คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชค.24
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-12 2
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23 3
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11 1
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12 2
20128-1001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 4
20128-1005วงจรพัลส์และดิจิทัล 1-3-24 4
20128-2004การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24 4
20128-2008พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล 1-2-23 3
20128-2011พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ 1-2-23 3
20128-2109โปรแกรมเชิงวัตถุ 1-2-23 3
20128-2105ไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24 4
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 2
hr02-0001โฮมรูม 1-0-01 1
 รวม  10-26-19 36 36
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายสัญชัย สุขเกษม  นายสัญชัย สุขเกษม
221 
 นายอัครวินท์ พละศักดิ์
221 
 นายอัครวินท์ พละศักดิ์
541 
 นายธนาธร
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
324 
 นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
324 
 นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
324 
 นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
324 
 นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
 ว่าที่ ร.ต.คมกริช สายพิณ  ว่าที่ ร.ต.คมกริช สายพิณ  ว่าที่ ร.ต.คมกริช สายพิณ  ว่าที่ ร.ต.คมกริช สายพิณ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
514 
 นางมนัสนันท์ ไทยแท้
514 
 นางมนัสนันท์ ไทยแท้
514 
 นางมนัสนันท์ ไทยแท้
332 
 นายบัญชา หาแก้ว
332 
 นายบัญชา หาแก้ว
332 
 นายบัญชา หาแก้ว
 
 นายบัญชา หาแก้ว
 
 นายบัญชา หาแก้ว
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
334 
 นายธัชวัฒน์ ศรีพนากุล
334 
 นายธัชวัฒน์ ศรีพนากุล
334 
 นายธัชวัฒน์ ศรีพนากุล
332 
 นายบัญชา หาแก้ว
332 
 นายบัญชา หาแก้ว
332 
 นายบัญชา หาแก้ว
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
321 
 นายพงศ์ธร ปานรัตน์
321 
 นายพงศ์ธร ปานรัตน์
321 
 นายพงศ์ธร ปานรัตน์
321 
 นายพงศ์ธร ปานรัตน์
333 
 นายเปรมศักดิ์ ศรีลรินทร์
333 
 นายเปรมศักดิ์ ศรีลรินทร์
333 
 นายเปรมศักดิ์ ศรีลรินทร์
333 
 นายเปรมศักดิ์ ศรีลรินทร์
 
 นายบัญชา
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายณัฐพล เทพมา )
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี