คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2562
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชธ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1102ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 0-2-12
20000-1202ภาษาอังกฤษฟัง - พูด 0-2-12
20000-1203การอ่านสื่อสิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0-2-12
20001-1004กฏหมายแรงงาน 1-0-11
20121-1005เทคนิคก่อสร้าง 2-0-22
20121-1006หลักการพื้นฐานการออกแบบสถาปัตยกรรม 1-3-24
20121-2001งานสำรวจและงานระดับ 1-3-24
20121-2004การประมาณราคางานก่อสร้าง 1-3-24
20121-2006การเขียนแบบงานก่อสร้าง 1-3-24
20121-2010กลศาสตร์โครงสร้างเบื้องต้น 2-0-22
20121-2102งานปูน 0-6-26
20121-2005วงรอบระดับและงานดิน 1-6-37
20000-2002กิจกรรมลูกเสือสามัญ 2 0-2-02
hr01-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  11-32-21 43
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2001 ----------------------------›
 นายธนกฤต สมคะเนย์
‹---------------------------- 20121-1006 ----------------------------›
 น.ส.วิรัลรัตน์ ปางชาติ
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2005 ----------------------------›
 นายธนกฤต สมคะเนย์
‹------------------ 20121-2005 ------------------›
 นายธนกฤต สมคะเนย์
525 
 น.ส.ชนิศากาญจน์
544 
‹--------- 20000-1202 ---------›
 น.ส.ไพจิตร โสภายิ่ง
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20121-2010 ---------›
 นายศรัณย์ ประมูลพงศ์
532 
‹--------- 20000-1102 ---------›
 น.ส.สิริขวัญ สิงห์อ่อน
‹--------- 20121-1005 ---------›
 น.ส.วิรุฬพรรณ บุญรมย์
‹--------- 20000-2002 ---------›
 นายธนวัต ปลั่งกลาง
 นายกิติศักดิ์
545 
‹--------- 20000-1203 ---------›
 น.ส.ปาริฉัตร หารคำอุ้ย
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2102 ----------------------------›
 นายธนวัต ปลั่งกลาง
‹--------- 20121-2102 ---------›
 นายธนวัต ปลั่งกลาง
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2004 ----------------------------›
 นายกิติศักดิ์ แนวบุตร
‹---------------------------- 20121-2006 ----------------------------›
 น.ส.วิรุฬพรรณ บุญรมย์
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายดุลยวัต รักษ์พงศ์ )
หัวหน้าแผนกวิชาโยธา


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ....................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ....................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี