คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 2
กลุ่ม ชค.24
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา เทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขางาน เทคนิคคอมพิวเตอร์
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-12
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิค 1-2-23
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20128-1001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์ 1-3-24
20128-1005วงจรพัลส์และดิจิทัล 1-3-24
20128-2004การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ 1-3-24
20128-2008พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล 1-2-23
20128-2011พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ 1-2-23
20128-2111พื้นฐานการใช้งานระบบปฏิบัติการลินุกซ์ 1-2-23
20128-2105ไอซีและการประยุกต์ใช้งาน 1-3-24
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02
hr02-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  9-26-18 35
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
324 
‹---------------------------- 20128-1001 ----------------------------›
 นายพิทักษ์ ธิบูรณ์บุญ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
325 
‹---------------------------- 20128-2004 ----------------------------›
 นายอิทธิพล นราชัย
344 
‹---------------------------- 20128-1005 ----------------------------›
 นายภัทรพงศ์ สารักษ์
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายสัญชัย สุขเกษม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 นายธานินทร์ สันตะวงษ์
343 
 นายสุภภณ
343 
‹--------- 20128-2008 ---------›
 นายสุภภณ สวาสดิพันธ์
 
‹--------- 20000-2003 ---------›
 นายพิทักษ์ ธิบูรณ์บุญ
545 
‹--------- 20000-1203 ---------›
 น.ส.ปาริฉัตร หารคำอุ้ย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
322 
‹------------------ 20128-2011 ------------------›
 นายปัญญวัฒน์ สุภาคาร
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
335 
‹------------------ 20128-2111 ------------------›
 นายธนวัฒน์ พร้อมสุข
313 
‹---------------------------- 20128-2105 ----------------------------›
 นายอิทธิพล นราชัย
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
ลงชื่อ.......................................
     (_______________________)


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี