คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชค.24
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
20000-1205ภาษาอังกฤษสถานประกอบการ 0-2-12 2
20000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23 3
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22 2
20001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11 1
20128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2-0-22 2
20128-2005พื้นฐานการอินเตอร์เฟส 1-3-24 4
20128-2104เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24 4
20128-2106โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 1-3-24 4
20128-2107พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 1-3-24 4
20128-2112พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย 1-2-23 3
20128-2103งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา 0-4-24 4
20000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 2
hr02-0002โฮมรูม 1-0-01 1
 รวม  12-24-20 36 36
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง ยังไม่ครบ ขาด  3 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  ชั่วโมงไม่ว่างกรุณาเลือกใหม่
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
341 
 นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
341 
 นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
341 
 นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
341 
 นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
524 
 น.ส.ครูสังคม 1 1
524 
 น.ส.ครูสังคม 1 1
626 
 น.ส.รัญยารัตน์ สิงห์คำ
626 
 น.ส.รัญยารัตน์ สิงห์คำ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
431 
 นายวิเชียร กำทอง
431 
 นายวิเชียร กำทอง
431 
 นายวิเชียร กำทอง
431 
 นายวิเชียร กำทอง
323 
 นายณัฐภัทร เหมือนคิด
323 
 นายณัฐภัทร เหมือนคิด
323 
 นายณัฐภัทร เหมือนคิด
323 
 นายณัฐภัทร เหมือนคิด
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
513 
 น.ส.วรางคณา สายใหม
513 
 น.ส.วรางคณา สายใหม
513 
 น.ส.วรางคณา สายใหม
343 
 นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
343 
 นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
545 
 น.ส.นัทธ์ชนันท์
 
 นายธัชวัฒน์ ศรีพนากุล
 
 นายธัชวัฒน์ ศรีพนากุล
 
 นายธัชวัฒน์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายอรุณ ชุมอาจ  นายอรุณ ชุมอาจ  นายอรุณ ชุมอาจ  นายอรุณ ชุมอาจ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
333 
 น.ส.สุนันท์นุช มีแสง
333 
 น.ส.สุนันท์นุช มีแสง
333 
 น.ส.สุนันท์นุช มีแสง
324 
 นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
324 
 นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
324 
 นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
324 
 นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายณัฐพล เทพมา)
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...................................................
( นายชนะ สุทธิประภา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีฯ


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี