คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ชธ.12
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
2O000-1101ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
2O000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 0-2-12
2O000-1301วิทยาศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 1-2-23
20000-1401คณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพ 2-0-22
2O100-1008พื้นฐานงานปูน 0-6-26
20100-1009เขียนแบบเบื้องต้น 1-3-24
20100-1010การสำรวจเบื้องต้น 1-6-37
20100-1011ฝึกฝีมืองานไม้ 1-6-37
20100-1012ศิลปะและภาพร่าง 1-3-24
20121-2017การอ่านแบบ 2-0-22
20121-2023วัสดุก่อสร้าง 2-0-22
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  11-33-22 44
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
514 
‹------------------ 2O000-1301 ------------------›
 นางมนัสนันท์ ไทยแท้
623 
‹--------- 2O000-1201 ---------›
 น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์
‹---------------------------- 20100-1010 ----------------------------›
 นายกีรติ ธานี
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20121-2023 ---------›
 น.ส.วิรุฬพรรณ บุญรมย์
‹--------- 20121-2017 ---------›
 น.ส.จริญญา หล้าลุน
‹------------------ 20100-1010 ------------------›
 นายกีรติ ธานี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1012 ----------------------------›
 น.ส.ประไพสุข เกษมสุข
 น.ส.ประไพสุข
‹--------- 20000-2001 ---------›
 น.ส.ประไพสุข เกษมสุข
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1009 ----------------------------›
 น.ส.วิรุฬพรรณ บุญรมย์
‹---------------------------------------------- 2O100-1008 ----------------------------------------------›
 นายปฎิภาน ชมภูมาศ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
535 
‹--------- 20000-1401 ---------›
 น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร
532 
‹--------- 2O000-1101 ---------›
 นายเกียรติพล บุญหล่อ
‹-------------------------------------------------------- 20100-1011 --------------------------------------------------------›
 นายเดชณรงค์ ดอกบัว
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง )
หัวหน้าแผนกวิชาโยธา


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี