คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2563
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชธ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1301วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิค 1-2-23
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20121-1001คณิตศาสตร์ช่างโยธา 2-0-22
20121-1002การเขียนแบบโยธาเบื้องต้น 1-3-24
20121-1003วัสดุก่อสร้าง 2-0-22
20121-1004การสำรวจเบื้องต้น 1-3-24
20121-2008คอนกรีตเทคโนโลยีเบื้องต้น 2-0-22
20121-2101งานไม้ 0-6-26
20121-2107การอ่านแบบ 2-0-22
20109-2004การระดับเบื้องต้น 1-6-37
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  15-25-23 40
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
521 
 น.ส.นฤมล
‹-------------------------------------------------------- 20109-2004 --------------------------------------------------------›
 นายธนกฤต สมคะเนย์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-1002 ----------------------------›
 น.ส.วิรุฬพรรณ บุญรมย์
‹---------------------------- 20121-1004 ----------------------------›
 นายธนกฤต สมคะเนย์
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
532 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 น.ส.เสาวรส แซ่แดง
‹--------- 20121-1003 ---------›
 น.ส.วิรุฬพรรณ บุญรมย์
 
‹--------- 20000-2001 ---------›
 น.ส.วิรัลรัตน์ ปางชาติ
543 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20121-2008 ---------›
 ว่าที่ ร.ต.ศรีนวล ประเสริฐ
514 
‹------------------ 20000-1301 ------------------›
 นางมนัสนันท์ ไทยแท้
‹---------------------------------------------- 20121-2101 ----------------------------------------------›
 นายศิริทรัพย์ สุราทิพย์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 น.ส.วิรัลรัตน์
‹--------- 20121-2107 ---------›
 น.ส.วิรัลรัตน์ ปางชาติ
‹--------- 20121-1001 ---------›
 นายธนวัต ปลั่งกลาง
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................
(นายดุลยวัต รักพงศ์)
หัวหน้าแผนกวิชาโยธา


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายนิยม แสงวงศ์ )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี