คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
ภาคเรียนที่  2    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวช. 3
กลุ่ม ชธ.32
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชา โยธา
สาขางาน โยธา
ที่ปรึกษา
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
20000-1208ภาษาอังกฤษเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน 0-2-12
20000-1603พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0-2-12
20121-2003การสำรวจเส้นทาง 1-3-24
20121-2104งานก่อสร้างอาคารไม้ 0-6-26
20121-2105งานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 0-6-26
20121-2114การตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง 2-0-22
20121-2109ไฟฟ้าในอาคาร 1-3-24
20121-2113การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานโยธา 1-3-24
20121-8501โครงงาน 4-0-44
20000-1505อาเชียนศึกษา 1-0-11
20000-2006กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0-2-02
hr03-0002โฮมรูม 1-0-01
 รวม  11-27-19 38
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2109 ----------------------------›
 นายเดชณรงค์ ดอกบัว
627 
‹--------- 20000-1208 ---------›
 น.ส.ดวงกมล สุริยงค์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2113 ----------------------------›
 ว่าที่ ร.ต.ปัญญา บุญเล่ห์
546 
 น.ส.รุ่งอรุณ
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-8501 ----------------------------›
 น.ส.ประไพสุข เกษมสุข
‹--------- 20000-2006 ---------›
 นายกีรติ ธานี
‹--------- 20000-1603 ---------›
 นายสัญชัย สุขเกษม
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹---------------------------- 20121-2003 ----------------------------›
 นายครูโยธา 2 หญิง
‹---------------------------------------------- 20121-2104 ----------------------------------------------›
 นายปฎิภาน ชมภูมาศ
 นายกีรติ
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
‹--------- 20121-2114 ---------›
 นายครูโยธา 2 หญิง
‹---------------------------------------------- 20121-2105 ----------------------------------------------›
 นายเดชณรงค์ ดอกบัว
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายปริวัฒน์ ยืนยิ่ง)
หัวหน้าแผนกวิชาโยธา


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี