ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
1. นางเสาร์วันดี    ผ่านเมือง
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-3240
30900-0001การโปรแกรมเว็บเบื้องต้น1-4-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   29 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
2. นายนิสิต    ตันติวัฒนไพศาล
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-3240
30900-0002หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น1-4-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   29 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
3. นางสุภาพร    ไชยชนะ
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2180
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ1-2-230
30001-1055กฎหมายธุรกิจ3-0-330
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   18 ชั่วโมง     ปวส   10 ชั่วโมง     รวม   28 ชั่วโมง
 
4. นายเทพลิขิต    ศิริวงศ์
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-3160
30900-0004งานติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 0-6-360
hr04-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   25 ชั่วโมง     รวม   25 ชั่วโมง
 
5. นายณภัทร    พรกิตติกมล
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-3160
30103-0005เขียนแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-230
30103-2006งานเขียนแบบเทคนิคโลหะด้วยคอมพิวเตอร์1-4-350
30901-1003ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ1-4-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   29 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
6. น.ส.ภัทรวริน    บุญทา
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-2150
20128-2012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-280
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-340
30900-0003การใช้โปรแกรมมัลติมีเดียเบื้องต้น1-4-350
30900-0006การพิมพ์ดีดแบบสัมผัส0-2-120
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   23 ชั่วโมง     ปวส   11 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.