ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
1. นายเชาวลิต    บุญมา
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 22-6-4160
20102-2103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 32-6-4160
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
hr04-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   32 ชั่วโมง     ปวส   3 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
2. นายชนะ    สุทธิประภา
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-280
20102-2001เขียนแบบเครื่องมือกล 11-3-2120
20102-2101เขียนแบบเครื่องมือกล 21-3-280
40102-2401การศึกษาการทำงานในอุตสาหกรรม2-2-340
40102-2404เทคโนโลยีเครื่องจักรกลอัตโนมัติ0-9-390
40102-2406ระบบควบคุมอัตโนมัติ0-9-390
home-roomโฮมรูม0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   29 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
3. นายอนุพันธ์    จารุพงษ์
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-260
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
30000-2xx2กิจกรรมสถานประกอบการ1-0-010
30102-2003โปรแกรมซีเอ็นซี2-3-3100
30102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซ๊1-6-370
30102-5102งานเครื่องมือ 20-0-610
30102-8003ฝึกงาน 20-0-220
30102-9006เทคนิคการปรับประกอบเครื่องมือกล1-3-240
hr04-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   6 ชั่วโมง     ปวส   28 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
4. นายตฤณ    แสนลา
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
30000-2xx1กิจกรรมสถานประกอบการ0-2-010
30100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-240
30100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2120
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-330
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-360
30102-2107ระบบผลิตอัตโนมัติ1-6-310
30102-8001ฝึกงาน4-0-420
30102-9006เทคนิคการปรับประกอบเครื่องมือกล1-3-240
hr04-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   36 ชั่วโมง     รวม   36 ชั่วโมง
 
5. นายศักรินทร์    ไชยปัญญา
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-020
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-240
20102-2109ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล2-0-220
30100-0005งานวัดละเอียด1-2-290
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-360
30102-2007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม2-2-3120
40000-2304การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย3-0-330
40102-2405เทคโนโลยีเครื่องมือวัดและมาตรวิทยาอุตสาหกรรม0-9-390
hr03-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   9 ชั่วโมง     ปวส   27 ชั่วโมง     รวม   36 ชั่วโมง
 
6. นายบัณฑิตย์    เหลาทอง
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-280
20102-2004วัดละเอียด1-2-290
20102-2106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล0-6-2120
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   29 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
7. นางกัลยาณี    บุญสุข
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-3-2120
20102-2201แม่พิมพ์โลหะเบื้องต้น2-0-240
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
30000-2xx1กิจกรรมสถานประกอบการ0-2-010
30102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-3-3100
30102-2107ระบบผลิตอัตโนมัติ1-6-310
30102-8001ฝึกงาน4-0-420
30102-9002เทคนิคการอบชุบโลหะ2-3-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   16 ชั่วโมง     ปวส   21 ชั่วโมง     รวม   37 ชั่วโมง
 
8. น.ส.เกษมณี    ไชยมาตย์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-020
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-280
20102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-3-280
30100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-240
30102-2007นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์อุตสาหกรรม2-2-3120
home-roomโฮมรูม0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   19 ชั่วโมง     ปวส   16 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
9. นายพิริยะ    ข่ายกระโทก
 พนักงานราชการ (ครู)
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-020
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-240
20102-2103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 32-6-480
20102-2105ลับคมเครื่องมือตัด1-3-240
30102-2003โปรแกรมซีเอ็นซี2-3-350
30102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซ๊1-6-370
30102-9006เทคนิคการปรับประกอบเครื่องมือกล1-3-240
hr03-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   19 ชั่วโมง     ปวส   16 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
10. นายธีรภัทร    มณีวงษ์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
11. น.ส.จุฑารัตน์    แสงรูจี
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20102-2106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล0-6-260
30000-2xx2กิจกรรมสถานประกอบการ1-0-010
30100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-240
30102-2002เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-3-3100
30102-5102งานเครื่องมือ 20-0-610
30102-8003ฝึกงาน 20-0-220
30102-9002เทคนิคการอบชุบโลหะ2-3-3100
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   6 ชั่วโมง     ปวส   28 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
12. น.ส.ศิริยาพร    สำเภา
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
20102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล2-0-240
20102-2106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล0-6-260
30100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-240
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-360
30102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซ๊1-6-370
30102-9002เทคนิคการอบชุบโลหะ2-3-350
hr02-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   13 ชั่วโมง     ปวส   22 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
13. นายธีรวัฒน์    ศรีกะกุล
 ครูผู้ช่วย
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
20102-2102ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 22-6-4240
20102-2103ผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล 32-6-480
hr02-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   35 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
14. นายนราธร    เขื่องดี
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-020
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2160
20102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-260
20102-2106ปรับ ประกอบชิ้นส่วนเครื่องมือกล0-6-260
20102-2109ระบบส่งกำลังเครื่องมือกล2-0-240
30100-0009งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-240
hr04-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   34 ชั่วโมง     ปวส   5 ชั่วโมง     รวม   39 ชั่วโมง
 
15. นายพงษ์ศักดิ์    สีลาคม
 ครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-260
20102-2105ลับคมเครื่องมือตัด1-3-280
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
30102-2003โปรแกรมซีเอ็นซี2-3-3120
30102-2004เทคนิคการผลิตด้วยเครื่องมือกลซีเอ็นซ๊1-6-370
hr04-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   14 ชั่วโมง     ปวส   22 ชั่วโมง     รวม   36 ชั่วโมง
 
16. นายปัญญวัฒน์    จันทร์ชัยภักดิ์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-280
20102-2105ลับคมเครื่องมือตัด1-3-280
30000-2xx1กิจกรรมสถานประกอบการ0-2-010
30100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-280
30102-2107ระบบผลิตอัตโนมัติ1-6-310
30102-8001ฝึกงาน4-0-420
30102-9006เทคนิคการปรับประกอบเครื่องมือกล1-3-240
hr02-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   19 ชั่วโมง     ปวส   16 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
17. น.ส.นุชจิรา    วรรณสิทธิ์
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
18. นายครูพิเศษ 4    ชก.
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-020
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น1-3-2160
20102-2003ทฤษฎีเครื่องมือกล2-0-220
20102-2104ซ่อมบำรุงเครื่องมือกล0-6-260
30100-0006งานชิ้นส่วนเครื่องกลทั่วไป1-3-280
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   26 ชั่วโมง     ปวส   8 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
19. นายครูพิเศษ 5    ชก.
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.