คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2567
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชฟ.ม628
ประเภทวิชา
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายรณฤทธิ์ อมรสิน
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23 3
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33 3
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0-2-12 2
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34 4
30104-1003วงจรไฟฟ้า 2 2-3-35 5
30104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 2-3-35 5
30104-2103วงจรอิเล็กทรอนิกส์ 2-3-35 5
30104-2201การติดตั้งไฟฟ้า 2 2-3-35 5
30104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้า 3-0-33 3
30104-2208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม 2-3-35 5
30100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34 4
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02 2
hr05-0001โฮมรูม 1-0-01 1
 รวม  22-25-30 47 47
วันจันทร์  ชั่วโมงที่   1   ไม่ว่าง
  วัน:    ชั่วโมงที่:    ถึง  
รวม 1 ชั่วโมง  เกิน 1 ชั่วโมง
  ผู้สอน:
  ชื่อผู้สอน  
  ห้องเรียน:  จัดชั่วโมงเรียนมากกว่าแผน
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
542 
 น.ส.ดุษฎีพร ดวงศรี
542 
 น.ส.ดุษฎีพร ดวงศรี
542 
 น.ส.ดุษฎีพร ดวงศรี
711 
 นายสุนทร ดอนชัย
711 
 นายสุนทร ดอนชัย
711 
 นายสุนทร ดอนชัย
7B7 
 นายรณฤทธิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
525 
 น.ส.วรรณพร พุทธบุญ
525 
 น.ส.วรรณพร พุทธบุญ
 ว่าที่ ร.ต.ฐิตารีย์รัตน์ อาญาเมือง  ว่าที่ ร.ต.ฐิตารีย์รัตน์ อาญาเมือง
525 
 น.ส.วรรณพร
7A6 
 นายบรรชัย นาคสุวรรณ
7A6 
 นายบรรชัย นาคสุวรรณ
7A6 
 นายบรรชัย นาคสุวรรณ
7A6 
 นายบรรชัย นาคสุวรรณ
7A6 
 นายบรรชัย นาคสุวรรณ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7A7 
 นายรณฤทธิ์ อมรสิน
7A7 
 นายรณฤทธิ์ อมรสิน
7A7 
 นายรณฤทธิ์ อมรสิน
7A7 
 นายรณฤทธิ์ อมรสิน
728 
 นายกฤษฎา อ่อนศรี
728 
 นายกฤษฎา อ่อนศรี
7B7 
 นายรณฤทธิ์ อมรสิน
7B7 
 นายรณฤทธิ์ อมรสิน
728 
 นายกฤษฎา อ่อนศรี
728 
 นายกฤษฎา อ่อนศรี
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7B9 
 นายครูไฟฟ้า 1 1
7B9 
 นายครูไฟฟ้า 1 1
7B9 
 นายครูไฟฟ้า 1 1
7B9 
 นายครูไฟฟ้า 1 1
7B9 
 นายครูไฟฟ้า 1
726 
 นายสถิระ กาญจันดา
726 
 นายสถิระ กาญจันดา
726 
 นายสถิระ กาญจันดา
726 
 นายสถิระ กาญจันดา
726 
 นายสถิระ กาญจันดา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
737 
 นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์
737 
 นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์
737 
 นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์
737 
 นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์
737 
 นายเจษฎาภรณ์
741 
 น.ส.ศวิตา แสงงาม
741 
 น.ส.ศวิตา แสงงาม
741 
 น.ส.ศวิตา แสงงาม
741 
 น.ส.ศวิตา แสงงาม
741 
 น.ส.ศวิตา แสงงาม
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายจำรัส ชนะสิงห์ )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
(นายคารมย์ แก้วกันยา)
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
(นายสุวิชา มั่นยืน)
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
(นายธาตรี พิบูลมณฑา)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี