ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
1. นายชูเกียรติ    ประมุขกุล
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20105-2110เครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-280
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-020
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-340
30105-2002ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์2-3-3100
30105-2006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2-3-3100
hr05-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   8 ชั่วโมง     ปวส   27 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
2. นายคารมย์    แก้วกันยา
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
30105-0004งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิทัล1-3-280
30105-1003วงจรพัลส์และดิจิทัลเทคนิค2-3-3100
30143-2005งานอิเล็กทรอนิกส์กําลัง 2-3-350
40000-2301การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานอาชีพ2-2-340
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   25 ชั่วโมง     รวม   25 ชั่วโมง
 
3. นายพรศักดิ์    บุญพา
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30105-2005การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์2-3-3200
30105-2101อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม2-3-3100
40000-2302เทคนิคการฝึกอบรม2-2-340
hr04-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   31 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
4. นางจุฬาพรรณ์    คณารักษ์
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-2160
30105-0002งานเขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์1-3-2120
hr04-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   31 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
5. นายวิเชียร    กำทอง
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20105-2105ไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-280
20105-2118การเขียนโปแกรมคอมพิวเตอร์1-3-280
30105-0001งานพื้นฐานวงจรไฟฟ้าและการวัด1-3-2120
30143-2005งานอิเล็กทรอนิกส์กําลัง 2-3-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   16 ชั่วโมง     ปวส   17 ชั่วโมง     รวม   33 ชั่วโมง
 
6. นายทรงศักดิ์    สัตนาโค
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-340
30105-1002เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์2-3-3100
30105-2007ไมโครคอนโทลเลอร์2-3-3100
hr04-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   25 ชั่วโมง     รวม   25 ชั่วโมง
 
7. นายอรุณ    ชุมอาจ
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20105-2111อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม2-3-3100
30105-0003งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์1-3-240
30105-2001การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์2-3-3100
30105-2003การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง2-3-3100
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   10 ชั่วโมง     ปวส   24 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
8. ว่าที่ ร.ต.ศตวัฒน์    มงคลดิษฐ์
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
30000-2xx2กิจกรรมสถานประกอบการ1-0-010
30105-1001การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า2-3-3200
30105-5103งานอิล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 30-0-110
30105-5104งานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 4 0-0-310
30105-8003ฝึกงาน 20-0-210
30105-9002พื้นฐานสนามแม่เหล็กไฟฟ้า3-0-330
40000-2102วิจัยเพื่องานอาชีพ3-0-330
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   29 ชั่วโมง     รวม   29 ชั่วโมง
 
9. น.ส.ประภาพรรณ    กำทอง
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
20001-1001อาชีวอนามัยและความปลอดภัย2-0-220
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-280
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-2160
30105-0003งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์1-3-240
30105-2301กายวิภาคและสรีรวิทยา3-0-330
home-roomโฮมรูม0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   13 ชั่วโมง     ปวส   23 ชั่วโมง     รวม   36 ชั่วโมง
 
10. นายอนุสรณ์    จารุกมูล
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-020
20105-2008เครื่องเสียง1-3-280
20105-2102ระบบเสียง1-3-280
30105-0004งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิทัล1-3-240
30105-0005งานพื้นฐานระบบเสียงและระบบภาพ1-3-2120
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   18 ชั่วโมง     ปวส   16 ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
11. นายภัทรพนธ์    ไชยคำภาวีราธัช
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-230
20105-2009เครื่องรับวิทยุ2-3-350
20105-2010เครื่องส่งวิทยุ1-3-280
20105-2011เครื่องรับโทรทัศน์2-3-3100
20105-2106สายส่งและสายอากาศ1-3-280
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   34 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   34 ชั่วโมง
 
12. นายสุรพงษ์    สามแก้ว
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2005กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-020
20105-2001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์0-3-130
20105-2002วงจรไฟฟ้ากระแสตรง1-3-280
20105-2006วงจรพัลส์และสวิตชิง1-3-280
20105-2009เครื่องรับวิทยุ2-3-350
30105-0003งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์1-3-240
30128-0002อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-240
hr03-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   27 ชั่วโมง     ปวส   8 ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
13. นายสุรชาติ    วิชาชัย
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20105-2001เขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์0-3-130
20105-2007วงจรดิจิทัล1-3-280
20128-1005วงจรพัลส์และดิจิทัล1-3-2200
30128-1001เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์2-3-350
hr02-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   32 ชั่วโมง     ปวส   5 ชั่วโมง     รวม   37 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.