คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชค.24
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2000-1203ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 1 0-2-12
2000-1302วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพช่างอุตสาหกรรม 1-2-23
2000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
2128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2-0-22
2128-2005พื้นฐานการอินเตอร์เฟส 1-3-24
2128-2103การซ่อมบำรุงแผงวงจรหลัก 1-3-24
2128-2104การซ่อมบำรุงเครื่องพิมพ์ 1-3-24
2128-2106เครื่องรับโทรทัศน์และมอนิเตอร์ 1-3-24
2128-2107เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์ 1-2-23
2001-1006กฎหมายแรงงาน 1-0-11
2128-2105การซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา 1-3-24
2000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02
2128-2122ระบบเสียงและระบบภาพ 1-3-24
hr02-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  14-26-22 40
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 2128-2107 ------------------›
 น.ส.ภัทราภรณ์ เผือกนอก
544 
‹--------- 2000-1203 ---------›
 น.ส.ไพจิตร โสภายิ่ง
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
324 
‹---------------------------- 2128-2103 ----------------------------›
 นายพิทักษ์ ธิบูรณ์บุญ
323 
‹---------------------------- 2128-2104 ----------------------------›
 นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
525 
‹--------- 2000-1501 ---------›
 น.ส.ชนิศากาญจน์ ธรรมวัติ
525 
 น.ส.ชนิศากาญจน์
313 
‹--------- 2128-1002 ---------›
 นายอิทธิพล นราชัย
 
‹--------- 2000-2004 ---------›
 นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
‹------------------ 2000-1302 ------------------›
 นายธานินทร์ สันตะวงษ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹---------------------------- 2128-2105 ----------------------------›
 นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร
344 
‹---------------------------- 2128-2005 ----------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.วิทยา เจริญทัศน์
 
 นายชวินทร์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
323 
‹---------------------------- 2128-2106 ----------------------------›
 นายสุภภณ สวาสดิพันธ์
312 
‹---------------------------- 2128-2122 ----------------------------›
 น.ส.รัชฎาเนตร สุรำไพ
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายชวินทร์ พลหาญ )
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี