ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
1. นายอดิศักดิ์    เจริญพงษ์
 ครูเชี่ยวชาญ คศ.4
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
30000-2xx2กิจกรรมสถานประกอบการ1-0-020
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-330
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-330
30121-2003ปฐพีกลศาสตร2-2-3200
30121-5103งานโยธา 30-0-320
30121-5104งานโยธา 40-0-320
30121-8003ฝึกงาน 20-0-220
hr04-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   37 ชั่วโมง     รวม   37 ชั่วโมง
 
2. นายปิยรัตน์    คันธจันทร์
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
30106-2001เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์0-6-3180
30121-0007พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธา0-6-260
30121-2004การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์1-4-350
30121-2005การประมาณราคางานโยธา1-4-3100
hr04-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   42 ชั่วโมง     รวม   42 ชั่วโมง
 
3. นายดุลยวัต    รักษ์พงศ์
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
30121-0003เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา3-0-330
30121-0004พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา2-2-380
30121-0006พื้นฐานการสำรวจ2-3-3150
30121-2007การสำรวจเส้นทาง2-3-3100
hr04-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   39 ชั่วโมง     รวม   39 ชั่วโมง
 
4. นายปริวัฒน์    ยืนยิ่ง
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-360
30100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง3-0-390
30121-0001กลศาสตร์โครงสร้าง3-0-390
30121-0003เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา3-0-330
30121-0004พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา2-2-340
30121-8502โครงงาน 12-0-260
hr04-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   40 ชั่วโมง     รวม   40 ชั่วโมง
 
5. น.ส.วิรุฬพรรณ    บุญรมย์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา2-0-220
20121-1002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น1-3-280
20121-1003วัสดุก่อสร้าง2-0-240
20121-2012เครื่องจักรกลงานโยธา2-0-220
20121-2107การอ่านแบบ2-0-240
20121-2111การทำหุ่นจำลอง1-3-240
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
30121-0005พื้นฐานการเขียนแบบงานโยธา1-4-3150
hr04-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   24 ชั่วโมง     ปวส   18 ชั่วโมง     รวม   42 ชั่วโมง
 
6. ว่าที่ ร.ต.ปัญญา    บุญเล่ห์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-020
20121-2002การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-240
20121-2108งานเชื่อมเบื้องตน1-3-240
20121-2110ท่อและสุขภัณฑ์1-3-240
20121-2112การเขียนแบบโครงสร้างโยธาด้วยคอมพิวเตอร์1-3-240
30106-2002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร0-6-3120
30121-0002วัสดุก่อสร้าง3-0-330
30121-0006พื้นฐานการสำรวจ2-3-350
30121-0007พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธา0-6-260
home-roomโฮมรูม0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   19 ชั่วโมง     ปวส   26 ชั่วโมง     รวม   45 ชั่วโมง
 
7. นายกิติศักดิ์    แนวบุตร
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
8. น.ส.กมลชนาฏ    แสนพันธ์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
9. นายศิริทรัพย์    สุราทิพย์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   0 ชั่วโมง
 
10. นายณัฐวรรธน์    เกษกุล
 ครูผู้ช่วย
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-020
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-330
30106-2002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร0-6-360
30121-0002วัสดุก่อสร้าง3-0-330
30121-0003เทคนิคการก่อสร้างงานโยธา3-0-330
30121-0004พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา2-2-340
30121-0007พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธา0-6-260
30121-2001การทดสอบวัสดุงานโยธา1-4-3100
30121-2002คอนกรีตเทคโนโลยี2-2-380
hr05-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   46 ชั่วโมง     รวม   46 ชั่วโมง
 
11. น.ส.จริญญา    หล้าลุน
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-020
20121-1002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น1-3-280
20121-2007การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์1-3-240
20121-2009เทคนิคงานโยธา2-0-220
20121-2011กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-220
20121-2111การทำหุ่นจำลอง1-3-240
20121-2112การเขียนแบบโครงสร้างโยธาด้วยคอมพิวเตอร์1-3-240
30121-0005พื้นฐานการเขียนแบบงานโยธา1-4-3100
30121-2004การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์1-4-350
home-roomโฮมรูม0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   27 ชั่วโมง     ปวส   15 ชั่วโมง     รวม   42 ชั่วโมง
 
12. นายกีรติ    ธานี
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-020
20000-xxxxกิจกรรมสถานประกอบการ0-2-020
20121-1004การสำรวจเบื้องต้น1-3-280
20121-2002การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-280
20121-2008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น2-0-240
20121-8001ฝึกงาน0-2-420
30100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม3-0-330
30121-0006พื้นฐานการสำรวจ2-3-350
30121-0007พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธา0-6-260
30121-2007การสำรวจเส้นทาง2-3-350
hr03-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   27 ชั่วโมง     ปวส   19 ชั่วโมง     รวม   46 ชั่วโมง
 
13. นายเดชณรงค์    ดอกบัว
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20121-2101งานไม้0-6-2120
20121-2103เครื่องจักรกลงานไม้0-6-2120
20121-2106งานโยธา0-6-260
20121-2108งานเชื่อมเบื้องตน1-3-240
20121-2110ท่อและสุขภัณฑ์1-3-240
30106-2002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร0-6-360
30121-0002วัสดุก่อสร้าง3-0-330
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   38 ชั่วโมง     ปวส   9 ชั่วโมง     รวม   47 ชั่วโมง
 
14. นายชาติชาตรี    เวียงจันทร์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
20121-2007การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์1-3-240
20121-2009เทคนิคงานโยธา2-0-220
20121-2011กลศาสตร์โครงสร้าง2-0-220
20121-2101งานไม้0-6-260
20121-2103เครื่องจักรกลงานไม้0-6-260
30121-0004พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา2-2-340
30121-0005พื้นฐานการเขียนแบบงานโยธา1-4-350
30121-0007พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธา0-6-260
30121-2001การทดสอบวัสดุงานโยธา1-4-350
30121-2002คอนกรีตเทคโนโลยี2-2-340
hr02-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   23 ชั่วโมง     ปวส   24 ชั่วโมง     รวม   47 ชั่วโมง
 
15. นายศุภสิทธิ์    สายขุน
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา2-0-220
20121-1004การสำรวจเบื้องต้น1-3-280
20121-2005การประมาณราคางานโยธา1-3-240
20121-2106งานโยธา0-6-260
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-020
30106-2002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร0-6-360
30121-0006พื้นฐานการสำรวจ2-3-350
30121-0007พื้นฐานการปฏิบัติงานโยธา0-6-260
30121-2004การเขียนแบบโยธาด้วยคอมพิวเตอร์1-4-350
hr05-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   20 ชั่วโมง     ปวส   25 ชั่วโมง     รวม   45 ชั่วโมง
 
16. น.ส.ประไพสุข    เกษมสุข
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20121-2005การประมาณราคางานโยธา1-3-280
20121-2007การเขียนแบบโยธาเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์1-3-240
20121-2101งานไม้0-6-260
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-020
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-330
30106-2001เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์0-6-3120
30121-0004พื้นฐานการประมาณราคางานโยธา2-2-340
30121-2005การประมาณราคางานโยธา1-4-350
hr05-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   18 ชั่วโมง     ปวส   27 ชั่วโมง     รวม   45 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.