คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชฟ.ม628
ประเภทวิชา
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายปัญจพร พฤกษชาติ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1204ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-12
30000-1302การวิจัยเบื้องต้น 2-2-34
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23
30001-1051กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11
30104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35
30104-2007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า 2-3-35
30104-8501โครงงาน 4-0-44
30104-2101อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2-3-35
30104-9007เซลแสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้ 2-3-35
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
hr05-0002โฮมรูม 0-1-01
 รวม  19-21-26 40
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
722 
‹---------------------------- 30104-2007 ----------------------------›
 นายสุขวิทย์ จันทวารี
722 
 นายสุขวิทย์
737 
‹---------------------------- 30104-8501 ----------------------------›
 นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
737 
‹---------------------------- 30104-2101 ----------------------------›
 นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์
737 
 นายเจษฎาภรณ์
725 
‹------------------------------------- 30104-9007 -------------------------------------›
 นายปัญจพร พฤกษชาติ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
515 
‹---------------------------- 30000-1302 ----------------------------›
 นางอรทัย ซาเสน
536 
‹--------- 30000-1404 ---------›
 นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล
725 
‹--------- 30000-2004 ---------›
 นายปัญจพร พฤกษชาติ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹------------------ 30001-1001 ------------------›
 นายโชคชัย สายสะอาด
536 
 นายภัทรศักดิ์
221 
‹--------- 30000-1204 ---------›
 นายอัครวินท์ พละศักดิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7B7 
‹---------------------------- 30104-2004 ----------------------------›
 นายรณฤทธิ์ อมรสิน
7B7 
 นายรณฤทธิ์
725 
 นายปัญจพร
524 
 นายธนาธร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายภาสกร ศรีขาว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี