คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชค.24
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 1-2-23
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20128-1001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20128-1005วงจรพัลส์และดิจิทัล 1-3-24
20128-2004การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
20128-2008พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล 1-2-23
20128-2011พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ 1-2-23
20128-2109โปรแกรมเชิงวัตถุ 1-2-23
20128-2105ไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr02-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  10-26-19 36
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
312 
‹---------------------------- 20128-2105 ----------------------------›
 นายพงศ์ธร ปานรัตน์
515 
 น.ส.พิมพ์อธิชา
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
324 
‹---------------------------- 20128-1001 ----------------------------›
 นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
324 
‹------------------ 20128-2011 ------------------›
 น.ส.นลินทิพย์ กิจจา
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
515 
‹--------- 20000-1301 ---------›
 น.ส.พิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ
544 
‹--------- 20000-1203 ---------›
 น.ส.กฤติกา แตงโสภา
 
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นางนฤมล นามบุญ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20128-1005 ----------------------------›
 นายสุรชาติ วิชาชัย
324 
‹---------------------------- 20128-2004 ----------------------------›
 นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายครูพิเศษพละ 1
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
525 
 น.ส.ครูสังคม 1
325 
‹------------------ 20128-2109 ------------------›
 นายครูพิเศษ 1 ชค.
333 
‹------------------ 20128-2008 ------------------›
 น.ส.สุนันท์นุช มีแสง
 
 นายธัชวัฒน์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายณัฐพล เทพมา )
หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี