คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชฟ.ม628
ประเภทวิชา
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายปัญจพร พฤกษชาติ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวมจัดแล้ว
30000-1204ภาษาอังกฤษโครงงาน 0-2-12 2
30000-1302การวิจัยเบื้องต้น 2-2-34 4
30000-1404แคลคูลัส 1 3-0-33 3
30001-1001การบริหารงานคุณภาพในองค์การ 1-2-23 3
30001-1051กฏหมายทั่วไปเกี่ยวกับงานอาชีพ 1-0-11 1
30104-2004การเขียนแบบไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์ 2-3-35 5
30104-2007การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานควบคุมไฟฟ้า 2-3-35 5
30104-8501โครงงาน 4-0-44 4
30104-2101อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2-3-35 5
30104-9007เซลแสงอาทิตย์และการประยุกต์ใช้ 2-3-35 5
30000-2004กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02 2
hr05-0002โฮมรูม 0-1-01 1
 รวม  19-21-26 40 40
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
722 
 นายสุขวิทย์ จันทวารี
722 
 นายสุขวิทย์ จันทวารี
722 
 นายสุขวิทย์ จันทวารี
722 
 นายสุขวิทย์ จันทวารี
722 
 นายสุขวิทย์
737 
 นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์
737 
 นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์
737 
 นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์
737 
 นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
737 
 นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์
737 
 นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์
737 
 นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์
737 
 นายเจษฎาภรณ์ ศรีหาพงษ์
737 
 นายเจษฎาภรณ์
725 
 นายปัญจพร พฤกษชาติ
725 
 นายปัญจพร พฤกษชาติ
725 
 นายปัญจพร พฤกษชาติ
725 
 นายปัญจพร พฤกษชาติ
725 
 นายปัญจพร พฤกษชาติ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
515 
 นางอรทัย ซาเสน
515 
 นางอรทัย ซาเสน
515 
 นางอรทัย ซาเสน
515 
 นางอรทัย ซาเสน
536 
 นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล
536 
 นายภัทรศักดิ์ ภัทรธรรมพิบูล
725 
 นายปัญจพร พฤกษชาติ
725 
 นายปัญจพร พฤกษชาติ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
 นายโชคชัย สายสะอาด  นายโชคชัย สายสะอาด  นายโชคชัย สายสะอาด
536 
 นายภัทรศักดิ์
221 
 นายอัครวินท์ พละศักดิ์
221 
 นายอัครวินท์ พละศักดิ์
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7B7 
 นายรณฤทธิ์ อมรสิน
7B7 
 นายรณฤทธิ์ อมรสิน
7B7 
 นายรณฤทธิ์ อมรสิน
7B7 
 นายรณฤทธิ์ อมรสิน
7B7 
 นายรณฤทธิ์
725 
hr05-0002 ลบวิชานี้ออกจากตาราง  กำหนดเป็นคาบขอเบิกค่าสอน
 นายปัญจพร
524 
 นายธนาธร
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายภาสกร ศรีขาว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี