญทา
แผนกวิชาช่างอากาศยาน
1   สุรพงศ์   กันตะบุตร
2   อภิสิทธิ์   พรมดอน
3   วิทยา   สายลาด

วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-4525-5047

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2019 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.