คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 1
กลุ่ม ยฟ.11
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา ยานยนต์ไฟฟ้า
สาขางาน ยานยนต์ไฟฟ้า
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1101ภาษาไทยพื้นฐาน 2-0-22
20000-1201ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 0-2-12
20000-1501หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2-0-22
20000-1502ประวัติศาสตร์ชาติไทย 1-0-11
20100-1003งานฝึกฝีมือ 0-6-26
20100-1004งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น 1-3-24
20100-1007งานเครื่องมือกลเบื้องต้น 1-3-24
20143-2001งานเครื่องยนต์เบื้องต้น 1-6-37
20143-2004เครืองมือวัดในงานยานยนต์ไฟฟ้า 1-3-24
20101-9008พลังงานทดแทน 2-0-22
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1 0-2-02
home-roomโฮมรูม 0-1-01
 รวม  11-26-19 37
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
525 
‹--------- 20000-1501 ---------›
 น.ส.ครูสังคม 1 1
‹--------- 20101-9008 ---------›
 นายศตวรรษ วารินทร์
‹---------------------------- 20100-1007 ----------------------------›
 น.ส.เกษมณี ไชยมาตย์
525 
 น.ส.ครูสังคม 1
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
521 
‹--------- 20000-1101 ---------›
 นายณราวิตญ์ มีดี
‹--------- 20100-1003 ---------›
 นายธนาคาร กอมณี
‹---------------------------- 20100-1003 ----------------------------›
 นายธนาคาร กอมณี
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
545 
‹--------- 20000-1201 ---------›
 น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์
 น.ส.ภัทราวรรณ
‹--------- 20000-2001 ---------›
 นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20100-1004 ----------------------------›
 นายเกรียงไกร สายสุพรรณ์
‹---------------------------- 20143-2004 ----------------------------›
 นายวัฒนา ทองเทพ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹-------------------------------------------------------- 20143-2001 --------------------------------------------------------›
 นายวีรสิทธิ์ นาทัน
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายกตนนท์ นาทัน )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี