ระบบตารางเรียน ตารางสอน ออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

 Home
 | รายชื่อห้องเรียน  | ตารางห้อง  | ตารางสอน  | ตารางเรียน  | แผนการเรียน  | หลักสูตรรายวิชา  | บุคลากร  | รายชื่อนักศึกษา |
 
| การจัดตารางเรียน | การส่งผลการเรียน | พิมพ์  | Login
1. นายชนินทร์    พบลาภ
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
30128-2006ระบบฐานข้อมูล2-2-3240
4000-2302เทคนิคการฝึกอบรม2-2-340
4128-2501โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 10-9-390
hr05-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   27 ชั่วโมง     รวม   27 ชั่วโมง
 
2. นายสวัสดิ์    ธงไชย
 ครูชำนาญการพิเศษ คศ.3
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-020
30128-2001ระบบปฏิบัติการ2-2-3240
4000-2303การบริหารงานอุตสาหกรรมและการจัดการความปลอดภัย3-0-330
4128-2402ปฏิบัติการออกแบบระบบสมองกลฝังตัว0-9-390
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   26 ชั่วโมง     รวม   26 ชั่วโมง
 
3. นายชวินทร์    พลหาญ
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-020
30128-2003การเขียนโปรแกรมดอทเน็ต2-3-3250
30128-2301การสื่อสารข้อมูลและระบบอินเตอร์เน็ต2-2-340
40000-2305ปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน2-2-340
4128-3002ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ0-9-390
hr04-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   32 ชั่วโมง     รวม   32 ชั่วโมง
 
4. นายอิทธิพล    สุขเติม
 ครูชำนาญการ คศ.2
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
30128-2005การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์2-3-3250
4128-2406ปฏิบัติการบริหารเครือข่าย0-9-390
4000-2203เทคโนโลยีส่วนต่อประสานผู้ใช้สมัยใหม่2-2-340
hr04-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   28 ชั่วโมง     รวม   28 ชั่วโมง
 
5. นายชวาล    แข็งแรง
 ครู คศ.1
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30128-0004ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง1-3-2200
30128-2102การพัฒนางานระบบสมองกลฝังตัวและ IoT2-3-350
30128-2106เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม2-3-350
hr04-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   31 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
6. ว่าที่ ร.ต.วิทยา    เจริญทัศน์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
30100-0003งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์1-3-2200
30128-0002อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และวงจร1-3-2160
hr05-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   39 ชั่วโมง     รวม   39 ชั่วโมง
 
7. นางนฤมล    นามบุญ
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
20001-2001คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ1-2-230
20128-2004การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-280
20128-2005พื้นฐานการอินเตอร์เฟส1-3-280
20128-2106โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์1-3-280
20128-2107พื้นฐานอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ1-3-280
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   37 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   37 ชั่วโมง
 
8. นายธัชวัฒน์    ศรีพนากุล
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30128-0009การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-2-230
30128-2403ศิลปะสำหรับงานมัลติมีเดีย2-3-3100
30128-2404การวิเคราะห์ระบบและออกแบบงานมัลติมีเดีย2-2-3120
30128-2406การผลิตดิจิทัลวิดีโอ2-3-3100
hr02-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   1 ชั่วโมง     ปวส   35 ชั่วโมง     รวม   36 ชั่วโมง
 
9. นายบัญชา    หาแก้ว
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20128-2109โปรแกรมเชิงวัตถุ 1-2-2150
20128-8001ฝึกงาน0-2-420
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 30-2-020
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-380
30128-1003โปรแกรมโครงสร้าง2-2-340
30128-2105โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์2-3-350
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   17 ชั่วโมง     ปวส   19 ชั่วโมง     รวม   36 ชั่วโมง
 
10. นายธนวัฒน์    พร้อมสุข
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
20128-1001เขียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยคอมพิวเตอร์1-3-2200
20128-1002คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์2-0-220
20128-2004การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์1-3-2120
hr02-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   37 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   37 ชั่วโมง
 
11. นายสุภภณ    สวาสดิพันธ์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30128-0006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-260
30128-2005การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์2-3-350
30128-2202การวิเคราะห์และออกแบบระบบ2-2-340
30128-2206การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป2-3-3100
30128-2303การเขียนโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ2-3-3100
hr05-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   36 ชั่วโมง     รวม   36 ชั่วโมง
 
12. น.ส.สุนันท์นุช    มีแสง
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
20000-xxxxกิจกรรมสถานประกอบการ0-2-020
20128-2008พื้นฐานการจัดการฐานข้อมูล1-2-2150
20128-2009พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-2120
20128-2112พื้นฐานการใช้งานระบบฐานข้อมูลบนเครือข่าย1-2-260
home-roomโฮมรูม0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   38 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   38 ชั่วโมง
 
13. นายณัฐพล    เทพมา
 ครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
30128-2007การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก2-3-3250
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   27 ชั่วโมง     รวม   27 ชั่วโมง
 
14. นายนราวัฒน์    เขียวอ่อน
 ครู
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30128-1002ดิจิทัลเทคนิค2-3-3300
hr04-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   - ชั่วโมง     ปวส   31 ชั่วโมง     รวม   31 ชั่วโมง
 
15. น.ส.นลินทิพย์    กิจจา
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
2000-2005กิจกรรมเสริมหลักสูตร 30-2-020
20128-2010การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-2-2120
20128-2011พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์1-2-2150
20128-2012พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์1-3-280
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   37 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   37 ชั่วโมง
 
16. นายเปรมศักดิ์    ศรีลรินทร์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
30000-2001กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 10-2-020
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ2-2-3120
30128-0006การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1-2-290
30128-0009การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก1-2-2120
home-roomโฮมรูม0-1-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   1 ชั่วโมง     ปวส   35 ชั่วโมง     รวม   36 ชั่วโมง
 
17. นายณัฐภัทร    เหมือนคิด
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-020
20128-2001ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์1-3-2160
20128-2103งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์พกพา0-4-280
20128-2104เขียนแบบเทคนิคด้วยคอมพิวเตอร์1-3-280
hr02-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   35 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   35 ชั่วโมง
 
18. นายพงศ์ธร    ปานรัตน์
 ครูอัตราจ้าง
รายวิชาที่สอน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมง43.532.521.510ข.ร.ม.ส.รวม
20000-2001กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 10-2-020
20100-1005งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น1-3-2160
20128-2105ไอซีและการประยุกต์ใช้งาน1-3-2200
hr03-0001โฮมรูม1-0-010
จำนวนชั่วโมงที่สอน ปวช   39 ชั่วโมง     ปวส   - ชั่วโมง     รวม   39 ชั่วโมง
 
คลิกที่ชื่อ ตรวจสอบรายวิชาที่สอน กลุ่มที่สอน พิมพ์แบบบันทึกคะแนน cur/human.php

เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 5 ในเมือง เมือง อุบลราชธานี 34000 0-45240577

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 reg.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.