ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login


ปวส.1   สชย.12    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา เครื่องกล  สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
13000-1101ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
23000-1201ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
33000-1204ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-12 แก้ไข   ลบ
43000-1302วิทยาศาสตร์เพื่องานเครื่องกลและการผลิต 2-2-34 แก้ไข   ลบ
53000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33 แก้ไข   ลบ
63001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
73100-0101กลศาสตร์วิศวกรรม 3-0-33 แก้ไข   ลบ
83100-0102กลศาสตร์ของไหล 3-0-33 แก้ไข   ลบ
93100-0104นิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34 แก้ไข   ลบ
103100-0125การจัดการความปลอดภัย 1-2-23 แก้ไข   ลบ
113101-2001งานส่งถ่ายกำลัง 2-3-35 แก้ไข   ลบ
123101-2002เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
133101-2102งานระบบเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 1-3-24 แก้ไข   ลบ
143000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0-2-02 แก้ไข   ลบ
15hr04-0001โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  35 หน่วย 49 
ปีการศึกษา  2561  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
163101-5101งานเทคนิคยานยนต์ 1 *-*-30 แก้ไข   ลบ
173101-5102งานเทคนิคยานยนต์ 2 *-*-30 แก้ไข   ลบ
183101-8002ฝึกงาน 1 *-*-24 แก้ไข   ลบ
 รวม  8 หน่วย 4 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 20/02/2014 12:35:50

ปวส.1   สชย.   ห้อง  1    คณะวิชา เครื่องกล   สาขาวิชา เครื่องกล  สาขางาน เทคนิคยานยนต์
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 1
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
193101-5103งานเทคนิคยานยนต์ 3 *-*-30 แก้ไข   ลบ
203101-5104งานเทคนิคยานยนต์ 4 *-*-30 แก้ไข   ลบ
213101-8003ฝึกงาน 2 *-*-24 แก้ไข   ลบ
 รวม  8 หน่วย 4 
ปีการศึกษา  2562  ภาคเรียนที่ 2
ที่รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงกระบวนการ
223000-1202กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2-0-22 แก้ไข   ลบ
233000-1406แคลคูลัสพื้นฐาน 3-0-33 แก้ไข   ลบ
243000-1604เทคนิคการพัฒนาสุขภาพในการทำงาน 2-0-22 แก้ไข   ลบ
253000-1607สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 0-2-12 แก้ไข   ลบ
263001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
273100-0105ความแข็งแรงของวัสดุ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
283100-0109เทอร์โมไดนามิกส์ 3-0-33 แก้ไข   ลบ
293101-2003เครื่องยนต์สันดาปภายใน 3-0-33 แก้ไข   ลบ
303101-2004เชื้อเพลิงและวัสดุหล่อลื่น 2-0-22 แก้ไข   ลบ
313101-2005งานทดลองเครื่องกล 1-2-23 แก้ไข   ลบ
323001-1002กฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 แก้ไข   ลบ
333101-8501โครงการ *-*-44 แก้ไข   ลบ
343101-2106งานเชื้อเพลิงแก๊สยานยนต์ 1-6-37 แก้ไข   ลบ
353101-2107งานเกียร์อัตโนมัติ 2-3-35 แก้ไข   ลบ
363000-2002กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0-2-02 แก้ไข   ลบ
37hr05-0002โฮมรูม 1-0-01 แก้ไข   ลบ
 รวม  35 46 
http://curri.utc.ac.th/  Copyright © 2014  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี pwerawat@hotmail.com 20/02/2014 12:35:50
แผนการเรียน  [ทั้งหมด]  [1/2561 ] [2/2561 ] [1/2562 ] [2/2562 ] [1/2563 ] [2/2563 ] [1/2564 ]
แผนการเรียนภาคพิเศษ  [0.5/2561] [1.5/2561] [2.5/2561] [2.5/2562] [1.5/2562] [2.5/2562] [2.5/2563] [1.5/2563] [2.5/2563] [2.5/2564]
ผลการเรียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562]
บัตรลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562]
ค่าลงทะเบียน  [1/2561] [2/2561] [1/2562] [2/2562]

reg/planedit1.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.