คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชค.24
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11
20128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2-0-22
20128-2005พื้นฐานการอินเตอร์เฟส 1-3-24
20128-2104เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20128-2106โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
20128-2107พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1-3-24
20128-2112พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย 1-2-23
20128-2103งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา 0-4-24
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
hr02-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  12-24-20 36
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
341 
‹---------------------------- 20128-2104 ----------------------------›
 นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
524 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 นายธนาธร กว้างขวาง
626 
‹--------- 20000-1205 ---------›
 น.ส.รัญยารัตน์ สิงห์คำ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
431 
‹---------------------------- 20128-2107 ----------------------------›
 นายวิเชียร กำทอง
323 
‹---------------------------- 20128-2103 ----------------------------›
 นายณัฐภัทร เหมือนคิด
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
513 
‹------------------ 20000-1302 ------------------›
 น.ส.วรางคณา สายใหม
343 
‹--------- 20128-1002 ---------›
 นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
545 
 น.ส.นัทธ์ชนันท์
 
‹--------- 20000-2004 ---------›
 นายธัชวัฒน์ ศรีพนากุล
 
 นายธัชวัฒน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20128-2106 ----------------------------›
 นายอรุณ ชุมอาจ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
‹------------------ 20128-2112 ------------------›
 น.ส.สุนันท์นุช มีแสง
324 
‹---------------------------- 20128-2005 ----------------------------›
 นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายณัฐพล เทพมา)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี