ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
1. น.ส.พรรัตน์    เรืองเสรี
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-020
20108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-370
20108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 31-6-370
30108-1002เทคโนโลยีการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม1-3-240
30108-2003การออกแบบสถาปัตยกรรม 31-6-470
30108-2007มูลฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม2-0-220
30108-2008การเสนอโครงการงานสถาปัตยกรรม2-0-220
30108-2101สถาปัตยกรรมไทย1-3-240
30108-2108อุปกรณ์ประกอบอาคาร2-0-220
hr03-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   17 ชั่วโมง     ปวส   21 ชั่วโมง     รวม   38 ชั่วโมง
 
2. นายกรกฎ    บุญศิริโชควัฒนา
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-220
20100-1303ศิลปะและภาพร่าง1-3-240
20106-2008หุ่นจำลองโครงสร้าง1-3-240
20108-2005การเขียนแบบก่อสร้าง 20-6-260
20108-2008ทัศนียภาพและการตกแต่งแบบ2-3-350
20108-2101การเขียนแบบก่อสร้าง 40-6-260
20108-2104การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 11-3-240
20108-2111เทคนิคก่อสร้าง 12-0-220
hr02-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   36 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   36 ชั่วโมง
 
3. นายอุดมศักดิ์    ตั้งอุดมโชคไพศาล
 ครูชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
30000-2xx2กิจกรรมสถานประกอบการ1-0-010
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ1-2-260
30001-1052กฎหมายและสัญญาก่อสร้าง2-0-220
30106-2002งานก่อสร้างโครงสร้างอาคาร0-6-3120
30106-2004ประมาณราคางานก่อสร้างอาคาร1-3-240
30106-2102วางแผนและจดัการงานก่อสร้าง1-2-230
30106-2122อุปกรณ์อาคาร2-0-220
30106-5103งานก่อสร้าง 30-0-310
30106-5104งานก่อสร้าง 40-0-310
30106-8003ฝึกงาน 20-0-210
hr04-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   36 ชั่วโมง     รวม   36 ชั่วโมง
 
4. น.ส.ภัททิรา    ศรีนัครินทร์
 ครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
30106-0004อ่านแบบ เขียนแบบงานก่อสร้าง1-4-350
30106-2001เขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์0-6-360
30108-0001ศิลปะภาพร่างเพื่อการออกแบบสถาปัตยกรรม1-3-240
30108-0003การออกแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น1-6-370
30108-2001การออกแบบสถาปัตยกรรม 11-6-470
30108-2005แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม2-0-220
hr04-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   34 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
5. นายภาวัช    วรกฤษเรืองกุล
 ครูชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-020
20001-1007กฏหมายก่อสร้าง2-0-220
20106-2001ปฏิบัติงานโครงสร้างอาคาร0-12-4120
20106-2011การอ่านแบบงานก่อสร้าง2-0-220
20106-2108การติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคาร2-0-220
30106-0001พื้นฐานงานไม้0-6-260
30106-2003งานก่อสร้างส่วนประกอบอาคาร0-6-360
30106-2005งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร1-3-240
hr03-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   21 ชั่วโมง     ปวส   16 ชั่วโมง     รวม   37 ชั่วโมง
 
6. นายอุทัย    ไชยวิเศษ
 ครูชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
30100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ3-0-360
30100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง3-0-330
30106-0005กลศาสตร์เบื้องต้น3-0-330
30106-0007วัสดุและเทคนิคการทำงาน2-0-220
30106-2101ทดสอบวัสดุก่อสร้าง1-2-230
30106-2104ปฐพีกลศาสตร์2-2-340
30106-2105ออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก3-0-330
hr04-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   27 ชั่วโมง     รวม   27 ชั่วโมง
 
7. นางกนกพร    ไชยวิเศษ
 ครูชำนาญการพิเศษ
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
20001-1007กฏหมายก่อสร้าง2-0-220
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-230
20106-1004วัสดุและวิธีการก่อสร้างงานโครงสร้าง2-0-220
20106-2102งานปูนตกแต่งผิว0-6-260
20106-2114คอมพิวเตอร์เพื่องานก่อสร้าง1-2-230
20106-2115กลศาสตร์โครงสร้าง 22-0-220
20106-8501โครงงาน4-0-440
20108-8501โครงงาน4-0-440
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-340
30106-8501โครงงาน4-0-440
hr02-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   29 ชั่วโมง     ปวส   8 ชั่วโมง     รวม   37 ชั่วโมง
 
8. น.ส.ธิดารัตน์    บุญดล
 ครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-020
30001-1053กฏหมายและการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม2-0-220
30106-2006เขียนแบบประยุกต์ด้วยคอมพิวเตอร์0-6-360
30108-0002การเขียนแบบก่อสร้าง1-6-370
30108-0007การเขียนแบบก่อสร้างเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์1-3-240
30108-2103การเขียนแบบก่อสร้างดว้ยคอมพิวเตอร์20-6-260
hr05-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   28 ชั่วโมง     รวม   28 ชั่วโมง
 
9. นายครูพิเศษ    ชส 1
 
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-020
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-230
20100-1301เขียนแบบเบื้องต้น1-3-240
20106-2104เขียนแบบโครงสร้างด้วยคอมพิวเตอร์0-6-360
20108-1002วัสดุก่อสร้าง 12-0-220
20108-2009การทำหุ่นจำลอง1-3-240
20108-2104การออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายใน 11-3-240
20108-2106การออกแบบเขียนแบบภูมิสถาปัตยกรรม1-3-240
20108-9002พันธุ์ไม้และอุปกรณ์ตกแต่งสวน2-0-220
30108-2116การถ่ายภาพ1-3-240
home-roomโฮมรูม0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   32 ชั่วโมง     ปวส   4 ชั่วโมง     รวม   36 ชั่วโมง
 
10. นายพีรคุปต์    ทิพย์จันทร์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-220
20106-1001พื้นฐานการเขียนแบบเพื่องานก่อสร้าง0-6-260
20106-2003เขียนแบบงานโครงสร้าง0-6-260
20106-2007การระดับเพื่องานก่อสร้าง1-3-240
20106-2117เทคนิคคอนกรีต2-0-220
20108-1003การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง1-3-240
20108-9007ระบบสุขาภิบาลอาคาร2-0-220
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-020
30100-0301ทฤษฎีโครงสร้าง3-0-330
30106-2005งานสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร1-3-240
hr05-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   26 ชั่วโมง     ปวส   10 ชั่วโมง     รวม   36 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.