คลิกเพื่อเข้าสู่โหมการพิมพ์
ตารางเรียนวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

ภาคเรียนที่  1    ปีการศึกษา  2566
ระดับชั้นปวส. 2
กลุ่ม สชฟ.ม628
ประเภทวิชา
สาขาวิชา ไฟฟ้ากำลัง
สาขางาน ไฟฟ้ากำลัง
ที่ปรึกษานายปัญจพร พฤกษชาติ
รหัสวิชาชื่อวิชาท-ป-นชั่วโมงรวม
30000-1203การสนทนาภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 1-2-23
30000-1501ชีวิตกับสังคมไทย 3-0-33
30000-1608การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 0-2-12
30001-2001เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2-2-34
30104-1003วงจรไฟฟ้า 2 2-3-35
30104-2006ระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรม 2-3-35
30104-2201การติดตั้งไฟฟ้า 2 2-3-35
30104-2202การประมาณการระบบไฟฟ้า 3-0-33
30104-2209ดิจิทัลประยุกต์ 2-3-35
30104-2208ระบบปรับอากาศในงานอุตสาหกรรม 2-3-35
30100-0104นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ 2-2-34
30000-2003กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0-2-02
hr05-0001โฮมรูม 1-0-01
 รวม  22-25-30 47
 
วันชั่วโมงที่1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
เวลา08.00-09.0009.00-10.0010.00-11.0011.00-12.0012.00-13.0013.00-14.0014.00-15.0015.00-16.0016.00-17.0017.00-18.0018.00-19.0019.00-20.0020.00-21.00
จันทร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
721 
‹---------------------------- 30104-2209 ----------------------------›
 นายก่อเกียรติ ศรีมันตะ
721 
 นายก่อเกียรติ
223 
‹------------------ 30000-1203 ------------------›
 นางสรัญญา งานสัมพันธฤทธิ์
อังคารห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7A3 
‹---------------------------- 30104-2201 ----------------------------›
 นายศักดิ์สิทธิ์ จันทะแสง
7A3 
 นายศักดิ์สิทธิ์
711 
‹------------------ 30104-2202 ------------------›
 นายบรรชัย นาคสุวรรณ
‹--------- 30000-1608 ---------›
 นายสัญชัย สุขเกษม
พุธห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
7B7 
‹---------------------------- 30001-2001 ----------------------------›
 นายรณฤทธิ์ อมรสิน
7A6 
‹--------- 30104-2208 ---------›
 นายบรรชัย นาคสุวรรณ
725 
‹--------- 30000-2003 ---------›
 นายปัญจพร พฤกษชาติ
7A6 
‹------------------ 30104-2208 ------------------›
 นายบรรชัย นาคสุวรรณ
พฤหัสบดีห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
728 
‹---------------------------- 30100-0104 ----------------------------›
 นายกฤษฎา อ่อนศรี
726 
‹------------------------------------- 30104-2006 -------------------------------------›
 นายสถิระ กาญจันดา
ศุกร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน
526 
‹------------------ 30000-1501 ------------------›
 นางดาราวรรณ รอดสิน
7B9 
‹------------------------------------- 30104-1003 -------------------------------------›
 นายศุภกร ลูกแก้ว
เสาร์ห้อง
รหัสวิชา
ผู้สอน


ลงชื่อ...................................................
( นายภาสกร ศรีขาว )
หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า


ลงชื่อ...................................................
( นายคารมย์ แก้วกันยา )
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน


ลงชื่อ...................................................
( นายสุวิชา มั่นยืน )
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


ลงชื่อ...................................................
( นายธาตรี พิบูลมณฑา )
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี