ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
1. นางมลีทอง    จารุพงษ์
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-020
30200-0001การบัญชีเบื้องต้น2-2-340
30200-0004การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า2-2-340
30201-2001การบัญชีชั้นกลาง 12-2-3160
30201-9006การบัญชีการเงิน2-2-340
hr05-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   31 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
2. น.ส.ธันยาภักค์    ธนชัยผลฐานิส
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-020
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ1-2-230
30200-0002การขายเบื้องต้น1-2-290
30200-0003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-260
30200-1002หลักการตลาด2-2-3120
hr05-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   33 ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
3. นางเบญญาดา    อ่อนน้อม
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
30200-0001การบัญชีเบื้องต้น2-2-340
30200-0004การบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า2-2-340
30201-2003การบัญชีต้นทุน 12-2-3160
30201-9006การบัญชีการเงิน2-2-340
hr04-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   31 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
4. นางทิพากร    แต้ศิริเวชช์
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
30200-1001หลักเศรษฐศาสตร์3-0-390
30201-2005การบัญชีชั้นสูง 12-2-3160
hr04-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   28 ชั่วโมง     รวม   28 ชั่วโมง
 
5. น.ส.ณภัสภรณ์    บุตรเงิน
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20001-1003ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ1-2-2120
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-020
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ1-2-230
30201-2101ระบบบัญชี3-0-390
30201-2103การควบคุมและตรวจสอบภายใน3-0-390
hr05-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   12 ชั่วโมง     ปวส   24 ชั่วโมง     รวม   36 ชั่วโมง
 
6. นางกัลยกร    อมรคำตัน
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
30001-1055กฎหมายธุรกิจ3-0-360
30201-2102โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี2-2-3240
30201-9006การบัญชีการเงิน2-2-340
hr04-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   37 ชั่วโมง     รวม   37 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.