ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
1. นางทิพวรรณ สายพิณ  ครูเชี่ยวชาญ คศ.4 [ตารางสอน]  
2. นางดาราวรรณ รอดสิน  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
3. นายอิทธิวัฒน์ ไทยแท้  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
4. นางพนิดา องค์สวัสดิ์  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
5. นางศิรินณา ดอนชัย  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
6. นางอรทัย ซาเสน  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
7. นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
8. น.ส.ทิพยดา สาระชาติ  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
9. นางณชิตา เถาว์โท  ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3 [ตารางสอน]  
10. นายปราโมทย์ สายภา  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
11. นายณราวิตญ์ มีดี  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
12. ว่าที่ ร.ต.อัครวินท์ พละศักดิ์  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
13. นางศรีอุดร ศิริปริญญานันท์  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
14. น.ส.ปรานี ศรีมันตะ  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
15. นางมนัสนันท์ ไทยแท้  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
16. นางขนิษฐา ดาโรจน์  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
17. น.ส.ชญานันทน์ หอมจิตร  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
18. นายเกียรติพล บุญหล่อ  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
19. น.ส.พิมพ์อธิชา จันทร์สุตะ  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
20. นางจินตนา จินดาศรี  ครูชำนาญการ คศ.2 [ตารางสอน]  
21. นางสุภัดสา ศิริชนะ  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
22. น.ส.ดุษฎีพร ดวงศรี  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
23. นายชารินทร์ ลาฤทธิ์  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
24. น.ส.รัญยารัตน์ สิงห์คำ  ครู คศ.1 [ตารางสอน]  
25. น.ส.ครูสังคม 1 1  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
26. น.ส.รุ่งอรุณ ไตรวงษ์  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
27. น.ส.เสาวรส แซ่แดง  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
28. น.ส.วรางคณา สายใหม  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
29. นายสัญชัย สุขเกษม  ครุอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
30. นายธานินทร์ สันตะวงษ์  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
31. น.ส.กฤติกา แตงโสภา  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
32. นายครูพิเศษพละ 1  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
33. นางสรัญญา งานสัมพันธฤทธิ์  พนักงานราชการ [ตารางสอน]  
34. น.ส.ดวงกมล สุริยงค์  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
35. น.ส.ชนิศากาญจน์ ธรรมวัติ  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
36. น.ส.นฤมล ดวงชาทม  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
37. น.ส.นัทธ์ชนันท์ ช่องวารินทร์  ครูอัตราจ้าง [ตารางสอน]  
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.